Vizualizácia údajov

Information Scienceinformation sciencedata visualization

Článok sa zaoberá vizualizáciou údajov z teoretického aj praktického hľadiska. Definuje vizualizáciu údajov z viacerých pohľadov v kontexte podobných pojmov, pričom medzi nimi vymedzuje jasné hranice. Rozlišuje vizualizáciu údajov od infografiky a vizualizácie informácií. Na základe všeobecných odporúčaní odborníkov z oblasti poskytuje praktické odporúčania pre tvorbu efektívnych vizualizácií údajov. Stručne popisuje spôsob percepcie vizualizovaných údajov a procesy ľudských pamätí pri spracovaní obrazu. Zaoberá sa praktickými školami vizualizácie údajov reprezentovanými Edwardom Tuftom a Nigelom Holmeesom. V neposlednej rade čitateľa skrátene oboznamuje s vybranými vizualizačnými nástrojmi. Na základe práce s nimi sú v článku uvedené ďalšie praktické odporúčania pre používanie vizualizačného softvéru.


Data Visualization
The article deals with data visualization from theoretical and also practical point of view. It defines data visualization from multiple perspectives in context of similar terms. The article distinguish data visualization from infographics and information visualization. Based on recommendations from the experts it offers practical recommendations for effective data visualization. It shortly describes the method of perception of visualized data and processes of humam memory while processing images. The article discusses practical data visualization schools represented by Edward Tufte and Nigel Holmes. Finally it informs the reader of selected data visualization tools. Based on the work with these tools are in article introduced another practical recommendations for using each visualization software.

Share: