Doktorandský kolotoč

Speech

Doktorandský kolotoč

Ako sa dnes u nás majú doktorandi? Ak sa takto opýtame, roztočí sa nám celý kolotoč úloh, situácií, výskumov,

publikovania či pedagogickej záťaže. Keď sa k tomu pridá pracovná prax a administratívne práce, mohli by sme dospieť až k presýtenému kokteilu povinností v informačne intenzívnom prostredí. A do toho skúsme ešte kvapnúť túžbu po osobnom šťastí, osamostatnení sa od rodičov, založení a živení rodiny… Toto všetko a ešte viac útočí na našich doktorandov. Preto treba privítať príspevky doktorandov, ktoré sa stali hlavnými článkami v tomto čísle časopisu ITlib. Informačné technológie a knižnice.

V našich výskumoch ich informačného správania sme potvrdili veľkú rozmanitosť osobného informačného priestoru doktorandov. Každá disciplína si pritom vytvára vlastné metódy a nástroje na vytvorenie zmyslu pri výskume, výučbe, publikovaní či prednášaní na konferenciách. Potvrdzuje sa aj predpoklad, že doktorandi sú mimoriadne dôležitou skupinou, z ktorých sa buduje kvalitná univerzita, ba dokonca aj elita národa. Roky mojejpraktickej práce s doktorandmi ukazujú, že vo väčšine prípadov sú to milí a komunikatívni mladí kolegovia,často veľká opora mnohých výskumných projektov. Pri hľadaní vlastnej odbornej cesty im vždy rada pomáham,pretože sa pamätám na to, ako niekto niekedy pomohol mne.

Myslím si, že niektoré obhájené práce našich doktorandov si zaslúžia pozornosť odbornej verejnosti. Pri ich výbere nadväzujeme aj na seminár doktorandov Informačné interakcie, ktorý sme zorganizovali 12. 9. 2013 v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Tu sme otvorili priestor pre doktorandov nielen z nášho odboru, ale aj kolegom z informatiky a kolegom z Prahy a Brna. Význam orientácie na doktorandov potvrdzujú aj iniciatívy Európskej únie a EUA (Asociácie európskych univerzít). Európske princípy inovatívneho vzdelávania doktorandov v rôznych modeloch štúdia zdôrazňujú napríklad excelentnosť a originálnosť výskumu, interdisciplinárnosť,spojenie s praxou, kvalitu a sieťovanie. Tieto princípy potvrdila aj univerzitná konferencia doktorandov na UK v Bratislave či pracovný seminár o inovatívnych princípoch vzdelávania doktorandov.

Náš výskum doktorandov ukazuje, že v kolotoči úloh doktorand často preskakuje medzi výskumom, vzdelávaním,projektovým manažmentom, publikovaním či sociálnym sieťovaním. Najčastejšími bariérami v jeho informačnom správaní je čas, dostupnosť zdrojov, ale aj riadenie samého seba pri osobnom informačnom manažmente. V mnohých problémoch im môže pomôcť školiteľ, škola, kolegovia, ale aj dobré služby knižníc s pridanou hodnotou. Náš výskum tiež naznačil, že doktorandi si vytvárajú v priebehu štúdia a výskumu vlastnú„metodologickú gramotnosť“ súvisiacu s hľadaním odpovedí na otázku „ako na to“. Do modelu metodologickej gramotnosti doktorandov sme zahrnuli napríklad manažment projektov, terminológiu, sociálne sieťovanie, analýzy a syntézy, interpretácie a prezentácie. Model vizualizujeme na dúhovom princípe prelínania rôznych farebnýchodtieňov intelektuálnych informačných procesov.

Príspevky v tomto čísle ITlib tematicky pokrývajú široké spektrum otázok informačnej vedy – od filozofických aspektov vzťahu človeka a informácie, cez zvláštnosti informačného správania informatikov po ochranu farebnej fotografie a online sprístupnenie kultúrneho dedičstva. Spoločným menovateľom sú najmä informačné interakcie prejavujúce sa v stretnutiach človeka a informačného prostredia, informačných zdrojov a informačných technológií a nástrojov. Zaujímavé sú aj príspevky kolegov z informatiky zamerané na hodnotenievedy, ale tiež aktuálne otázky otvoreného prístupu, výsledky prieskumu o informačných technológiách v knižniciach a hodnotenie výkonov knižníc. Veľmi dôležitá téma informačnej gramotnosti dopĺňa mozaiku aktuálnych príspevkov. Doktorandom želám veľa tvorivosti a zvedavosti pri ich výskumnej práci, ktorá obohacuje tematický záber tohto časopisu. Zmes prístupov v tomto čísle naznačuje, že je produktívne spájať teóriu a prax v novších tematických partnerstvách.

 

 

prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD.

steinerova@fphil.uniba.sk

Katedra knižničnej a informačnej vedy FiF UK v Bratislave

Share: