Odcudzenie, genetické inžinierstvo a budúcnosť ľudstva

ŠPECIÁL - špeciálne vydanie "ITlib."genetic inherited modificationsposthumanismself alienationTillich

Článok reaguje na dve aktuálne vyhlásenia vedcov volajúce po globálnej diskusii o regulácii a pravidlách pre prípadné modifikácie zárodočných buniek. V tejto diskusii by pred naturalistickým a nihilistickým nivelizovaním veľkosti človeka mala teológia vstúpiť do aliancie s humanizmom. Učenie o (dedičnom) hriechu slúži celkovému a realistickému pohľadu na človeka zachytávajúc nielen morálny, ale i tragický element v ľudskej existencii. Článok prezentuje podrobne koncepciu existenciálneho sebaodcudzenia človeka, ako ju rozpracoval Paul Tillich. Jeho prístup kladie každému človeku otázky
o tom, či má naozaj všetko pod kontrolou. Pre prípadnú éru posthumanizmu je potrebné neohroziť ontologickú štruktúru self a sveta, a prvky individualizácie a participácie, formy a dynamiky, slobody a osudu.

Kľúčové slová: self, odcudzenie, Tillich, posthumanizmus,
genetické dedičné modifikácie


Alienation, Genetic Engineering and the Future of Humanity

This article reflects two current calls for global discussion about regulation and policy for potential modifications on germ cells. In such discussion should theology make alliance
with humanism to prevent the naturalistic and nihilistic leveling of the greatness of human beings. Doctrine of (original) sin contributes to holistic and realistic view of man, giving
account not only to the moral but also tragic element in human existence. The article presents carefully the system of existential self alienation of man, developed by Paul Tillich. His approach raises questions about the ability to control everything by every human. For the approaching era of post humanism it appears important not to threaten the ontological structure of the self and the world, and the parts of individualisation and participation, form and dynamics, of freedom and destiny.

Keywords: self, alienation, Tillich, posthumanism, genetic hereditary modifications

Odcudzenie, genetické inžinierstvo a budúcnosť ľudstva

Share: