Čo znamená, keď sa povie – Sociálne inovácie v knižniciach? / What do Social Innovations in Libraries Signify?

Eventslibrary professionlibrarianshiplibraries

 

Redakcia nášho časopisu sa začiatkom februára zúčastnila konferencie, ktorej hlavnou témou sa stali sociálne inovácie v knižniciach. Podujatie pripravil Kabinet informačných štúdií a knihovníctva Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. Ten v súčasnosti realizuje aj projekt zameraný na túto problematiku. Ako spomenuli organizátori, konferencia mala dať odpovede na otázku: Ako môžu knižnice úspešne vytvárať a rozvíjať služby zamerané na komunity a sociálne vylúčené skupiny.

 


 

What do Social Innovations in Libraries Signify?

Our editorial board attended at the beginning of February a conference, which focused on social innovation in libraries. The event organized The Division of Information and Library Studies (KISK), unit at the Faculty of Arts, Masaryk University at Brno. This Division currently implement a project focused on this topic. As an organizators mentioned, conference wanted to answer a question: What libraries can succesfully create and develop services target on communities and social excluded groups.

   

Share:
Issue content