Issue 4/2013

Events

Jubileum Centra vedecko-technických informácií SR

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je dnes významnou inštitúciou, ktorá má svoju 75 ročnú históriu. Bývalá Slovenská technická knižnica je vďaka súčasným...

Introducing

SÚBORNÝ KATALÓG INFOGATE.SK

Jedným zo súčasných trendov v oblasti sprístupňovania bibliografických informácií je snaha o čo najväčšiu integráciu  dát. Tak ako v zahraničí, aj na Slovensku vznikajú snahy...

Events

Informačné interakcie: metodologický seminár

Dňa 12. 9. 2013 sa v priestoroch prednáškovej sály Univerzitnej  knižnice v Bratislave konal metodologický seminár Informačné  interakcie, ktorý organizovala Katedra...

Introducing

PRIMO

Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI), přední výzkumná instituce zřízená Ministerstvem zemědělství  České republiky, úspěšně implementoval discovery systém Primo...

Events

Humor v detskej literatúre

Celoslovenská súťažná prehliadka knižničných podujatí pre deti sa čoraz viac dostáva do  povedomia nielen odbornej knihovníckej verejnosti, ale i spolupracujúcich škôl,...

Events

Komunitná knižnica VII

Projekt Komunitná knižnica vznikol v roku 2008 z iniciatívy Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou a občianskeho združenia Korálky ako výsledok činnosti pracovnej...

Events

Európska konferencia o informačnej gramotnosti, ECIL 2013 – inovatívna paleta prístupov

V Istanbule sa v dňoch 21. 10. – 26. 10. 2013 konala európska konferencia o informačnej gramotnosti. Bola to prvá konferencia k tejto téme v širokom, priam celosvetovom zábere integrujúca...

Internet

Zdrojový kód webových sídiel (validita, integrácia technológií, priestor pre ďalší vývoj)

Tretí článok zo série o prístupnosti webu je zameraný na otázky priamo súvisiace s technológiami, ktoré sa využívajú pri tvorbe webového sídla. Cieľom je poskytnúť rôzne pohľady...

Benchmarking in libraries

Meranie výkonov v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou

V osemdesiatych rokoch minulého storočia som sa ako knihovníčka Okresnej knižnice vo Vranove nad Topľou veľmi tešila na chvíle, keď som po ukončení výpožičného času počítala...

Surveys

Evropský průzkum názorů na přínosy informačních a komunikačních technologií ve veřejných knihovnách

Příspěvek uvádí vybrané výsledky průzkumu, který iniciovala nadace Billa a Melindy Gatesových a provedla agenturaTNS v závěru roku 2012 v 18 zemích EU, včetně České republiky. Jedná...

Information Education

Přechodový model informační gramotnosti I.

  Článek prezentuje návrh modelu informační gramotnosti, který se snaží přistoupit k problematice informační gramotnosti za aktivní reflexe informační společnosti. Využívá...

Open access, open science

Přínos, hrozby a možný vývoj otevřeného publikování (Open Access) jako nové formy vědeckého sdílení informací

Volný přístup k plným textům publikací vědeckého charakteru, tak zvaný „otevřený přístup“ (Open Access), se stal v posledních dvou desetiletích žádaným celosvětovým...

Open access, open science

Open Access v Slovenskej národnej knižnici

Pred viac ako piatimi rokmi spustila Slovenská národná knižnica(SNK) projekt Informácie pre inovácie, v rámci ktorého ako prvá ponúkla pre svojich používateľov vzdialený prístup k...

Evaluation of Science

Analýza kvality konferencií pomocou komunít výskumníkov

Pre digitálne knižnice v odbore informačných a komunikačných technológií (ďalej len IKT) konferencie zohrávajú významnú rolu v šírení publikačných a vedeckých výstupov. Avšak pri...

Projects

Funkcionalita Centrálnej infraštruktúry a vzájomná integrácia so systémami PFI (workshop)

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ Európsky fond regionálneho rozvoja                                   ...

Benchmarking in libraries

Benchmarking akademických knižníc na Slovensku

Sebareflexia alebo autoreflexia je poznávanie samých seba na základe pozorovania a porovnávania sa s inými podobnými subjektmi. To isté by sme mohli povedať aj o benchmarkingu firiem a...

Speech

Doktorandský kolotoč

Doktorandský kolotoč Ako sa dnes u nás majú doktorandi? Ak sa takto opýtame, roztočí sa nám celý kolotoč úloh, situácií, výskumov, publikovania či pedagogickej záťaže. Keď sa k...

Main Articles

Online zpřístupnění kulturního dědictví v kontextu vybraných témat informační politiky

Dizertačná práca obhájená v Ústave informačních studií a knihovnictví na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, 194 s. + prílohy 129 s. Školiteľ: doc. PhDr. Richard Papík,...

Main Articles

Ochrana farebnej fotografie počas dlhodobého uloženia

Dizertačná práca obhájená v roku 2013 na Katedre mediamatiky a kultúrneho dedičstva Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline, 209 s. Školiteľ: doc. Ing. Vladimír Bukovský,...

Main Articles

Informačné správanie informatikov

Dizertačná práca obhájená v roku 2013 na Katedre knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 140 s. Školiteľ: prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD....

Main Articles

Filozofické aspekty vzťahu človeka a informácií v informačnej spoločnosti

Dizertačná práca obhájená v roku 2013 na Katedre knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 176 s. Školiteľ: doc. PhDr. Pavol Rankov, PhD....