Znalostní pracovníci a znalostné služby v knižniciach / Knowledge workers and knowledge services in the libraries

Library Profession library professionlibrarianshipeducation

Článok sa venuje znalostným pracovníkom a znalostným službám v možnej pôsobnosti knižníc, trendom a možným pracovným kompetenciám znalostných pracovníkov. Popri informačných službách je potrebné v súčasnosti pripravovať v rámci knižníc aj tzv. znalostné služby, ktoré nielen reagujú na dopyt po znalostiach od nových používateľov (znalostných pracovníkov), ale navyše pokrývaju množstvo presahujúcich aktivít a procesov v spoločnosti, vo vzdelávaní, v kultúre. Vývoj znalostného ekosystému už dlhodobo presahuje tradičný rámec knižničných služieb, nielen po technologickej stránke, ale predovšetkým v oblasti služieb, produktov, v kompetenciách a pracovných náplniach pracovníkov knižníc. Virtualizácia ľudského života a digitalizácia informácií prináša výzvy skutočne globálne a presahujúce obvyklé rámce vnímania našej reality.


Knowledge workers and knowledge services in the libraries

Professional librarian as knowledge worker provides access to the resources necessary to support technology, information literacy and high-order thinking skills. All those new ways of learning and education needs not only technological or infrastructural support but needs librarians – knowledge workers as a tutors, mentors, teachers, information gurus, researchers and many more kinds of professional knowledge support. Important possibilities for libraries are knowledge services for new kinds of users. Understanding, therefore, the dynamics of how knowledge work came into being in the first place is itself a good practice in managing librarian and knowledge work. That is why knowledge services for the knowledge workers make sense for those who must be succesful in contemporary workplace.

Share: