Issue 3/2004

From Slovakia

Vzdelávanie (nielen) knihovníkov pod legislatívnou lupou

Kvalitné ľudské zdroje sa vo všeobecnosti považujú za základný predpoklad úspešnosti firmy, odvetvia, zvládnutia odboru, pracovných postupov, profesie. Schopnosti, vedomosti a zručnosti...

From Slovakia

Memorandum o celoživotnom vzdelávaní

  Celoživotné vzdelávanie (CŽV) chápeme ako neustály, nepretržitý proces vzdelávania, ktorý prebieha počas celého života človeka. Aj keď táto myšlienka nie je nová a objavuje...

From Slovakia

Trojstupňový systém vzdelávania v študijnom odbore knižnično-informačné štúdiá na Univerzite Komenského v Bratislave

Reforma vysokoškolského vzdelávania priniesla radikálnu zmenu v systéme štúdia. Bola vypracovaná a schválená nová Sústava študijných odborov (rozhodnutie Ministerstva školstva SR č....

From Slovakia

Potreba vzdelávania manažérov

Čoraz rýchlejšie sa meniace vzťahy a väzby v súčasnom globálne prepojenom svete vytvárajú neľahké podmienky pre dnešných manažérov. Niektoré oblasti ekonomiky sú ešte stále...

From Slovakia

Vzdelávacia činnosť Národného osvetového centra

Národné osvetové centrum (NOC) je centrálnou inštitúciou pre rozvoj teórie a praxe kultúrno-výchovnej činnosti a zároveň pracoviskom s vyše päťdesiatročnou praxou v oblasti...

From Slovakia

Vydané neperiodické publikácie za roky 2002 a 2003

Príprava jednotného elektronického formulára pre štatistické zisťovanie v rezorte kultúry (KEŠKULT)   Odbor informatiky Ministerstva kultúry SR vykonáva ročné štatistické...

From abroad

Univerzitné vzdelávanie informačných pracovníkov

Úvodom Na poslednej konferencii Inforum v máji 2004 sa v jednej zo sekcií krátko diskutovalo o otázke pripravenosti pracovníkov našich stredísk vedecko-technických informácií a odborných...

From abroad

Ďalšie vzdelávanie a doškoľovanie knihovníkov – výzva našich dní (rozhovor)

S Dr. Horstom Neisserom, riaditeľom Mestskej knižnice v Kolíne nad Rýnom, sa rozprávala Dr. Sylvia Kováčová. S. K.: Mohli by ste pre našich čitateľov v krátkosti charakterizovať...

From abroad

Získavanie knihovníckej kvalifikácie – úlohy do budúcnosti

“Diplomovaní knihovníci – informační špecialisti. Sú komunikatívni, poskytujú kvalitné služby, sú schopní pracovať v tíme, znášajú zvýšenú záťaž…” Takto sa začína...

Introducing

InfoLib-edu: dištančné vzdelávanie na portáli InfoLib

Internet je dnes samozrejmou súčasťou nášho života. Do popredia sa dostávajú nielen snahy o skvalitnenie vyhľadávania či prezentácie na tomto médiu, ale tiež aj spôsoby, ako súčasne...

Introducing

Kódex etiky českých knihovníků

Knihovny jsou veřejné, demokratické instituce, které shromažďují, uchovávají a poskytují informace všem členům společnosti. Zajišťováním a zpřístupňováním dokumentů a...

From Slovakia

Mediamatika ako nový študijný odbor knižnično-informačných vied

Prienik počítačov skoro do všetkých sfér nášho života sa okrem iného prejavuje aj vzájomným zbližovaním sa pôvodne oddelených odvetví, ktoré majú, tou či onou formou, do činenia...

From Slovakia

Knižničné a informačné štúdiá na Prešovskej univerzite?

Väčšina z vedúcich pracovníkov knižníc východoslovenského regiónu takmer každodenne pociťuje akútny nedostatok odborne vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov na trhu práce. Je zrejmé,...

