Číslo 1/2001

Zo Slovenska

Vplyv informačných technológií na riadenie knižníc

Vplyv informačných technológií na riadenie knižníc je témou jedného z najaktuálnejších kurzov dištančného vzdelávania pracovníkov knižníc na Slovensku ProLIB – Professional...

Zo Slovenska

Ľudský faktor a automatizácia knižnice

Knižnice ako dôležitá súčasť národnej informačnej infraštruktúry zohrávajú svoju nezastupiteľnú úlohu v procese zabezpečovania prístupu k informáciám. V dnešnej informačnej...

Zo Slovenska

Niekoľko faktov o súčasnom internete alebo aký je internet v roku 2001

Internet a globálna informačná spoločnosť O tom, že internet úplne zmenil model komunikácie v spoločnosti, dnes už nikto nepochybuje. Internet vznikol pred vyše 30 rokmi ako projekt...

Zo Slovenska

WWW stránky slovenských knižníc

Vedecké knižnice 1 Na rozdiel od verejných knižníc, ktorých je na Slovensku približne 2 600, vedeckých knižníc máme presne dvanásť. Sú to: Slovenská národná knižnica v Martine,...

Zo Slovenska

Zaujímavé čísla z využívania databáz ProQuest

V Bulletine CVTI č. 4/2000 som v krátkej informácii zhodnotil výsledky celoslovenského trialu databáz ProQuest, ktorý bol k dispozícii počas troch mesiacov zdarma pre všetkých záujemcov....

Zo zahraničia

Informační technologie v českých knihovnách na přelomu tisíciletí

Úvod Na začátku roku 2001 je v České republice prostřednictvím knihoven každému čtenáři k disposici několik tisíc titulů časopisů v elektronické podobě: velké soubory EIFL a...

Zo zahraničia

Medzinárodná výstava Online Information 2000

Medzinárodná výstava Online Information 2000 spolu so sprievodnými akciami bezosporu reprezentuje vrcholné európske podujatie v oblasti online informačných technológií a služieb. Ako sa...

Infomix / Infomix

Infomix

Týždeň slovenských knižníc V dňoch 26. marca až 1. apríla 2001 sa bude konať 2. ročníkTýždňa slovenských knižníc, ktorého mottom je Človek v knižnici. Garantom tejto...

Zo zahraničnej literatúry

Elektronické knižnice vo Francúzsku

Elektronické knižnice, digitálne knižnice, kybernetické knižnice, virtuálne knižnice? Za priliehavú možno považovať definíciu formulovanú Britsh Library: “Ide o entitu vyplývajúcu z...

Zo Slovenska

Koniec inverzie?

Rád by som poskytol niekoľko stručných poznámok na zamyslenie k článku Súbor autorít predmetových hesiel (Koniec inverzie?) (Bulletin CVTI SR 4/2000, s. 21 – 24). Uvedomujem si, že ide o...

Príhovor

Príhovor

Važení priatelia! Práve sa Vám dostáva do rúk prvé číslo nového časopisu Centra vedecko-technických informácií SR IT lib. Informačné technológie a knižnice, ktorý je...

Hlavné články / Main Articles

Informačné technológie – synapsy tretieho milénia

V príspevku autor uvažuje o význame informačnej technológie a jej možnom vplyve na globálny vývoj. Uvádzajú sa východiská príslušných vedných disciplín a pomocou...

Hlavné články / Main Articles

Vplyv digitalizácie a internetu na štruktúru a funkcie knižníc

Autor v článku analyzuje zmeny v organizácii, štruktúre, rozsahu a kvalite služieb knižníc, ku ktorým dochádza v dôsledku globálnej digitalizácie a internetizácie, a poukazuje na...

Hlavné články / Main Articles

Informatizácia slovenských knižníc z ekonomického a organizačného hľadiska

Autor článku v súvislosti s informatizáciou a zavádzaním komunikačných technológií kriticky analyzuje neúnosný stav multiplicity spracovania dokumentov u nás, čo stojí nemalé peniaze....