Veda ako vec verejná: poznámky k súčasnej dynamike vzťahov medzi vedeckým výskumom a spoločnosťou

ŠPECIÁL - špeciálne vydanie "ITlib."borderknowledge creation modelsciencescience and societypublic perception of science

Produkcia vedeckého poznania, ako aj samotná inštitúcia vedy prechádzajú v súčasnosti viacerými premenami, ktoré tvarujú aj podoby vzťahu medzi vedou a jej širším spoločenským prostredím, vrátane vzťahu medzi vedou a verejnosťou. V článku sú
tieto premeny tematizované prostredníctvom tzv. nového modelu tvorby poznania, ktorý kladie do popredia pozornosti interakcie medzi vedou a spoločnosťou, ktoré vykazujú vysokú dynamiku, a ktoré vedú k erodovaniu hraníc či už v rámci vedy alebo medzi vedou ako spoločenskou inštitúciou a inými spoločenskými inštitúciami, alebo medzi vedou a inými formami ľudskej intelektuálnej aktivity. Druhá časť článku sa zameriava na rôzne podoby vzťahu medzi vedou a verejnosťou.

Klúcové slová: veda, hranica, model tvorby poznania, veda a verejnost, verejné vnímanie vedy


Science as a Public Matter: Comments on the Current Dynamics of the Relationship between Scientific Research and Society

The production of scientific knowledge as well as the institution of science are undergoing various tranformations today which shape the relationship between science and its social environment including the relationship between science and the public. These transformations are thematised via the model of new production of knowledge highlighting the current dynamics of science and society relationship, eroding the boundaries either within science and between science as a social institution and other social institutions or between scientific knowledge production and other forms of human intellectual activity. The second part of the text focuses on various form of the relationship between science and the public.

Keywords: science, boundaries, mode 2, science and the public, public unerstanding of science

Veda ako vec verejná: poznámky k súčasnej dynamike vzťahov medzi vedeckým výskumom a spoločnosťou

Share: