Potreba zahrnutia bioetickej problematiky do štúdia farmácie v rámci odbornej jazykovej prípravy

ŠPECIÁL - špeciálne vydanie "ITlib."English languagebioeticspharmacistcode of conductterminology

Ku kľúčovým otázkam súčasnej medicíny a farmácie patria aj bioetické otázky. Oblasť bioetiky tak zasahuje aj prax farmaceutov, čo znamená, že sa týka aj ich profesionálnej vysokoškolskej prípravy, vrátane odbornej jazykovej. Cieľom príspevku je poukázať
na potrebu začlenenia niektorých bioetických otázok a s tým súvisiacej terminológie do výučby farmácie v rámci odbornej jazykovej prípravy. Zároveň predstavíme výsledok nášho dvojročného výskumu (2012 – 2014) týkajúci sa uvedenej problematiky. Hlavnou metódou výskumu bol dotazník, ktorý bol rozdistribuovaný medzi 115 študentov a následne doplnený o analýzu a syntézu spätnej väzby študentov v priebehu štyroch semestrov ich jazykovej prípravy. Komparácia výsledkov výskumu so súčasnou výučbou odbornej jazykovej prípravy na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len FaF UK) sa stala podkladom pre tvorbu novej koncepcie výučby angličtiny pre farmaceutov. Tento nový koncept upriamuje pozornosť na význam zvládnutia odbornej angličtiny na profesionálnej úrovni, ktorej súčasťou je zahrnutie bioetickej problematiky do štúdia odbornej prípravy v rámci anglického jazyka a jej prepojenosť s Kódexom správania pre študentov farmácie.

Kľúčové slová: bioetika, kódex správania, anglický jazyk, farmaceut, terminológia


The Need for Inclusion of Bioethical Issues into the Study of Pharmacy within the Language Preparation

Bioethical issues belong to the key questions in medicine and pharmacy. The area of bioethics affects the whole pharmacists´ practice, which means it also concerns their professional university education, including academic language preparation. The aim of this paper is to point out at the need to include some bioethical issues and relevant terminology into the study of pharmacy within academic language preparation. At the same time we introduce the result of our two year research (2012 – 2014). The main method of research was the questionnaire spread among 115 students followed by the analysis and synthesis of students´ feedback within a four semester course of Academic English Language Preparation compared to the current situation at Faculty of Pharmacy, Comenius University in Bratislava. Based on the research results we have been forming a new concept of English for pharmacists. This new concept will draw the awareness to the importance of mastering English on professional level. As the bioethical principles remain the crucial part of the pharmacy profession, there is a great importance of their involvement into the academic English language study. The Code of Conduct for Pharmacy Students with its seven principles shall be a part of bioethical preparation of future pharmacists.

Keywords: bioethics, code of conduct, English language, pharmacist, terminology

Potreba zahrnutia bioetickej problematiky do štúdia farmácie v rámci odbornej jazykovej prípravy

Share: