Príhovor

Speech

Sivá – nenápadná, ale hodnotná literatúra…

Pod pojmom sivá literatúra, v odborných kruhoch známa aj pod názvom nekonvenčná literatúra,sa skrýva celý rad publikácií a informácií, ktoré sú dôležité z hľadiska rozvoja vedných disciplín, výskumných aktivít, publikačného či študijného procesu.

Nekonvenčná literatúra je oproti tradičnej, klasickej, obrazne by sme mohli povedať „bielej“literatúre charakteristická najmä tým, že nie je vydávaná a distribuovaná tradičnými vydavateľskými a distribučnými spoločnosťami, vychádza v malých nákladoch a zväčša je ťažké dozvedieť sa o jej existencii na jednej strane; na druhej strane obsahuje hodnotné informácie, často napomáhajúce rozvoj vedy, výskumu a vzdelávania v spoločnosti. Každý z nás sa s ňou určite stretol, veď kto nelistoval v konferenčnom zborníku, nečítal alebo nepísal záverečnúprácu, prípadne nehľadal informácie vo výročnej správe?

Napriek tomu, že prudký rozvoj informačno-komunikačných technológií, internetu a elektronického publikovania čiastočne stiera hranice medzi bielou a sivou literatúrou, ešte stále treba o nej hovoriť a poukazovať na jej informačný prínos najmä pre oblasť vedy, výskumu a vzdelávania.

I my v Centre vedecko-technických informácií SR sa venujeme sivej literatúre, a to na viacerých úrovniach. Prevádzkujeme Centrálny register záverečných prác (CRZP) a Centrálny register evidencie publikačnej činnosti (CREPČ), budujeme Centrálnu databázu slovenských elektronických informačných zdrojov pre výskum a vývoj (SciDAP), získavame, uchovávame a sprístupňujeme sivú literatúru z našich knižničných fondov, tvoríme a spravujeme Depozitnú knižnicu Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností. Vo všetkých týchto databázach a aktivitách „ukrývame“ aj sivú literatúru. Rozvíjame medzinárodnú spoluprácu prostredníctvom asociatívneho členstva v organizácii GreyNet International. Koncom minulého roka sme boli hostiteľom medzinárodnej konferencie o sivej literatúre – GreyLiterature (15. ročník).

Problematika sivej literatúry je dostatočne široká, o čom svedčí aj rozmanitosť tém, ktoré si môžete prečítať práve v druhom čísle časopisu ITlib. Informačné technológie a knižnice. Články tohto čísla Vás prevedú od teoretického rámca rozširujúceho sa horizontu sivej literatúry cez digitalizáciu a využívanie sivej literatúry až po medzinárodnú spoluprácu v projekte GreyGuide.

Prajeme Vám nekonvenčné čítanie o nekonvenčnej literatúre a veríme, že Vás pripravenými témami zaujmeme a inšpirujeme…

 

prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.

generálny riaditeľ CVTI SR

jan.turna@cvtisr.sk

 

Share: