Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 – 2020

Main Articleslibrary legislationlibrary professionlibrarianshiplibraries

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadaní dňa 3. 12. 2014 schválila návrh Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 – 2020 (ďalej stratégia). Stratégia bola spracovaná v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na roky 2012 – 2016, kde sa uvádza: „Vláda schváli stratégiu pamäťových a fondových inštitúcií na roky 2013 – 2020 s cieľom zabezpečiť udržateľnosť procesu digitalizácie a tiež ochranu
a rozširovanie ich zbierkových a informačných fondov.“

Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 – 2020

Share: