Číslo 3/2003

Zo Slovenska

Využívanie elektronických zdrojov používateľmi knižníc na Slovensku

Úvod Jedným z aktuálnych výskumných trendov v oblasti informačných systémov je hľadanie typických vlastností a vzorcov správania používateľských skupín v informačnej spoločnosti v...

Zo Slovenska

Tretia strana mince

Slovenské vedecké a akademické knižnice sa snažia zo všetkých síl zachytiť svetový trend a v rámci pridelených skromných finančných možností zabezpečiť pre svojich používateľov...

Zo Slovenska

IPAC – nové prostredie informačných zdrojov SEK

Úvod Slovenská ekonomická knižnica Ekonomickej univerzity v Bratislave (SEK) používa od roku 1994 na budovanie, spracovanie a sprístup ňovanie knižničnoinformačných fondov integrovaný...

Zo Slovenska

Elektronické informačné zdroje z oblasti poľnohospodárstva na Slovensku

Rozvoj informačnej spoločnosti a búrlivý vývoj prostriedkov informačných a komunikačných technológií, ako aj kvantitatívny a kvalitatívny rozmach globálnej informačnej siete radikálne...

Zo Slovenska

Elektronické časopisy v službách Slovenskej lekárskej knižnice

Spoločenská diskusia o význame a vzťahoch tlačených a elektronických foriem dokumentov dospela v súčasnosti k záverom, že pre oblasť vedeckej komunikácie a výmeny odborných...

Zo Slovenska

Informačný systém EPC TU

Publikačná činnosť v akademickom prostredí patrí k významným interným fondom ťažko dostupnej literatúry, ktorý v spojení s potenciálom digitálnej knižnice môže významne prispieť...

Zo Slovenska

Oddelenie ENIGMA E-KNIHY

Nepokladám sa za odborníka na informačné technológie, aj keď internet využívam denne, či skôr nočne, ako vydavateľ kníh. A hoci na našej stránke www.enigma.sk nejaké elektronické...

Zo zahraničia

Výročná konferencia ALA/CLA (takmer) v tieni SARS

Od 19. do 25. júna 2003 sa v Toronte, v najväčšom kanadskom meste a hlavnom meste provincie Ontario, konala spoločná výročná konferencia American Library Association (ALA) a Canadian Library...

Zo zahraničia

Elektronické časopisy s osobitným zreteľom na informačnú vedu a knihovníctvo

S elektronickými časopismi (angl. ejournals, predtým tiež často známe ako ezines) sa dnes na internete stretávame doslova na každom kroku (spomeňme napr. populárne spravodajské servery)...

Zo zahraničia

Stanovenie funkčných požiadaviek pre bibliografické záznamy

Roku 1990 sa uskutočnil v Štokholme seminár o bibliografických záznamoch za podpory IFLA Universal Bibliographic Control and International MARC Programme (UBCIM) a IFLA Division of Bibliographic...

Zo zahraničia

Výročné stretnutie členov EBSLG v Prahe

(25. mája – 1. júna 2003) Dnešná spoločnosť býva často označovaná aj prívlastkom informačná, čo znamená, že kladie dôraz na význam znalostí, na schopnosť ich získať,...

Krok za krokom

Situácia s meraním využívania elektronických informačných zdrojov

Význam merania využívania EIZ Prístup k aktuálnym informáciám z oblasti vedy a výskumu z celého sveta je nevyhnutnou podmienkou rozvoja informačnej spoločnosti. S rozšírením nových...

Krok za krokom

Systémy dodávania dokumentov

Keďže žiadna knižnica nie je v súčasnosti schopná uspokojovať požiadavky svojich čitateľov výlučne zo svojich fondov, medziknižničné výpožičné služby nadobúdajú čoraz...

Krok za krokom

Skúsenosti s využívaním systému právnych informácií JASPI v Oravskej knižnici

Moderné informačné technológie kvalitatívne i kvantitatívne menia charakter poskytovaných knižničnoinformačných služieb, pričom sa pozitívne znásobujú možnosti získavať...

Zo zahraničia

Medzinárodná konferencia expertov na katalogizačné pravidlá

V dňoch 28. až 30. júla 2003 sa v Die Deutsche Bibliothek vo Frankfurte nad Mohanom konala prvá medzinárodná konferencia expertov na katalogizačné pravidlá. Zúčastnilo sa na nej 54...

Zo zahraničia

Renesancia “učenej dišputy” na knihovníckej pôde

Zhrnutie diskusie uskutočnenej 25. júna 2003 v Mestskej knižnici v Prahe Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že učená dišputa má svoje pravé miesto iba pod ochrannými krídlami stredovekej...

Krok za krokom

Propagácia a využitie elektronických databáz vo verejných knižniciach

Skúsenosti hudobného oddelenia Knižnice mesta Hradec Králové V súčasnosti budú pomaly končiť granty (EBSCO, ProQuest), v rámci ktorých české verejné knižnice využívali bezplatný...

Krok za krokom

www.sezamotvorsa

Problematika autorských práv je neoddeliteľnou súčasťou našej témy – elektronické informačné zdroje. Nakoľko časopis má obmedzený počet strán, ponúkam niekoľko adries, kde sa o...

Infomix / Infomix

Infomix

Okno do Ruska Koncom júna tohto roku zavítali do Univerzitnej knižnice v Bratislave (UKB) kolegovia z Ruskej štátnej knižnice – Mari Trifonenková a Sergej Kazancev – s mandátom neziskovej...

Predstavujeme / Introducing

Unikátne encyklopedické diela

Po niekoľko storočí patrili encyklopédie k najrešpektovanejším druhom publikácií. Autori v nich oddávna prezentovali to najlepšie z ľudského poznania. Moderné encyklopédie, tak ako ich...

Zo zahraničia

Fond multimédií v hudobnom oddelení Knižnice mesta Hradec Králové

Špeciálny fond hudobnovzdelávacích CDROMov, v ktorom je v súčasnosti vyše 330 titulov, buduje hudobné oddelenie KMHK od r. 1997. Fond je podrobne rozpracovaný a sprístupnený záujemcom...

Krok za krokom

Účtovanie e-zdrojov

Keďže podľa § 13 ods. 2 zákona 183/2000 Z. z. je knižnica povinná vykonávať odbornú evidenciu (prírastkový zoznam, zoznam úbytkov), revíziu a vyraďovanie knižničného dokumentu, radi...

Príhovor

Príhovor

Vážení čitatelia! Zdroj – podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka je to predovšetkým miesto, odkiaľ sa niečo čerpá, získava, z čoho niečo vychádza. Ako synonymum je uvedený...

Hlavné články / Main Articles

Knižnice a elektronické informačné zdroje

Príspevok sa zaoberá problematikou tlačených a elektronických periodík, ich cenou a výhodami online prístupu. Hovorí aj o ponukách vydavateľov a databázových centier/agregátorov a...

Hlavné články / Main Articles

Pohľad na prístup k informáciám – čo sa deje vo svete

V článku autorka píše o aktivitách, ktorých cieľom je otvorené šírenie vedeckých informácií a otvorený prístup k zdrojom elektronických informácií, a súvisiacich zmenách v...