Príhovor

Speech

ehnova.jpg (11707 bytes)

Vážení čitatelia!

Máme za sebou prvý ročník vydávania inovovaného odborného periodika ITlib. Informačné technológie a knižnice. O tom, či bol tento prvý ročník úspešný alebo nie, rozhodnú naši čitatelia. Z hľadiska vydavateľa, teda CVTI SR, však môžeme jeho vydávanie považovať za úspešné. Bol to rok akéhosi dolaďovania obsahu, štruktúry rubrík i grafiky, až sme dospeli k názoru, že vzhľadom na štvrťročnú periodicitu bude najvhodnejšia forma monotematického zameriavania jednotlivých čísel. Preto aj posledné dve čísla boli venované elektronickým dokumentom a elektronickej komunikácii. V tomto ponímaní ponúkame v prvom tohtoročnom čísle tému Knižnica v elektronickom prostredí.

Čo vlastne znamená knižnica v elektronickom prostredí?

Je to digitálna technika, telekomunikačná technika, informačné technológie, elektronické dokumenty? Odpoveď by znela: Áno, aj! Ale je to predovšetkým odraz vplyvu týchto prvkov na činnosti knižnice.

Iste mnohí z Vás sa už zamysleli nad tým, akú dlhú cestu prekonali knižnice od najstarších čias až dodnes, do obdobia virtuálnych knižníc. Najmarkantnejšie sa to prejavilo najmä v poslednom desaťročí, keď sa u nás od základov zmenili pracovné prostriedky, postupy, služby knižníc i typy dokumentov.

Knižnica v elektronickom prostredí môže priniesť vo všetkých svojich činnostiach úplne novú kvalitu.

V akvizícii sa to môže odraziť pri výbere dokumentov online prístupom k databázam vydavateľstiev, pri získavaní nových typov dokumentov (napríklad plné texty v elektronickej podobe alebo online prístup k plným textom), elektronickom nákupe, ale i pri nových postupoch evidencie dokumentov.

Pri spracovaní dokumentov môžu to byť predovšetkým nové postupy – elektronické spracovanie, možnosť preberania záznamov o dokumentoch v elektronickej podobe (spoločne využívaná katalogizácia), digitalizácia dokumentov a iné. Najväčším prínosom v spracovaní dokumentov je zatiaľ výsledok spracovania – online katalógy a budovanie súborných katalógov (u nás ešte len v začiatkoch).

Úplne novú kvalitu môžu získať služby knižnice. Automatizované výpožičné služby zjednodušia výpožičný proces (elektronickým prepojením výpožičného systému so skladovými priestormi, zavedením čiarového kódu pri evidencii publikácií, elektronickou evidenciou používateľov, výpožičiek, výpožičných lehôt i urgencií).

Klasické bibliografie i rešerše sa čoraz väčšmi nahrádzajú automatizovanými realizovanými online informačnými prieskumami vo svetových databázach alebo prieskumami databáz na CD-ROM, ktoré knižnica má vo vlastných fondoch.

Prevratnú zmenu pre knižnice prináša internet. Umožňuje na jednej strane prístup k informačným databázam a informáciám prístupným cez internet a na druhej strane možnosť prezentácie knižnice vo verejnej dátovej sieti, ale poskytuje aj možnosť prístupu k jej fondom a službám na diaľku. A to je len zlomok činností knižnice v elektronickom prostredí, na ktoré nadväzujú ďalšie, ako napríklad štatistika, interná i externá komunikácia, dištančné vzdelávanie, elektronické publikovanie, a tak by som mohla pokračovať ďalej a ďalej.

Skromný výber z tejto oblasti prinesie i naše prvé tohtoročné číslo ITlib. Informačné technológie a knižnice.

A keď už som v úvode spomenula hodnotenie periodika jeho čitateľmi, alebo ak chcete odberateľmi, v tomto čísle sme pre Vás pripravili dotazník. Vaše názory pomôžu nám ako tvorcom periodika, ale spätne aj Vám ako čitateľom.

PhDr. Marta Ehnová,
vedúca edičného a propagačného odboru v CVTI SR

Share: