Príhovor

Speech

Važení priatelia!

Práve sa Vám dostáva do rúk prvé číslo nového časopisu Centra vedecko-technických informácií SR IT lib. Informačné technológie a knižnice, ktorý je pokračovateľom knihovníckej obci známeho Bulletinu Centra VTI SR.

Čo nás viedlo k rozhodnutiu začať vydávať nový časopis zameraný na informačné technológie (IT) a ich využitie v knižniciach a informačných strediskách? Bola to najmä skutočnosť obrovského tempa rozvíjajúcej sa informačnej spoločnosti, keď IT doslova ovládli svet a bleskovo prenikli do všetkých oblastí života spoločnosti, a teda aj do knižníc a informačných stredísk, pre ktoré to znamená zmenu kvality v získavaní, spracovávaní i sprístupňovaní dokumentov a informácií, v metódach riadenia i prístupoch k používateľom. A práve preto by sme chceli naším časopisom pomôcť knihovníckej pospolitosti nájsť si svoje správne miesto vo svete informačnej spoločnosti a ľahšie sa orientovať na ceste labyrintom fenoménu IT.
Preto prijmite od nás tento časopis ako darček do nového tisícročia, ktorý si – ako dúfame – získa Vašu priazeň a stane sa Vaším nenahraditeľným spoločníkom.

Vývoj vo svete sa nezastavuje, závratnou rýchlosťou postupuje dopredu smerom ku globálnej informačnej spoločnosti. A tá nečaká na oneskorencov.
Je výzvou pre každého – aj pre nás. Preto ak sa chceme stať jej plnohodnotnými členmi, bez počítačovej gramotnosti to nepôjde.
Aj keď IT dokážu zhromaždiť a analyzovať množstvo informácií, len človek ich vie využiť tak, aby prinášali úžitok.
Našou snahou je priblížiť svet IT tak, aby prinášal úžitok knižniciam, informačným strediskám, ich pracovníkom, a v konečnom dôsledku predovšetkým používateľom, ako aj každému, kto pracuje s dokumentmi a informáciami.
Týmto prvým číslom sledujeme uvedenie do problematiky IT a ich vplyvu na knižničné činnosti, na pracovníkov knižníc a informačných stredísk.
Naším zámerom je poukázať nielen na výhody a pozitívne zmeny, ale aj na problémy, ktoré aplikácia IT do knižníc nesporne prináša, a pomôcť pri ich riešení.

Do popredia dnes vystupujú nielen otázky automatizovaných knižnično-informačných systémov, digitalizácie dokumentov a informácií, elektronizácie informačných zdrojov atď., ale aj čoraz neprehľadnejší internet a syndróm “preťaženia informáciami”.
V týchto súvislostiach chceme, aby ste ako naši čitatelia získali prehľad o súčasných možnostiach i trendoch, ktoré IT v knižničnom prostredí ponúkajú, pretože dnes nezáleží na tom, na akej ste momentálne technologickej úrovni – kúpou novej technológie či zavedením novej služby sa totižto v okamihu môžete ocitnúť na vrchole. Dnes totiž nevíťazia väčší nad menšími, ale rýchlejší nad pomalšími a šikovnejší nad menej šikovnými.

A ešte jednu vec si treba uvedomiť: Podeľme sa o svoje skúsenosti, nenechávajme si poznané pre seba a najbližšie okolie; píšme, pomáhajme si navzájom, spoločne sa tešme z úspechov a spoločne aj riešme problémy – a vlak nám neujde…

Vaša redakcia

P. S.: Na záver ešte jedna organizačná poznámka. Tie knižnice a IS, ktoré si na rok 2001 predplatili Bulletin Centra VTI SR, dostávajú automaticky namiesto neho tento nový časopis. Ďalší záujemcovia si tento časopis možu objednať na adrese: CVTI SR, edičné oddelenie, Nám. slobody 19, 812 23 Bratislava, t. č.: 02/43 42 05 97, e-mail: birova@tbb5.cvtisr.sk.

Share: