Adrdress / Danica Zendulková

Speech

Keď hovoríme o výskumných informáciách, knihovnícka obec si väčšinou predstaví vedecké databázy, publikačnú činnosť a citácie. Medzi výskumné informácie však patrí opis celého procesu výskumu: kto ho vykonáva, ako je organizovaný, kým je financovaný a, samozrejme, aj výsledky výskumných aktivít a riešených projektov.

Kolekcia informácií o slovenskom výskume bola spočiatku budovaná predovšetkým na základe doplnkového štatistického zisťovania výskumno-vývojového potenciálu. Takmer súčasne sa však začal budovať aj register výskumných projektov a personálna databáza expertov pre potreby oponentských a expertných činností.

Uvedené informácie, usporiadané v navzájom nesúvisiacich databázach, boli v rôznych podobách sprístupňované na internete od roku 2002. Stali sa základom informačného systému pre oblasť vedy pod gesciou Sekcie vedy a techniky vtedajšieho Ministerstva školstva SR. Centrum vedecko-technických informácií SR bolo poverené jeho prevádzkovaním ešte v tom istom roku.

Postupne bolo implementovaných viacero technických riešení, systém sa modifikoval a podľa požiadaviek sa dopĺňal aj obsahovo, pričom jeho využitie zostávalo nezmenené.

Zámer modifikovať statický systém na systém aktuálnych informácií o vede (Current Research Information System – CRIS), sa začal formovať v roku 2007. V uvedenom roku sa CVTI SR stalo členom medzinárodnej organizácie pre výskumné informácie euroCRIS. Začali sme sa intenzívne zaujímať o európsku metodiku a osvedčenú prax, ako aj o štandardy a formát CERIF.

Informačný systém o výskume, vývoji a inováciách SK CRIS sme začali pripravovať od decembra 2008, v rámci aktivity 4.1 národného projektu NISPEZ, financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ. Nastalo obdobie intenzívnej práce: analýzy, verejné obstarávanie, spolupráca s dodávateľom pri tvorbe funkcionality, ale aj nekonečný proces čistenia dát.

Systém SK CRIS, prezentujúci zozbierané informácie nielen rozhodovacej sfére, ale najmä
vedeckej obci a ďalším zainteresovaným subjektom doma i v zahraničí, bol uvedený do ostrej prevádzky začiatkom roka 2013. Systém zastrešuje dostupné zdroje údajov z oblasti vedy a výskumu, každoročne narastá o aktuálne údaje a rozširuje sa aj jeho funkcionalita.

Výsledkom je skvalitnenie a kompletizácia dát o vede a výskume zbieraných na národnej úrovni a ich vzájomné prepojenie, ako aj integrácia údajov z externých systémov a ich logické previazanie v rámci systému. Vytvoril sa tiež technický základ na interoperabilitu slovenského systému s podobnými systémami v zahraničí. Našou víziou je integrácia SK CRIS do medzinárodných systémov výskumných informácií, ako napríklad OpenAire či Meril, ale aj rozširovanie interoperability na národnej úrovni za účelom podpory otvoreného prístupu a otvorenej vedy: s plnotextovým a dátovým repozitárom a inými systémami o vede a pre vedu.

Danica Zendulková
Centrum vedecko-technických informácií SR

Share: