Najnovšie výskumy v akademickom priestore v oblasti knižnično-informačnej vedy a praxe / The Latest Academic researches for Library and Information Science and Practice

Education & Practice library professionlibrarianshiplibrary and information sciencesurveys, researches

Pre knižnično-informačné štúdiá sa v akademickom priestore otvára niekoľko oblastí. Oblasť vedy a výskumu je na Fakulte humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline sústredená do niekoľkých priestorov. Prvým je priestor historický, keďže Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva sa venuje aj historickým témam, resp. prezentácii kultúrneho dedičstva zasadenej do digitálneho či online prostredia. Druhým priestorom je kontext digitálnych humanitných vied, ktorý sa dotýka nových spôsobov, metód a  postupov aplikovaných vo vedeckých, akademických a inštitucionálnych útvaroch s cieľom kolaboratívneho a medzisektorového výskumu, vzdelávania a publikovania, ktorý v plnej miere využíva moderné informačné a komunikačné technológie. Tretí priestor výskumu sa zameriava na študijný programu mediamatika a kultúrne dedičstvo a konkrétne na  identifikovanie best practice v odbore knižnično-informačné štúdiá. Všetky tieto priestory sú úzko späté so vzdelávaním v odbore a každý výskumný priestor poskytuje materiál, ktorý je využiteľný pre praktické predstavenie nielen výskumných metód,ale aj pre konkrétne vzdelávanie v jednotlivých predmetoch programu.


The Latest Academic researches for Library and Information Science and Practice

The paper focuses on the topic of scientific research, which is realized in an academic environment, namely in the conditions of the Department of Mediamatics and Cultural Heritage of the Faculty of Humanities at the University of Žilina. The Library and Information Studies offer a wide range of topics for research in humanities in connection with the historical and modern digital space as well as the area of further development of education in the study program of Mediamatics and Cultural Heritage. On the example of concrete projects, the authors present the objectives and the state of their solutions and, in the case of completed projects, their conclusions and benefits. The Department profiles the scientific research with regard to the focus and specialization of education in the study program, while not only teaching staff is involved, but also students of internal doctoral studies, and the topics of the final works of undergraduate students are designed in accordance to the projects partial issues.

Share:
Issue content