Kvalitativní sonda do současného řízení knihoven

Managment and Marketing librarianshiplibrariesLibrary management and marketing

Článek představuje dílčí výsledky získané kvalitativním šetřením v rámci ankety „Moderní manažerské metody.“Úvodem stručně představíme použitou metodologii. Hlavní přínos článku je v analýze dat získaných z odpovědí respondentů (vedoucích knihoven, knihovníků a studujících knihovníků) na položené anketní otázky a z hloubkovýchrozhovorů s vybranými vedoucími knihoven. Cílem je představit vnímání řízení a vedení knihoven samotnými aktéry – vedoucími knihoven a knihovníky. Na základě všech zjištění jsme zformulovali dvanáct mýtů v řízení knihoven, na které reagujeme.


Qualitative research into the current library management

This article presents partial results obtained by qualitative research within the survey “The modern management methods.” At the outset we briefly introduce the used methodology. The main contribution of the paper is the analysis of data obtained from qualitative research carried out on the sample of leaders of libraries, librarians and librarians-students and from in-depth interviews with selected leaders of libraries. The aim is to present the perception of management and leadership of libraries by leaders of libraries and librarians themselves. On the basis of the findings of research, we created twelve myths related to the library management, and, consequently, we try to find responses to these myths.

Kvalitativní sonda do současného řízení knihoven

Share: