Otvorená veda a funkcie informačnej vedy

ŠPECIÁL - špeciálne vydanie "ITlib."altmetricsdata managementOA movementopen sciencesocial networks of scientistsscientific publishing

Otvorená veda predstavuje novšiu koncepciu vedeckého výskumu a komunikácie s približovaním výstupov širšej verejnosti. Definujú sa princípy otvorenej vedy v súvislosti s hnutím otvoreného prístupu (OA) k publikáciám a dátam. Predstavuje sa prínos
informačnej vedy k budovaniu otvorenej vedy pri hľadaní novších modelov vedeckej komunikácie v digitálnom prostredí. Identifikuje sa trend informetrie pri alternatívnych spôsoboch hodnotenia výstupov vedy v digitálnom prostredí (altmetrika). Analyzujú sa prínosy a príklady sociálnych sietí pre kolaboráciu vedcov v rôznych odboroch. Zdôrazňuje sa význam výskumnej etiky v nadväznosti na informačnú etiku. Prezentujú sa niektoré výsledky vlastných výskumov (informačná ekológia, doktorandi) a dizertačných prác zameraných na publikovanie a hodnotenie vedy. Informačná veda môže podporiť formovanie informačného prostredia otvorenej vedy pri spracovaní stratégií vedy, manažmente dát a publikácií v repozitároch, podpore kolaborácie vo vedeckých digitálnych knižniciach a informetrických analýzach, popularizácii vedy a nových modeloch
informačných procesov a interakcií vo vede.

Kľúčové slová: otvorená veda, OA hnutie, vedecké publikovanie, sociálne siete vedcov, altmetrika, manažment dát


Open Science and Information Science Functions

Open science represents a new concept of scientific research and communication linking its outputs with wider public. Principles of open science are identified in contexts of opena access publishing and OA movement regarding documents and data. We analyze the contribution of information science to building open science in looking for new models of scholarly communication in digital environment. The trend of informetrics at alternative modes of assessment of research results in digital environment is identified (altmetrics). Benefits and examples of social networks for collaboration of scholars in different disciplines are analyzed. We emphasize the significance of research ethics and contexts of information ethics. Selected results of our projects (information ecology, doctoral students) are mentioned including several PhD. theses on publishing a evaluation of science. Information science can support shaping of the information environment of open science in development of science strategies, data management and publications in repositories, in support of collaboration in scientific digital libraries, informetric analyses, popularization of science and new models of information processes and interactions in science

Keywords: open science, OA movement, scholarly publishing, social networks of scientists, altmetrics, data curation

Otvorená veda a funkcie informačnej vedy

Share: