Radikálna demokratizácia interakcie vedy a verejnosti

ŠPECIÁL - špeciálne vydanie "ITlib."biotechnologyradical democratizationsocio-scientific topicssociety

Text je príspevkom k stransparentneniu interakcie vedy s verejnosťou v dynamike súčasnej spoločnosti. Perspektíva nazerania je určená pojmom radikálna demokratizácia,
resp. radikalizácia demokracie, ktorým sa zachytáva jedna z tendencií vývoja spoločnosti. Výklad sa riadi myšlienkovým modelom tejto radikalizácie, ktorého konštituentmi sú
expanzia, gradácia a eskalácia demokracie, pluralizácia verejného života, zmenšovanie mocenskej dištancie od autorít a zvyšovanie orientačnej náročnosti v sociokultúrnom
svete. So zreteľom na tieto konštituenty sa opisuje radikálna demokratizácia spoločnosti, vedy a sociovedeckého diskurzu. Opis je zameraný na sprehľadnenie nosných procesov,
aktivít a problémov radikálnej demokratizácie ich konceptualizáciou a v rámci neho na podporu orientácie v sociovedeckom metadiskurze, ktorej význam je osobitne aktualizovaný recepciou biotechnológie laickou verejnosťou

Kľúčové slová: radikálna demokratizácia, spoločnosť,veda, sociovedecké témy, biotechnológia


Radical Democratization of the Interaction of Science and Public

The paper is intended to be a contribution to the discussion about the interaction of science and public with regard to the dynamics of the contemporary society. The author
approaches the mater from the viewpoint of the concept „radicalization of democracy“ that refers to one of the fundamental current tendency in the development of democratic society. He follows his model of this radicalization shaped by the components: expansion,
gradation, escalation of democracy, pluralization of the public life, decreasing of the power distance of authority, raising of the orientation strenuosness in the sociocultural world. With regard to these constituents he describes the radical democratization of the society, the science and the socio-scientific discourse. The description is meant to make transparent the carrying processes, activities and problems of the radical democratization on the basis of their conceptualization and to encourage the orientation in the socio-scientific metadiscourse. The adequate orientation competence is an current topic in connection with the question about the reception of the biotechnology by the lay public.

Keywords: radical democratization, society, science, socio-scientific issues, biotechnology

Radikálna demokratizácia interakcie vedy a verejnosti

Share: