SÚBORNÝ KATALÓG INFOGATE.SK

Introducingbibliographydiscovery servicesunion catalogues

Jedným zo súčasných trendov v oblasti sprístupňovania bibliografických informácií je snaha o čo najväčšiu integráciu  dát. Tak ako v zahraničí, aj na Slovensku vznikajú snahy poskytnúť používateľom jednotné rozhrania pre  federatívne vyhľadávanie vo viacerých databázach, knižniciach, prípadne ich OPAC-och na báze súborných katalógov  alebo tzv. discovery služieb. Naša spoločnosť SVOP, spol. s r. o., ako producent knižnično-informačného systému  DAWINCI, prevádzkovaného vo viac ako štyridsiatich knižniciach, s prístupom a technológiami pre ich  spojenie, prišla pred rokom s myšlienkou zriadiť súborný katalóg, ktorý je prirodzeným vyústením nášho technologického  vývoja. 

Distribuované hľadanie verzus „centrálny index“ 

Myšlienku vytvoriť federatívne vyhľadávanie nad viacerými knižničnými databázami sme realizovali už v roku 2005 pod názvom  InfoGate. Typickým technologickým nástrojom v tom čase bolo použitie protokolu Z39.50, paralelná distribúcia dotazu vyhľadávania  do zvolených databáz, čakanie na výsledky (niekedy neúspešne) a následné spájanie výsledkov. Málo dostupné  v katalógoch boli tiež technológie OpenURL, SIP2 a iné. Vyhľadávanie bolo teda rýchlostne závislé od zvolených katalógov a  čitateľ často musel podniknúť ďalšie kroky, aby sa dozvedel informáciu o reálnej dostupnosti dokumentu.  Práve dostupnosť OAI-PMH a OpenURL spolu s myšlienkou vytvárania silnej databázovej platformy s prvkami “FRBR-izácie”  nám umožnili vytvoriť skutočný súborný katalóg. Aplikácia OAI Providera, nachádzajúca sa na serveroch jednotlivých knižníc,  pripraví dávku bibliografických záznamov, ktoré konvertuje z príslušného bibliografického formátu používaného knižnicou do  formátu XML. Na strane databázy súborného katalógu je spustená aplikácia OAI Harvester, ktorá sa pokúša v pravidelných intervaloch  o stiahnutie dostupných XML súborov a ich vloženie do súbornej databázy. Pomocou OpenURL linky spájame výsledný  záznam v súbornom katalógu InfoGate so záznamom v OPAC-u materskej knižnice, takže prístup k údajom o dostupnosti exemplárov  je k dispozícii na jeden klik. Od septembra 2013 postupne nasadzujeme v knižniciach rozšírené verzie OAI Providera,  ktoré poskytujú aj údaje o dostupnosti, a tak dostupnosť exemplárov je už priamo viditeľná v InfoGate (stav sa aktualizuje  denne o polnoci). V súlade s plánom vývoja InfoGate v roku 2014 začneme s nasadzovaním SIP2/NCIP protokolu pre online  overovanie dostupnosti dokumentov v reálnom čase bez oneskorenia. 

Spájanie dát a ich deduplikácia 

Získavanie veľkého množstva bibliografických údajov so sebou prináša nutnosť ich vzájomne spájať na základe rovnosti a/alebo  maximálnej podobnosti. Súborný katalóg InfoGate ponúka identické záznamy spojené do jedného spoločného záznamu  o diele. Takýto záznam je jasne identifikovaný iným farebným pozadím a výraznejšími identifikačnými prvkami v podobne  názvu a autora. Obsahuje rovnako aj informáciu o počte zoskupených záznamov o danom diele a počte knižníc/zdrojov,  v ktorých sa tieto záznamy nachádzajú.  Pri každom spoločnom zázname je možnosť ho rozbaliť a zobraziť jednotlivé záznamy. V snahe o čo najväčšiu mieru spájania  sa snažíme v súbornom katalógu zoskupiť bibliografické záznamy aj v prípade, že majú len niekoľko spoločných prvkov,  o ktorých však s istotou vieme, že patria k spoločnému dielu. Výsledkom takého spájania sú súborné záznamy o dielach, bez  ohľadu na ich fyzický nosič či formát, jazyk alebo ďalšie vydavateľské údaje. Do spoločného záznamu sa dostanú napríklad  metadáta o knihe s názvom Cujo, ktorú v jednotlivých knižniciach môže čitateľ nájsť v troch rôznych jazykoch ako knihu,  kazetu alebo CD. V súbornom katalógu InfoGate sa snažíme priblížiť výslednú množinu duplicitných a spoločných záznamov  na princípe FRBR. 

