Issue 1/2018

Introducing

80. výročie knižnično-informačných služieb CVTI SR / 80th Anniversary of Library and Information Services of SCSTI

  „Naozaj musíte vedieť len jednu vec – kde je knižnica,“ povedal Albert Einstein v dávnych dobách pred digitálnou revolúciou. Dnes, vo veku všadeprítomného internetu, zvyknú...

Events

Čo znamená, keď sa povie – Sociálne inovácie v knižniciach? / What do Social Innovations in Libraries Signify?

  Redakcia nášho časopisu sa začiatkom februára zúčastnila konferencie, ktorej hlavnou témou sa stali sociálne inovácie v knižniciach. Podujatie pripravil Kabinet informačných...

Gray literature

Šedá literatura dnes a zítra – od klasických dokumentů k digitálním datům / Grey Literature today and tomorrow – from classic documents toward digital data

  Národní technická knihovna v Praze (NTK) se zabývá už řadu let problematikou šedé literatury. Provozuje digitální repozitář Národní úložiště šedé literatury, kde jsou...

Library Profession

Informační média a služby / Information Media and Services

  Výuka informatiky má na Fakultě informatiky a statistiky VŠE v Praze dlouholetou tradici. Ke dvěma již zavedeným oborům („Aplikovaná informatika“ a „Multimédia v ekonomické...

Library Profession

O štúdiu na Katedre knižničnej a informačnej vedy na Filozofickej fakulte univerzity Komenského v Bratislave / About the course of Study at the Department of Library and Information Science at the Faculty of Arts in Comenius university in Bratislava

  Žijeme v dobe, keď technologický rozvoj predbieha rozvoj ľudský a informácií a dát je omnoho viac, ako ľudská myseľ dokáže spracovať a vyhodnotiť. V tejto, takzvanej ...

Library Profession

Kľúčové spôsobilosti učiaceho sa obyvateľstva v profesii knihovníka – skúsenosti a perspektívy / Key competencies of the Population Learning in the Profession of Librarian - experiences and Perspectives

  Autorka príspevku penetruje požiadavku kľúčových spôsobilosti učiaceho sa obyvateľstva v profesii knihovníka s rešpektom k podmienkam celoživotného vzdelávania v knihovníckej...

Information Literacy

EBLIDA – Promoting Libraries and EBLIDA Literacies – Promoting culture and Information Society in Europe

  EBLIDA – Promoting Libraries and EBLIDA Literacies – Promoting culture and Information Society in Europe The European Bureau of Library, Information and Documentation Associations (EBLIDA)...

E-services

Big data a elektronické zdravotníctvo / Big data and e-Health

  Zber a spracovanie veľkých súborov dát možno považovať za jeden z najvýznamnejších technologických trendov súčasnosti. Technológia veľkých dát so sebou prináša pozitívne i...

Information Behaviour

Informačné správanie „google“ generácie / Information Behavior of “GOOGLE” generation

  Informačné správanie mladých ľudí s dôrazom na ich informačné správanie v  elektronickom prostredí je vysoko aktuálna téma. Teoretické základy, ako aj výsledky...

Information Behaviour

Modely informačného správania v kontexte cieľov projektu HIBER (2. časť) / Models of Information Seeking Behaviour in the context of the HIBER Project Objectives (Part 2)

  V prvej časti prehľadovej štúdie mapujúcej modely informačného správania sme najskôr analyzovali koncept informačnej potreby ako aktivizujúceho mechanizmu informačného správania...

Speech

Milí čitatelia ITlib-u,

Milí čitatelia ITlib-u, každý úvodník, ktorý som vyzvaná napísať, píšem vždy za tým istým oknom. Pri písaní tohto vonku vidím ozývajúcu sa jar, postávajúce hlúčky študentov...

Main Articles

České děti a mládež jako čtenáři v roce 2017 / Czech Children and Young People as readers in 2017

  V roce 2017 uskutečnila Národní knihovna ČR opakování celostátního průzkumu dětí se zaměřením na četbu knih, čtenářské chování, obvyklé způsoby trávení volného času,...

Main Articles

Reflexia absolventov na štúdium v odbore „knižnično-informačné štúdiá“ na Katedre knižničnej a informačnej vedy na FiF UK v Bratislave / Reflexion of graduates to the Study in the field of “Library and information studies” at the Department of Library and Information Science, Faculty of Arts, Comenius university, Bratislava

  Prieskumy zamerané na absolventov patria medzi jedinečné nástroje, prostredníctvom ktorých možno ostať v kontakte s bývalými študentmi, či získať cenné informácie o ponúkanom...