Knihovník ako informačný lektor / Librarian as an in information lecturer

Library Profession library professionlibrarianshiplibraries

Článok sa venuje téme informačného vzdelávania, ktoré je v knihovníckej praxi čoraz viac využívanou formou na zvýšenie informačnej gramotnosti používateľov knižníc. Už v minulosti boli zrealizované výskumy a štatistiky informačnej gramotnosti u študentov na vysokých školách, ktoré dokazujú, že informačné vzdelávanie má v knižniciach svoje opodstatnenie. Knižnice predstavujú zdroj množstva dôležitých informácií, o ktorých používatelia, študenti vysokých škôl netušia. Práve preto je informačné vzdelávanie najjednoduchšou, najefektívnejšou a najrýchlejšou formou ako sprostredkovať tieto informácie celej skupine používateľov. Na to, aby informačné vzdelávanie dosiahlo požadovaný efekt, je dôležitý aj vyškolený personál. Štatistiky, ktorým sa v článku venujeme, dokazujú, že v mnohých knižniciach sa informačnému vzdelávaniu venujú intuitívne, pretože nevedia ako ho správne uchopiť do vlastných rúk a poradiť si s ním. Knihovníkom v úlohe informačného lektora chýbajú vedomosti a skúsenosti. Práve z tohto dôvodu vznikla myšlienka zrealizovania knihovníckeho kurzu Knihovník akademickej knižnice – lektor informačného vzdelávania. Obsah článku tvoria najmä poznatky a osobné skúsenosti nadobudnuté v tomto kurze. V závere je potrebné uvedomiť si, že rovnako dôležité ako vzdelávanie používateľov, je aj vzdelávanie knihovníkov, a treba mu venovať pozornosť aj v budúcnosti.


Librarian as an in information lecturer
The article is devoted to the topic of information education, which is more and more used in the librarian´s practice for increasing information literacy of library users. In the past there were implemented the researches and statistics of information literacy among the students at the universities, which show that information education has its justification in the libraries. Libraries represent a source of lot of important information, about which the users, students of the universities have no idea. Therefore the information education is the easiest, the most effective and the quickest form how to mediate this information to the whole group of users. In order to achieve the requested effect in information education, university staff is important. Statistics on which we focus in our article prove that in many libraries there the attention to information education is paid instinctual,because people don’t know how to properly grasp it in their own hands and deal with it. Librarians have lack of knowledge and experiences in the role of information lecturer. Just for this reason the idea to realize librarian course “Librarian of academic library – lecturer of information education” arose. The content of the article consists mainly of knowledges and personal experiences gained in this course. In conclusion it is important to be aware, that as important as the user´s education is important the librarian´s education and it is necessary to pay attention to it also in the future.

Share: