Šedá literatura dnes a zítra – od klasických dokumentů k digitálním datům / Grey Literature today and tomorrow – from classic documents toward digital data

Gray literaturegray literature

 

Národní technická knihovna v Praze (NTK) se zabývá už řadu let problematikou šedé literatury. Provozuje digitální repozitář Národní úložiště šedé literatury, kde jsou shromažďovány nepublikované a polopublikované odborné dokumenty v elektronické podobě z řady institucí v ČR. Kromě shromažďování a zpřístupňování šedé literatury se NTK snaží také o šíření informací o těchto speciálních dokumentech a o metodickou podporu producentů šedé literatury. Pracovníci NTK jsou zapojeni i v komunitě zahraničních odborníků a pravidelně se účastní Mezinárodní konference o šedé literatuře (International Conference on Grey Literature).

Článek představí aktuální trendy a novinky ohledně šedé literatury obecně ve světě i konkrétně v prostředí České republiky. Druhá část příspěvku bude věnovaná Konferenci o šedé literatuře a repozitářích, kterou NTK každoročně pořádá. Prostřednictvím této akce jsou dále šířeny informace o šedé literatuře a jejím vývoji a je podporována spolupráce producentů šedé literatury s Národním úložištěm šedé literatury.

 


 

Grey Literature today and tomorrow – from classic documents toward digital data

The National Library of Technology in Prague (NTK) has been dealing with grey literature for many years. The NTK operates the digital repository of the National Repository of Grey Literature where unpublished and half published professional documents are collected in electronic form from lots of institutions in the Czech Republic. Besides collecting and providing access to grey literature, the NTK seeks also the dissemination of information in these special documents and to offer the methodological support to grey literature producers. The NTK staff are also involved in the community of foreign experts and regularly participate in the International Conference on Grey Literature.

The article introduces actual trends and world news on grey literature in general and specifically in the Czech environment. The second part of the contribution is devoted to the Conference on Grey Literature and Repositories that is held by the NTK every year. Through this event information on grey literature and its progress is further disseminated and the cooperation among grey literature producers and the National Repository of Grey Literature is supported.

   

Share:
Issue content