Príhovor

Speech

bellerova.jpg (20540 bytes) Vážení čitatelia!

“Všimli ste si zmeny v štatistikách využívania Vašej knižnice? Ak ste na tom tak ako väčšina knižníc, zrejme ste zaregistrovali stagnáciu, či dokonca pokles návštevníkov a výpožičiek. Žiadnu paniku! Najpravdepodobnejšie ide o signál, že sa mení spôsob, akým ľudia využívajú vašu knižnicu.“
Autorka týchto viet (Gregory, Gwen. In Information Today, 2001, č. 4.) jednoznačne pripisuje pokles návštevnosti a výpožičiek elektronickým službám – v amerických knižniciach. Kiežby sme takto jednoducho mohli zdôvodniť pretrvávajúci pokles čitateľov a výpožičiek aj v našich knižniciach!

Niežeby elektronické služby boli v slovenských knižniciach na pokraji záujmu. Online verejne prístupné katalógy, výpožičné služby, plnotextové databázy, online časopisy, elektronické doručovanie dokumentov, prístup verejnosti k počítačom pripojeným na internet dávno nie sú v našich knižniciach ničím mimoriadnym. Akademické a vedecké knižnice už naozaj musia brať vážne vplyv využívania plnotextových databáz a elektronických časopisov na štatistické ukazovatele.

Ale čo verejné knižnice? Tie, ktoré sú hlavným reprezentatom slovenských knižníc v očiach verejnosti. Aké sú ich podmienky? 32 regionálnych, 18 mestských, 23 obecných knižníc podľa štatistiky za rok 2002 poskytuje verejné internetové služby. Táto skutočnosť však nie je výsledkom systematického budovania verejných internetových pracovísk, ale skôr ukážkou životaschopnosti manažmentov knižníc. Vývoj napreduje veľmi ťažko a pomaly. Knižnice, ktoré nemajú dostatok prostriedkov na nákup fondu, môžu len ťažko preferovať nákup počítačov či elektronických publikácií pred nákupom tlačenej literatúry, ktorá je stále stredom záujmu väčšiny používateľov.

Možno nám svitá na lepšie časy. Vládou nedávno schválená Stratégia informatizácie spoločnosti v podmienkach SR o. i. definuje potrebu “vybudovať vo verejných a vedeckých knižniciach verejne prístupné internetové pracoviská, umožňujúce slobodný a lacný prístup k informáciám všetkým demografickým skupinám občanov, ako aj podporovať koordinované získavanie, správu a riadené sprístupňovanie informačných zdrojov a služieb relevantným používateľským skupinám“.

Zvykli sme si skepticky prijímať podobné dokumenty, kiežby to v tomto prípade bolo neodôvodnené.

 

podpis_beller.gif (6120 bytes)

Beata.Bellerova@uniag.sk

Share: