Issue ŠPECIÁL/2015

ŠPECIÁL - špeciálne vydanie "ITlib."

Veda ako vec verejná: poznámky k súčasnej dynamike vzťahov medzi vedeckým výskumom a spoločnosťou

Produkcia vedeckého poznania, ako aj samotná inštitúcia vedy prechádzajú v súčasnosti viacerými premenami, ktoré tvarujú aj podoby vzťahu medzi vedou a jej širším spoločenským...

ŠPECIÁL - špeciálne vydanie "ITlib."

Radikálna demokratizácia interakcie vedy a verejnosti

Text je príspevkom k stransparentneniu interakcie vedy s verejnosťou v dynamike súčasnej spoločnosti. Perspektíva nazerania je určená pojmom radikálna demokratizácia,resp. radikalizácia...

ŠPECIÁL - špeciálne vydanie "ITlib."

Otvorená veda a funkcie informačnej vedy

Otvorená veda predstavuje novšiu koncepciu vedeckého výskumu a komunikácie s približovaním výstupov širšej verejnosti. Definujú sa princípy otvorenej vedy v súvislosti s hnutím...

ŠPECIÁL - špeciálne vydanie "ITlib."

Začlenenie inštitucionálneho repozitára do akademického prostredia

Inštitucionálne repozitáre ako nový komunikačný kanál predstavujú významný nástroj nielen na uchovávanie, sprístupňovanie a šírenie vedeckých a odborných informácií, ale aj na...

ŠPECIÁL - špeciálne vydanie "ITlib."

Biotechnológie a vylepšovanie človeka (Z histórie a súčasnosti)

Autori príspevku sa venujú problematike vylepšovania človeka v kontexte historických reálií a súčasnosti. Všímajú si dve základné fázy rozvoja eugeniky, ich podobnosť i rozdielnosť a...

ŠPECIÁL - špeciálne vydanie "ITlib."

Odcudzenie, genetické inžinierstvo a budúcnosť ľudstva

Článok reaguje na dve aktuálne vyhlásenia vedcov volajúce po globálnej diskusii o regulácii a pravidlách pre prípadné modifikácie zárodočných buniek. V tejto diskusii by pred...

ŠPECIÁL - špeciálne vydanie "ITlib."

(In)tolerancia a jej jazykové signály ako problém humánnej bioetiky (Ilustrácia na diskurze transrodovosti)

Príspevok spadá do spektra tzv. minoritných štúdií, v ktorých sa v transdisciplinárnom priereze riešia otázky minoritnej identity v záujme tolerancie biologicky podmienených podôb...

ŠPECIÁL - špeciálne vydanie "ITlib."

Personalizovaná medicína a etické výzvy pre pacienta, lekára i politiku verejného zdravotníctva

Personalizovaná medicína sľubuje presnejšiu diagnostiku, nižšie riziko adverzných reakcií na liečivá a efektívnejšiu liečebnú terapiu. Je prísľubom lacnejšej a efektívnejšej...

ŠPECIÁL - špeciálne vydanie "ITlib."

Etnofarmakológia a bezpečnosť: analýza internetových reklám na medikamenty v sfére kulturistiky

Cieľom príspevku je prezentovať výsledky kvalitatívneho prieskumu internetových reklám na výživové prípravky využívané v kulturistike. Predbežná sonda naznačuje, že úspešnosť...

ŠPECIÁL - špeciálne vydanie "ITlib."

Potreba zahrnutia bioetickej problematiky do štúdia farmácie v rámci odbornej jazykovej prípravy

Ku kľúčovým otázkam súčasnej medicíny a farmácie patria aj bioetické otázky. Oblasť bioetiky tak zasahuje aj prax farmaceutov, čo znamená, že sa týka aj ich profesionálnej...

ŠPECIÁL - špeciálne vydanie "ITlib."

Editoriál

V súčasnosti môžeme pozorovať rôzne zmeny v procese produkcie vedeckého poznania. Nový model tvorby poznania kladie dôraz na interakcie medzi vedou a spoločnosťou, ktoré vykazujú vysokú...