Po roku testovacej prevádzky 

Pri zrode súborného katalógu InfoGate sme si stanovili niekoľko cieľov, z ktorých hlavným bolo vybudovanie celoslovenského  súborného katalógu, bez ohľadu na využívaný knižnično-informačný systém. Napĺňanie tohto cieľa je samozrejme dlhodobá  úloha, ale podarilo sa nám zaznamenať niekoľko úspechov. Vďaka propagácii na rôznych fórach a adresnej komunikácii sa do  projektu InfoGate pridali aj knižnice s iným KIS ako DAWINCI. Ide napríklad o Slovenskú poľnohospodársku knižnicu pri SPU  v Nitre alebo Krajskú knižnicu Ľudovíta Štúra vo Zvolene. V našom zámere pokračujeme a veríme, že pozitívne zareagujú aj  ostatné knižnice Banskobystrického samosprávneho kraja a postupne aj ďalšie knižnice. Súborný katalóg InfoGate sa v prvej  polovici roku 2013 stal základom pre pripravovaný súborný katalóg Bratislavského samosprávneho kraja. Svoje bibliografické  záznamy pridala Knižnica Ružinov a v súčasnosti čakáme na dodanie potrebných parametrov pre zber bibliografických údajov od zvyšných zapojených knižníc – Staromestskej knižnice, Miestnej knižnice Petržalka a Malokarpatskej knižnice v Pezinku.  Táto aktivita smeruje k budovaniu špecializovaných podkatalógov hlavného súborného katalógu.  Počas testovacej prevádzky zaznamenávame rôzne podnety na úpravy alebo vylepšenia – či už od čitateľov, ale aj z radov  knižníc. Vďaka nim sme rozšírili našu štruktúru zbieraných údajov a k záznamom sme pridali informácie o fonde, v ktorom sa  v materskej databáze nachádzajú. Takto vieme filtrovať záznamy, ktoré knižnica z rôznych dôvodov čitateľom bežne nesprístupňuje.  Od prvého dňa nasadenia testovacej verzie bol v súbornom katalógu implementovaný skript Google analytics, ktorého výsledky  sú nasledujúce: celkovo bolo od 1. 1. 2013 do 1. 11. 2013 na portáli 25 500 návštevníkov, z toho takmer 19 000 jedinečných,  čo predstavuje 74 % nových návštev. Spolu si pozreli 126 119 stránok, čo je 4,93 stránok za jednu návštevu. Priemerne  strávili v súbornom katalógu 3,5 minúty. Najviac návštevníkov bolo pochopiteľne zo Slovenska a z okolitých krajín. Cestu  k nášmu súbornému katalógu si našli aj z Kanady, USA, Thajska, Srí Lanky, Číny či Uzbekistanu.

Plány do budúcnosti 

Súborný katalóg InfoGate je teraz v testovacej prevádzke. Do spustenia jeho ostrej verzie by sme radi vykonali rad vylepšení  a úprav. V súčasnosti prebieha testovanie nového vyhľadávacieho stroja, ktorý by mal ešte výraznejšie urýchliť vyhľadávanie.  Priebežne pracujeme na menších úpravách dizajnu a navigácie, pričom máme na zreteli aj zásady prístupnosti pre zrakovo  znevýhodnených používateľov podľa metodiky Blind Friendly Web projektu Zjednotenej organizácie slabozrakých a nevidomých.

Brána do svetových databáz 

Infogate.sk vo svojej aktuálnej podobe predstavuje nástroj, ktorý je možné pomenovať aj termínom „lokálny index“. Agreguje  dáta lokálnych producentov na istom území a/alebo určitého typu. Tieto dáta je však vhodné doplniť o súvisiace dáta  z renomovaných svetových databáz. Aj v tejto oblasti sme boli aktívni a prvou lastovičkou je partnerstvo našej spoločnosti  SVOP so spoločnosťou EBSCO v oblasti Integrovaného knižničného systému (ILS), spájajúc spoločných zákazníkov prostredníctvom  služby EBSCO Discovery Service™ (EDS). Plná podpora a integrácia EDS do OPAC DAWINCI umožňuje jeho užívateľom  získavať dáta zo všetkých dostupných zdrojov na jednom mieste a v známom prostredí. Vhodnou autentifikačnou  metódou (user/pwd, IP auth) je možné dosiahnuť použiteľnosť technológie EDS aj v prostredí infogate.sk pri rešpektovaní obchodných  a licenčných podmienok EDS aj Infogate.sk. 

Všetci sú víťazi 

Hlavný profit z uvedených aktivít má bežný užívateľ. Ak je jeho prístupovým bodom OPAC knižnice, dostáva informácie  z lokálnej databázy, z Infogate.sk a za istých podmienok aj z EDS. Ak je jeho prístupovým bodom Infogate.sk, prehľadáva  lokálny index s možnosťou prechodu do materského OPAC-u knižnice a pri zaručení licenčných podmienok autentifikáciou aj  globálny index svetových databáz pomocou EBSCO EDS. Vieme dokonca definovať aj autentifikačný model pre použitie globálnych  indexov viacerých producentov (pri dodržaní pravidiel paralelného zobrazovania záznamov konkurenčných databáz  a producentov).

Výzva na zapojenie sa – postup pri zapájaní

Súborný katalóg je otvorený všetkým knižniciam, ktoré majú záujem pridať svoje bibliografické záznamy do databázy Info-  Gate. Podmienkou pripojenia je vyjadrenie súhlasu so zapojením, ktorý definuje podmienky prístupu. Knižnici nevznikajú jej  účasťou, a teda zapojením sa do projektu, žiadne finančné náklady smerom k zriaďovateľovi projektu – spoločnosti SVOP, spol.  s r. o. Pre zapojenie knižnice je potrebné, aby disponovala aplikáciou OAI-PMH Provider, ktorú by mala obstarať od dodávateľa  svojho KIS. Pre priamy prístup k záznamom do lokálneho online katalógu je nevyhnutné prepojenie linkou OpenURL,  v opačnom prípade bude smerovať linka zo záznamu v InfoGate iba na úvodnú stránku OPAC-u knižnice (namiesto priameho  smerovania do detailu záznamu). Po sprístupnení údajov potrebných na uloženie dát z lokálneho katalógu do databázy Info-  Gate sú tieto aktualizované v dohodnutom časovom intervale, zvyčajne raz za 24 hodín. Aktualizáciou sa rozumie stiahnutie  nových záznamov, zmien alebo odstránenie vymazaných záznamov.          

                         

             

Share: