Realizácia Národného projektu Digitálna knižnica a Digitálny archív v Slovenskej národnej knižnici /Implementation of the National Project Digital library and Digital archive in the Slovak National Library

Main Articlesdigitalizationcultural heritage

   

Príspevok približuje stratégiu digitalizácie – jej predmet a ciele. Popisuje proces digitalizácie v širšom zmysle slova, ako aj k nemu pridružené postprocesy. Definuje digitalizačný proces ako proces multifázový a približuje operácie a úkony, ktoré sa v jednotlivých fázach realizujú. Demonštruje, ako z konkrétneho dokumentu uloženého v depozite, prechodom cez jednotlivé fázy digitalizačného procesu vzniká výstup digitalizácie v podobe PSP balíčka. V závere predstavuje konverziu PSP balíčkov na SIP balíčky a ich následnú archiváciu a sprístupnenie.

   


Implementation of the National Project Digital library and Digital archive in the Slovak National Library The article covers digitization strategy, its subject and goals. It describes a whole digitization process as well as its subprocesses. It defines a digitization process as multiphase process and focuses on the operations and acts that are realized within the individual phases. It maps journey of a precise document from a deposit, through the whole digitization process to the final processing stage where it re-appears in digital form as PSP. Finally it presents conversion of the PSP into the SIP, its archiving and accessing.

   

Share:
Issue content