Príhovor

Speech

03_1.jpg (11607 bytes)  

doc. RNDr. Ing. Jozef Lipták, CSc.,
vedúci Katedry knižničnej a informačnej vedy FiF UK, Bratislava

Mení sa ekonomické prostredie okolo nás, globalizuje sa obchod, trh, informácie. Vstúpili sme do Európskej únie. Väčšina ekonomicky aktívnych občanov tohto štátu bola vychovávaná a vzdelávaná ešte v starých, úplne iných ekonomických, spoločenských a politických podmienkach, podľa iných šablón triedenia a riešenia problémov, v inom hodnotovom systéme.

Toto všetko nás poznačilo. Mnohí učitelia ekonómie na našich školách nikdy vo svojom živote neinvestovali ani jednu svoju korunu do podnikania, no napriek tomu učia a pripravujú študentov, budúcich ekonómov, pre nové ekonomické, spoločenské a politické prostredie. Naša katedra má za cieľ vychovávať budúcich odborníkov pre knižničnú a informačnú prax i teóriu. Štúdium odboru knižničná a informačná veda je päťročné jednoodborové magisterské s rozšíreným štúdiom angličtiny a ďalšieho voliteľného cudzieho jazyka. Vyučuje sa tzv. spoločný základ, ku ktorému sú priradené výberové prednášky a semináre, a na základe ich výberu sa formuje špecializácia študenta na zvolené orientácie. V piatom semestri sa štúdium člení na orientáciu 1. na verejné knižnice a manažment knižníc, 2. na informačné systémy a informačnú analýzu. V siedmom semestri sa pridáva 3. orientácia – na historické knižničné fondy. Výberové predmety ponúkajú našim študentom aj iné katedry.

Mnohí z nás nikdy v živote nepracovali v kapitalistických podnikoch a v kapitalistických podmienkach v oblasti informácií. Pripravujeme študentov skutočne na to nové prostredie a nové podmienky dobre? Väčšina absolventov našej katedry nepracuje priamo v knižničnej a informačnej praxi. Je správne zameranie našej katedry? Alebo to robia len ponúkané platy, ktoré sú inde podstatne väčšie? Teóriu v tejto oblasti môžeme zatiaľ zbierať viac z literatúry ako z vlastnej praxe, ktorá je u nás najviac poznačená starými podmienkami. Hoci niektorí z nás už v tejto oblasti zarábajú a podnikajú aj v nových komerčných podmienkach, naše praktické skúsenosti zatiaľ nie sú veľké. Preto aj v niektorých teoretických a praktických sporoch, napríklad o modeloch a úlohách a zaradení, smerovaní informačných pracovísk v podnikaní, nie sme schopní rozhodnúť, ktorá strana má s väčšou alebo menšou pravdepodobnosťou pravdu. Vieme o tomto našom nedostatku, ale nevieme, ako ho hneď teraz efektívne riešiť. Ak sa riešiť teraz vôbec dá. S tými ľuďmi, ktorí tu sú. Mnohí z nich si myslia, že všetko pôjde v knižničnej a informačnej praxi tak ako doteraz. Niektorí s nostalgiou tvrdia, že rušenie mnohých informačných stredísk je veľkou chybou. Zatiaľ neviem zodpovedne posúdiť, či majú pravdu. Myslím si však, že to, čo nie je pre podnik a podnikanie prínosom, musí odísť. Hľadám paralely. V 19. storočí robotníci rozbíjali stroje. Stroje sa aj tak presadili. V minulom storočí obuvníci tvrdili, že obuvnícka sériová pásová veľkovýroba, ako ju zavádzala firma Baťa, je negatívum pre zákazníkov. Čas ukázal, že obuvníci nemali pravdu.

