Nový knižničný zákon – náš zákon

Library legislationlibrary legislationlibrary professionlibrarianship

Dňa 6. mája 2015 Národná rada Slovenskej republiky schválila knižničný zákon. Dňa 10. júna 2015 bol v čiastke 39/2015 Zbierky zákonov vydaný a od 1. júla 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. (ďalej len „knižničný zákon“). Od júla 2015 pre viac ako 3.700 knižníc na Slovensku platí nová právna úprava zriaďovania či zakladania knižníc, nové právne vymedzenie ich práv a povinností, ako aj práv a povinností zriaďovateľov alebo zakladateľov knižníc; nanovo sú definované úlohy, poslanie a územná pôsobnosť knižničného systému Slovenskej republiky (ďalej len „knižničný systém“), vymedzenie rozsahu a vykonávania odborných knižničných činností, vyhlasovanie, evidencia, ochrana, sprístupňovanie, dovoz a vývoz historického knižničného dokumentu alebo historického knižničného fondu. Knižničný zákon je platný pre všetky knižnice, ktoré poskytujú knižnično-informačné služby používateľom a sú zaevidované v Zozname knižníc Slovenskej republiky.

Share: