Issue 2/2014

Podujatia

Randevú píšucich knihovníkov

Poznáte nejakého knihovníka? Presnejšie povedané, knihovníka, ktorý píše poéziu, prózu a teda je literárne aktívny? Práve takto to začalo. Pod knihovníkom sme nemali na mysli len...

Podujatia

8. medzinárodná konferencia Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl

Ôsmy ročník medzinárodnej konferencie Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl zorganizovala Slovenská pedagogická knižnica pod záštitou ministra školstva, vedy,...

Podujatia

Digitálne médiá patria do knižníc

Tablety, čítačky či smartfóny sa stali bežnou súčasťou dnešnej doby. Trend mať všetko online a dostupné odkiaľkoľvek ovplyvňuje a musí ovplyvňovať taktiež knižnično-informačné...

Rozhovor s...

„Knihovníctvo je služba verejnosti“ Rozhovor so Sylviou Neisser Kováčovou

Minulý rok bol pre vás významným z hľadiska ocenenia vašej práce – získali ste ocenenie Goetheho inštitútu Klaus-von-Bismarck Preis. No a začiatkom roka 2014 vás uviedli do...

Prieskum redakcie

Knižnice na sociálnych sieťach Výsledky prieskumu

V apríli a máji tohto roku prebiehal prieskum redakcie časopisu ITlib. Informačné technológie a knižnice, v ktorom sme sa zamerali na využívanie sociálnych sietí v knižniciach. V rámci...

Detský čitateľ

Listujeme v štatistike: „Knihy deťom“

SNK v Martine v spolupráci s Odborom informatiky MK SR realizuje každoročne štatistické zisťovanie a spracovanie údajov prostredníctvom Ročného výkazu o neperiodických publikáciách za...

Bibliografia / Bibliography

Analýza užívaných citačních stylů v publikacích autorů z lékařských, sportovních a přírodovědných oborů na Masarykově univerzitě

Příspěvek představuje výsledky analýzy citačních stylů, podle kterých citovali autoři z vybraných fakult Masarykovy univerzity. Autoři z lékařské fakulty citovali nejčastěji podle...

Knižnižnično - informačné služby

Knihovnické a informační služby ve veřejných knihovnách: služby pro střední generaci čtenářů

Cílem příspěvku je poukázat na možnosti poskytování knihovních služeb uživatelům mladšího středního věku, jejichž návštěvnost ve veřejných knihovnách s počátkem ekonomické...

Sivá literatúra

Back to Grey / Disclosure and Concealment of Electronic Theses and Dissertations

The open access principle requires that scientific information be made widely and readily available to society. Defined in 2003 as a “comprehensive source of human knowledge and cultural heritage...

Sivá literatúra

Horizonty sivej literatúry

Cieľom príspevku je poukázať na rozmanitosť sivej literatúry z hľadiska jej existencie, definície, charakteristikya typológie. Vplyvom rozvoja informačno-komunikačných technológií...

Sivá literatúra

Přidružené publikace v České republice

Přidružené publikace jsou novým typem vědeckého publikování. Jedná se o zvláštní dodatečné materiály propojené s elektronickými publikacemi, jako jsou výzkumná data, modely,...

Podujatia

V štátnej vedeckej knižnici sa diskutovalo o e-knihách v knižniciach

Tlačená kniha alebo e-kniha v čítačke? Čomu dáte prednosť? Knižnice sú od svojho počiatku „spojené s papierom“. Dnes však chceme všetko vo forme e-služieb, a ani knihy nie sú...

Podujatia

Informačné systémy o vede medzinárodne

           Dňa 2. apríla 2014 sa v CVTI SR uskutočnila medzinárodná konferencia Informačné systémy o vede: integrácia pre otvorený prístup k...

Sivá literatúra

Procesy digitalizácie v CVTI SR v súvislosti s akvizíciou knižničných fondov so zameraním na sivú literatúru

Centrum vedecko-technických informácií SR má významné postavenie v informačnej podpore vedy a výskumu (VaV) a akademického sektora na Slovensku. Jednou z aktivít informačnej podpory VaV je...

Príhovor

Príhovor

Sivá – nenápadná, ale hodnotná literatúra… Pod pojmom sivá literatúra, v odborných kruhoch známa aj pod názvom nekonvenčná literatúra,sa skrýva celý rad publikácií a...

Advertisement

UNIKNIHY.SK, s.r.o.

Advertisement

Emerald Group Publishing Limited

Advertisement

Multidata 1