Naša katedra by mala na tieto okolnosti reagovať s predstihom. Naše pracovisko by malo byť na špici teoretickej, odbornej i metodickej. Dá sa to teraz dokázať? Udalosti nás nečakane prepadli a my reagujeme až dodatočne, hoci uplynulo pomaly pätnásť rokov od začiatku ekonomických, spoločenských a politických zmien. Zmena u nás sa dá robiť len postupne, hlavne vzhľadom na kádre, ako som už spomínal. O učebných osnovách na našej katedre sa v tomto čísle časopisu dočítate na inom mieste. Mali by ste to byť Vy, naši kolegovia a veľmi často absolventi našej katedry, ktorí by ste posúdili, nakoľko sú optimálne. A aby ste nám dali svoje pripomienky. Od budúceho školského roka 2005/2006 by sme mali prejsť na dvojstupňové štúdium – bakalárske a magisterské. Samotné mechanické rozdelenie štúdia na zmenu kvality nestačí, ak nezmeníme aj učebnú náplň a neprispôsobíme ju reálnym požiadavkám praxe. Ak nepridáme či nevypustíme niektoré prednášky, resp. ak nezmeníme ich obsah. Toto bola aj jedna z tém ostatného zasadnutia katedry.

Zmena obsahu je potrebná, potrebujeme vychovávať odborníkov na iné podmienky. Zmena obsahu si bude vyžadovať aj zmenu učiteľov. Bude treba prijať nových ľudí, spolupracovať s novými ľuďmi. Otázkou však je, odkiaľ tí ľudia prídu, akú budú mať profesiu, odbornosť. Pretože nie všetko sa bude dať pokryť len absolventmi našej katedry. V praxi sa čoraz väčšmi bude vyžadovať vyššia pridaná hodnota, obyčajné rešerše už nebudú stačiť, len podanie knihy používateľovi tiež nie. Vyžadujú sa konkurenčné informácie, analýzy, trendy, informácie o nových technológiách, o konkurencii atď. Vedecké, technické a ekonomické informácie nie sú izolované, sú a budú integrálnou súčasťou informácií pre podnikanie. Cieľom podnikania je hlavne tvorba zisku. Podnikateľ zaplatí len to, čo mu priamo či nepriamo prinesie zisk. Máme na to pripravených odborníkov a učiteľov? A čo knižnice? Množia sa hlasy, že v niektorých krajinách nie je žiadna vysoká škola, ktorá by vychovávala knihovníckych pracovníkov. Že vraj ani u nás ju netreba. Nezapchávajme si uši, reagujme! Na riešenie problémov nesmie pre nás existovať žiadne tabu, žiadne zakázané otázky. Mnohé vychádza z našich a z českých tradícií. Veda začína tam, kde treba riešiť problémy. Slovensko nemá doteraz zmapované viaceré oblasti svojej vlastnej kultúry a histórie, je to jeden z jeho veľkých problémov. Okrem toho v súčasnosti stoja v popredí otázky optimalizácie služieb a kultúrno-spoločenských úloh knižníc. To sú problémy, ktoré by sa mali rozdiskutovávať a riešiť v spolupráci s celou našou knižničnou a informatickou obcou.

Množia sa hlasy, že by bolo treba v budúcnosti kombinovať štúdium na našej katedre s požiadavkami na to, aby prvý stupeň – bakalárske štúdium – bolo čisto odborné z iného odboru (napr. technika, prírodné vedy, ekonómia, kultúra, spoločenské vedy atď.) a až druhý stupeň – magisterské štúdium – by sa realizoval u nás na katedre. Iné hlasy hovoria presný opak. Potom sú tu ešte hlasy, že všetko by sa to malo v oboch stupňoch realizovať na našej katedre. Domnievame sa, že o tomto budeme musieť veľmi intenzívne diskutovať a hľadať optimálnu cestu.

Úlohou našej katedry je pripravovať odborníkov pre knižničné a informačné služby. To sú očakávania. Zlepšiť kvalitu ich prípravy znamená potrebu zlepšiť aj kvalitu a odbornosť pracovníkov našej katedry, jej technickú vybavenosť. Sú problémy, ktoré vieme riešiť sami, sú problémy, ktoré dokážeme vyriešiť len s pomocou druhých, a sú aj problémy, ktoré nedokážeme v krátkom časovom horizonte vyriešiť vôbec. Sme však radi, že sa začínajú diskusie na túto tému. Že to bude prvý krok k nášmu približovaniu sa realite. Realite, ktorá je často pre nás aj bolestivá.

04_2.jpg (6468 bytes)
liptak@fphil.uniba.sk                         

Share:
Issue content