Alternatívne indikátory: výzva pre modernú bibliometriu / Alternative metrics: The challenge for a modern bibliometrics

Evaluation of Sciencebibliometryevaluation of science

Cieľom príspevku je uvedenie do problematiky altmetrie ako nového, alternatívneho spôsobu hodnotenia vedy popri tradičných bibliometrických metódach. Zameriava sa na otázku užitočnosti nových spôsobov evaluácie vedeckej a výskumnej činnosti, definuje altmetriu a prostredníctvom typológie špecifikuje aj jednotlivé indikátory. Otvára diskusiu o efektivite a limitoch nástrojov altmetrie prostredníctvom stručného popisu niektorých najznámejších problémov spojených s týmto pojmom, konkrétne ohľadom neistej kredibility indikátorov, dát, sociálnych sietí, samotných používateľov a chýbajúceho teoretického rámca altmetrie. V závere príspevok popisuje prínosy alternatívnych indikátorov a výzvy pre altmetriu do budúcnosti.


Alternative metrics: The challenge for a modern bibliometrics

The aim of this paper is to introduce an altmetrics as a new, alternative way of assessing of science in addition to traditional bibliometric methods. It deals with the usefulness of the new methods of evaluation of scientific and research activities and defines altmetrics. Specifies individual indicators through typology. Initiates discussions about effectiveness and limits of altmetrics through a brief description of some of the known issues associated with this concept, in particular as regards the uncertain credibility of indicators, credibility of data, social networking sites, users preferences and missing theoretical framework of altmetrics. In conclusion describes the benefits of alternative indicators and challenges for the future.

Share:
Issue content