Bibliometrické služby akademických knižníc?

Evaluation of Scienceacademic librariesbibliometryservices

Počas predchádzajúcich niekoľkých rokov akademické knižnice v mnohých krajinách zriadili pozíciu „bibliometrician“ a etablovali relatívne širokú škálu služieb nazvaných „bibliometrické služby“. Akademické knižnice na Slovensku spĺňajú predpoklady pre zavedenie bibliometrických služieb (a niektoré ich aj poskytujú), zatiaľ však žiadna z nich takúto službu nedeklaruje. Jedným zo zásadných dôvodov je ich personálna poddimenzovanosť, resp. nie vždy vyhovujúce personálne zloženie. Negatívne môže vplývať aj postavenie akademických knižníc na vysokých školách a nízke očakávania zo strany zriaďovateľov. Na druhej strane, súčasná legislatíva a najmä existujúci systém evidencie publikačnej činnosti vytvára pre akademické knižnice v tejto oblasti možnosti
aj vďaka tomu, že vystupujú ako garanti hodnoverných informácií o publikačných aktivitách a ohlasoch a tiež dôverne poznajú špecifická publikačného prostredia a systému vedeckej komunikácie na Slovensku.

Bibliometrické služby akademických knižníc?

Share: