Digitalizačné pracovisko v priestoroch Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku / Digitizing Workplace at the University Library of Catholic University in Ružomberok

Digital contentdigitalization

Cieľom aktivity pod názvom Vybudovanie digitalizačného pracoviska bolo vytvorenie pracoviska, ktoré bude umožňovať digitalizáciu papierových kníh a rukopisov, s možnosťou spracovania a publikovania digitalizovaného obsahu. Aktivita bola naplánovaná na roky 2014 a 2015, pričom na udržaní a napĺňaní cieľov sa kontinuálne pracuje aj v súčasnosti. Transfer informácií a nadobudnutých poznatkov z oblasti digitalizácie zároveň rešpektuje zásady ochrany duševného vlastníctva, individuálnych potrieb študentov a vedecko-pedagogických pracovníkov. Projekt budovania digitalizačného pracoviska je realizovaný v rámci projektu OPVaV 2013/5,1/05 SORO Zlepšovanie infraštruktúry na KU v Ružomberku, ako investície do lepšej kvality vzdelávania ITMS 26250120001.


Digitizing Workplace at the University Library of Catholic University in Ružomberok

The aim of this contribution is to bring together the objectives, activities and individual sub-workstations of digitalization under the conditions of the Catholic University University Library in Ružomberok. The article also offers a look at the presentation platform through which the digitized objects get to readers. The article also lists the use of digitized books in the UK KU service offer.

Share:
Issue content