From Slovakia

Stredoškolské vzdelávanie knihovníkov a informačných pracovníkov na Slovensku

Na úvod Škola knihovníckych a informačných štúdií v Bratislave (ŠKIŠ) je jedinou odbornou školou svojho druhu na Slovensku, ktorá poskytuje stredoškolské vzdelávanie v oblasti...

From Slovakia

Doškoľovacie stredisko CVTI SR

História doškoľovania v našej inštitúcii začala v 60. rokoch minulého storočia, keď vo vtedajšej Slovenskej technickej knižnici (roku 1996 premenovanej na Centrum vedecko-technických...

From Slovakia

Informačné služby alebo vzdelávacie služby?

Prudký rozvoj informačných technológií v posledných rokoch vyvolal revolúciu v spôsobe získavania, spracovania a sprístupňovania informácií. Mnohé verejné knižnice u nás reagujú na...

From Slovakia

Vzdelávanie knihovníkov v menších verejných knižniciach

Úvod Verejné knižnice dlhodobo zaznamenávajú nedostatočný prísun nových kvalifikovaných knihovníkov, ktorí by boli schopní plniť náročné úlohy vyplývajúce z meniaceho sa...

From Slovakia

Kurz základov práce s počítačom a vyhľadávanie na internete

(Skúsenosti z rovnomenného vzdelávacieho kurzu vo Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach)   Od 27. novembra 2002 existuje v našej knižnici nové pracovisko –...

From abroad

Hodnotenie informačných špecialistov v európskom meradle

Koncom roku 1990 začalo 12 európskych stavovských zväzov v oblasti informačnej vedy v Európe v rámci programu Développer les EuroCompétences pour l´Information et Documentation (DECIDoc) s...

From abroad

6. výročné zasadnutie skupiny národných predstaviteľov a expertov v oblasti digitalizácie kultúrneho dedičstva

(Dublin 27. – 29. júna 2004, Írsko) National Representatives Group (NRG) je medzinárodným koordinačným a poradným orgánom ústredných orgánov a inštitúcií s celoštátnou a...

From abroad

Knižnica – raj pre čitateľa

Medzinárodný knižničný kongres v Salzburgu (23. – 25. jún 2004) Spolok rakúskych knižníc bol založený roku 1948 pod názvom Spolok rakúskych ľudových knižníc a ľudových...

From abroad

Zo zahraničnej literatúry

Knižnice pre mládež a vzdelávanie Taesch, Danielle: Les bibliothčques pour la jeunesse et la formation. In BBF [online]. Paris : Enssib, 2003 [cit.2004-07-07], 2003, 48.n. 1, p. 65-67. Dostupné...

Step by Step

VyGoogleujte si informácie

“Hľadal som na internete nič a vyhľadávač našiel 27 987 384 stránok.” Zenový knihovník Najznámejší internetový vyhľadávač Google založili v roku 1998 dvaja študenti Stanfordskej...

Infomix

Infomix

Splnomocnenec vlády SR pre informatizáciu spoločnosti V apríli t. r. v budove Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR pod vedením štátneho tajomníka MDPT Mikuláša Kačaljaka...

Speech

Príhovor

  doc. RNDr. Ing. Jozef Lipták, CSc., vedúci Katedry knižničnej a informačnej vedy FiF UK, Bratislava Mení sa ekonomické prostredie okolo nás, globalizuje sa obchod, trh, informácie....

Main Articles

Vzdelávanie pre knihovníkov v zrkadle času; a čo budúcnosť?

O problematike vzdelania a vzdelávania knihovníkov v minulosti a súčasnosti (v závislosti od zmenených spoločenských podmienok, platnej legislatívy a informačných technológií). Kratšie...

Main Articles

Pohľad na mimoškolské vzdelávanie knihovníkov v Českej republike

Možnosť a nutnosť praktického využívania moderných informačných a komunikačných technológií (IKT) v bežnom živote každého z nás (škola, verejná správa, služby) a rozširovanie...