Biotechnológie a vylepšovanie človeka (Z histórie a súčasnosti)

ŠPECIÁL - špeciálne vydanie "ITlib."biotechnologyeugenicsmoral progresstechnological progressimproving man

Autori príspevku sa venujú problematike vylepšovania človeka v kontexte historických reálií a súčasnosti. Všímajú si dve základné fázy rozvoja eugeniky, ich podobnosť i rozdielnosť a uvádzajú niektoré príklady genetických manipulácií a experimentov na človeku. Problematiku vylepšovania človeka sledujú aj na pozadí štátnej moci, globálneho trhu, celospoločenského a individuálneho uplatňovania a tiež v súvislosti s biotechnologickými možnosťami. Dospievajú tiež k tvrdeniu, že technologický pokrok moderného človeka je obrovský, ale výrazne za ním zaostáva jeho morálny pokrok. A to je priestor pre nové úvahy o vylepšovaní človeka.

Kľúčové slová: eugenika, vylepšovanie človeka, technologický pokrok, morálny pokrok, biotechnológie


Biotechnologies and Human Enhancement (From Past and Present)

The authors of the paper deal with problematics of the human enhancement in view of historical events in eugenics and present state. They observe two basic stages in development of eugenics, their similarities and differences and they show some examples of genetic manipulations and experiments on human beings. The authors view  problematics of human enhancement on the background of state power, global markets, social and individual exercitation and in connection with biotechnological possibilities. They claim that technological progress of modern man is huge, but the moral progress significantly lagging behind it. There is a room for new ideas about the human enhancement.

Keywords: eugenics, human enhancement, technological progress, moral progress, biotechnologies

Biotechnológie a vylepšovanie človeka (Z histórie a súčasnosti)

Share: