Milí čitatelia ITlib-u,

Speech

Milí čitatelia ITlib-u,

každý úvodník, ktorý som vyzvaná napísať, píšem vždy za tým istým oknom. Pri písaní tohto vonku vidím ozývajúcu sa jar, postávajúce hlúčky študentov svedčiace o plnom rozbehu nového semestra. Vám milí čitatelia sa dostáva do rúk v roku 2018 prvé číslo odborného časopisu, ktorý vstupuje do svojho 22. ročníka. A tak, ako obsahy minulých ročníkov, aj tie tohtoročné sa určite redakcia bude snažiť pripraviť s prívlastkami aktuálne, pútavé, inovatívne, informatívne a zaujímavé. Veď oblasť informačných technológií a knižníc je obrovskou príležitosťou pre odborníkov a tém na písanie je neúrekom. Aj jednotlivé príspevky prvého čísla v roku 2018 sú toho dôkazom. Už teraz ďakujem autorom príspevkov a úprimne sa priznávam, že závidím všetkým mladým a zanieteným knihovníkom a itečkárom pri výbere svojej profesionálnej orientácie.

Na aké témy sa môžete tešiť po otvorení prvého čísla?

Téma čitateľskej gramotnosti z pera V. Richtera z Národní knihovny ČR je zaujímavou témou tak pre širokú a odbornú verejnosť, ako aj samotných knihovníkov. Základné výsledky opakovaného celoštátneho prieskumu o čítaní detí a mládeže v Českej republike v roku 2017 prinášajú informácie o respondentoch vo veku 6 – 19 rokov a odpovedajú na otázky „čítania, médií, vzťahov, výchove a vzdelávania.“

Katedra knižničnej a informačnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a jej vyučujúci prinášajú hneď niekoľko zaujímavých tém. Od predstavenia tejto inštitúcie ako najstaršieho a najprestížnejšieho univerzitného pracoviska na Slovensku, ktoré pripravuje budúce generácie informačných špecialistov, cez riešené výskumné projekty až po reflexie absolventov v odbore Knižnično-informačných štúdií na katedre. V tomto smere zaujímavo vyznie výskum informačného správania Google generácie (P. Stanová na pokračovanie) realizovaný v rámci dizertačnej práce.

80. výročie vydavateľa nášho časopisu – špecializovanej vedeckej knižnice – Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je dôvodom na zamyslenie sa, bilancovanie, ale aj pochválenie sa. Veď inštitúcia založená v roku 1938, počas svojej histórie známa ako Slovenská technická knižnica, patrila vždy k lídrom v zavádzaní nových knižnično-informačných technológií. Na svojej ceste pokračuje v podpore vedy a techniky na Slovensku i naďalej, pričom rozširuje portfólio služieb pre vedeckú komunitu.

Nie poslednou témou prvého čísla je téma vzdelávania, ktorá rezonuje prakticky v každom príspevku. Pri ich čítaní iste aj Vás budú napádať otázky typu „aká by mali byť profesijná charakteristika knihovníka resp. informačného profesionála?“ alebo „aké sú aktuálne trendy vo vzdelávaní v našom odbore a akým smerom sa uberá jeho výskum a vývoj?“ Už teraz vieme, že knižnično-informačný pracovník musí byť okrem odbornej stránky vybavený pedagogickými, psychologickými znalosťami, musí byť marketingovo zdatný, manažérsky fundovaný, informačne gramotný. Obraz takéhoto odborníka ma napĺňa uspokojením, že knižnice a informačné inštitúcie prežijú turbulentnú dobu virtuálneho informačného chaosu.

Milí čitatelia, na záver mi dovoľte aktuálny citát J. A. Komenského: „To, čo bolo dobré včera, dnes už nestačí a zajtra bude málo to, čo dnes napĺňa naše nároky.“

 

PhDr. Daniela Džuganová
daniela.dzuganova@upjs.sk
riaditeľka Univerzitnej knižnice, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

   

Share:
Issue content