Príhovor

Speech

svrsek.jpg (37351 bytes)Vážení čitatelia!

Zdroj – podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka je to predovšetkým miesto, odkiaľ sa niečo čerpá, získava, z čoho niečo vychádza. Ako synonymum je uvedený prameň. Literárne sa tiež používa na označenie niečoho, čo spôsobuje vznik nového. Zdroj ako pôvodca. Možno sami cítite silu tohto slova.
Bez zdrojov rôznych druhov by bola existencia tohto sveta, či aspoň existencia na tomto svete, veľmi komplikovaná. Možno aj preto už odpradávna sú za zlých pokladaní tí, ktorí na zdrojoch sedia, a za hrdinov tí, ktorí tých zlých odháňajú a neraz i zabíjajú. Ľudia si uvedomujú, že potrebujú zdroje potravy, čistej pitnej vody či vzduchu. V zime vyhľadávajú zdroje tepla, obávajú sa o energetické zdroje a snažia sa napojiť na výdatné finančné zdroje. A potom sú tu zdroje príjemných pocitov, zdroje zábavy a zdroje poznania.
Informačný zdroj je už bližšie určený. Zdroj informácií alebo aj údajov, správ či poučení – opäť podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka. Jeho dôležitosť si používatelia mnohokrát ani neuvedomujú a sú i takí, ktorí tvrdia, že dopyt po informačných zdrojoch umelo vytvárajú ich poskytovatelia. Neuvedomujú si však, že bez informácií (ktoré je možné čerpať len z informačných zdrojov) by nemali ani informáciu o tom, že informačné zdroje existujú.
Ak informačné zdroje existujú odpradávna, ich elektronická podoba je vecou minulého storočia. Princípom je digitálna forma údajov, ktorá je strojovo spracovateľná. Elektronické informačné zdroje vznikajú na mnohých miestach a mnohými spôsobmi. V súčasnosti už mnoho informačných zdrojov existuje len v digitálnej podobe, pretože práve takto vznikli – nie sú kópiou analógového originálu. Prvé elektronické informačné zdroje začali vytvárať práve knihovníci. Prijali výzvu, ktorú im adresovali počítače, a rozhodli sa využiť automatizáciu aj v svojom odbore. Aj dnes vzniká množstvo elektronických informačných zdrojov práve v knižniciach a informačných strediskách. Sú to všetky tie lokálne katalógy, bibliografie či iné databázy, do ktorých knihovníci a pracovníci informačných stredísk investujú svoje znalosti, zručnosti a čas.
Externé elektronické informačné zdroje sú tie, ktoré knižnice a informačné strediská získavajú z vonkajšieho prostredia. Nemusia to byť len databázy. Existuje ešte veľa externých elektronických informačných zdrojov, ktoré ešte len čakajú na objavenie a spracovanie. Aj elektronická verzia tohto časopisu na webových stránkach www.cvtisr.sk/itlib/  je externý elektronický informačný zdroj. Aj o takýchto zdrojoch zo všetkých uhlov pohľadu je toto číslo ITlib.

Mgr. Ladislav Svršek
aib@aib.sk

Share: