Bibliosféry: knihovnícke sféry dôverné / “Bibliosfery – librarianship confidential sphere”

Eventsdigital sciencedigital librariesdigital information spacelibrary professionlibrarianshiplibrariesevents

Nie sú konferenciou ani workshopom. Organizátori pripravili inovatívny formát, ktorý nazvali Rozhovory o knižniciach. Podujatie sa konalo v termíne od 14. do 16. novembra 2016 a miestom konania bolo prostredie Nízkych Tatier – Ski & Wellness Residence Družba, Jasná pod Chopkom. Ide o známe priestory, kde sa už roky dvakrát ročne konala konferencia známa ako Digitálna knižnica. Tento formát však minulý rok prešiel inováciami:

Bibliosféry tak nahradili jesennú časť niekdajšej Digitálnej knižnice a sú zamerané na domáce prostredie a jarná časť bola premenovaná na ILIDE (Innovative Library in Digital Era), (http://ilideconference.schk.sk/), ktorá má medzinárodný rozmer – čo sa týka účasti, ako aj prednášok či workshopov. Obe podujatia si zachovali jedinečný obsah a bohaté možnosti pre odborné a spoločenské kontakty. Organizačný tím Bibliosfér pripravil po vzore IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) a ALA (American Library Association) inovatívny formát, ktorého účastníci hľadali odpovede na nové výzvy, ktoré súčasná doba a globalizovaná spoločnosť prináša aj knižniciam na Slovensku. Strategickým cieľom je spoločné hľadanie nových trendov z oblastí, ako sú: demografia, ekonomika, spoločnosť a politika, výskum, vzdelávanie a technológie. Tieto trendy v súčasnosti ovplyvňujú každú oblasť spoločenského, ako aj súkromného života. Ich vlastnosťou je dynamika a neustály vývoj a našou úlohou je na ne adekvátne reagovať tak, aby naše knižnice si opäť nadobudli strácajúcu konkurencieschopnosť.


“Bibliosfery – librarianship confidential sphere”

“Bibliosfery – librarianship confidential sphere” is not workshop, not even conference. The organization has team prepared innovative format called „Talks about libraries“. The event was held on November 14th till November 16th 2016 at Low Tatras – Ski & Wellness Residence Družba, Jasná pod Chopkom. We are familiar with this environment, twice a year was here held conference “Digital Libraries” for many years. According to example of IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) and ALA (American Library Association), organization team prepared innovative format, where participants were looking for new answers to the challenges which present times and globalized society brings into libraries in Slovakia.

Strategic goal is looking for new trends from areas as: demography, economy, society and politics, research, education and technology. These trends currently affect every area of social and private life. Their characteristic trait is dynamics and continuous development. Our task is to respond to them adequately so that our libraries can regain their competitiveness. The concept of the event was based on the discussions in the working groups. Their goal was to identify and develop new trends in the above mentioned areas and they should be implemented in librarian practice. For this reason were working groups created.

Share:
Issue content