Big data a elektronické zdravotníctvo / Big data and e-Health

E-servicesbig datae-communicationelectronic documents

 

Zber a spracovanie veľkých súborov dát možno považovať za jeden z najvýznamnejších technologických trendov súčasnosti. Technológia veľkých dát so sebou prináša pozitívne i negatívne dopady. Tie pozitívne možno vidieť v tom, že nám veľké dáta dávajú do rúk nástroj na to, aby sme dokázali lepšie monitorovať vývoj sveta, predikovať a predchádzať možným problémom. Negatívom sú najmä všetky problémy spojené s možnosťami kontroly správania sa človeka ako jednotlivca. To má za následok potrebu znova sa zamýšľať nad významom a možno aj predefinovať také tradičné hodnoty ako sú sloboda, súkromie, diskriminácia.

Jednou z najvýznamnejších oblastí, v ktorej sa veľké dáta s úspechom stále intenzívnejšie využívajú, je oblasť zdravotníctva. Elektronické zdravotníctvo má potenciál zlepšiť zdravotnú starostlivosť. Vývoj systémov a aplikácií už v tejto oblasti značne pokročil a s ohľadom na globalizáciu súčasnej spoločnosti je dôležité, aby sa aj tu postupovalo na základe rešpektovania princípov koordinácie a štandardizácie, tak aby bola umožnená vysoká miera interoperability systémov.

 


 

Big data and e-Health

Collection and processing of large data sets belong among the most symptomatic technological trends of today. Big data technology brings about both positive and negative impacts to the society. The positive ones lie in the big data capacity to act as a tool for better monitoring the evolution of the world, to predict and to prevent possible problems. Negative impacts are represented by the technology’s innate capacity to survey the individual’s behaviour, leading us to think over the importance, or even redefine the meaning of such traditional values as freedom, privacy or discrimination.

Healthcare is one of the most significant areas of practice where big data is being successfully implemented. E-health has a strong potential to improve the state of the art in healthcare. Development of systems and applications in this area has advanced rapidly over the last years and so it is extremely important to respect the principles of standardisation and interoperability for the future cooperation and exchange of data among the systems.

   

Share:
Issue content