Mobilné zariadenia a knižnice / Mobile devices and libraries

Main Articleslibrariesmobile applications

Mobilné zariadenia sa stali každodennou súčasťou života. Cieľom článku je priblížiť problematiku prezentovania knižníc v mobilných zariadeniach a ponúknuť inšpiráciu a riešenia, ktoré môžu inštitúcii pomôcť aby držala krok s vývojom v oblasti informačno-komunikačných technológií a so svetovými trendami. Poukázať na spôsoby, akými pristupujú používatelia internetu na webové stránky a problémy, ktoré môže spôsobiť nevhodná online prezentácia inštitúcie pri prístupe zo smartfónov a tabletov. Priblížením potenciálu aplikácií definujeme funkcie, ktoré by mohli byť obsiahnuté pri návrhu mobilnej aplikácie knižnice. Ďalej popisujeme súčasný stav mobilných aplikácií knižníc na Slovensku a vo svete.


Mobile devices and libraries

Mobile devices have become an everyday part of life. The aim of this article is to explain the issue of presenting libraries on mobile devices and to offer inspiration and solutions that can help institutions to keep up with development in information and communication technologies and with global trends. To point out the ways how Internet users access websites and the problems that may result in inappropriate online presentation of the institution when accessing from smartphones and tablets. By showing the potential of applications we define functions that could be included in the design of mobile application of library. Next, we describe the current state of mobile application libraries in Slovakia and in the world.

Share:
Issue content