Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre

From Slovakia

Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre vznikla v roku 1923 ako mestská knižnica a patrí k najstarším
kultúrnym ustanovizniam v tomto starobylom meste. Jej pôsobnosť sa rokmi postupne rozširovala, narastal knižničný
fond, rozširovali sa služby čitateľom a zmenou spoločenského vývoja menili sa i zriaďovatelia knižnice, čo vplývalo
i na jej umiestnenie, a preto sa aj niekoľkokrát sťahovala.

V súvislosti s novými územnosprávnymi zmenami menila sa i pôsobnosť verejnej knižnice z mestskej na okresnú,
z okresnej na krajskú. Knižnica sa tak stala strediskom metodickej, bibliografickej, informačnej a medziknižničnej
výpožičnej služby. V rokoch 1970 – 1980 mala knižnica 11 pobočiek v pričlenených mestských častiach.

V roku 1991, po zániku Okresného národného výboru v Nitre, sa zriaďovateľom knižnice stalo Ministerstvo
kultúry SR. Významnou udalosťou pre knižnicu a nitriansku kultúrnu verejnosť bolo slávnostné otvorenie knižnice na
Štefánikovej triede dňa 6. januára 1992. Po prvý raz vo svojej histórii dostala knižnica k dispozícii priestory
zodpovedajúce jej spoločenskému a kultúrnemu významu. V tom čase sa postupne začala zavádzať elektronizácia a
automatizácia knižničných činností, ktorá sa stala prioritou na celé nasledujúce desaťročie.

Dňa 1. júla 1996 bolo rozhodnutím MK SR zriadené Ponitrianske kultúrne centrum v Nitre, do ktorého bola
začlenená i knižnica s názvom Ponitrianska knižnica v Nitre. Avšak rozhodnutím Krajského úradu v Nitre bola od 1.
januára 1997 vyčlenená z tejto štruktúry a stala sa organizáciou s právnou subjektivitou a s krajskou pôsobnosťou
pod názvom Krajská štátna knižnica Karola Kmeťka v Nitre. Tým sa začala jej ďalšia etapa.

Na základe zriaďovacej listiny začala plniť funkciu verejnej krajskej knižnice pre Nitriansky kraj,
regionálnej knižnice pre okresy Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce a mestskej knižnice vo svojom sídle. Tým sa zvýšil
počet knižníc v jej priamej metodickej pôsobnosti na 107. Ťažiskom činnosti však naďalej zostáva funkcia mestskej
knižnice a jej služby pre občanov nášho mesta.

Posledná zmena zriaďovateľa sa udiala 1. apríla 2002 v súvislosti s prechodom na samosprávne kraje.
Zriaďovateľom knižnice sa stal Nitriansky samosprávny kraj. Na rozdiel od predchádzajúcich zriaďovateľov prvýkrát o
dôležitých a podstatných otázkach knižnice – personálnych, finančných a existenčných otázkach vôbec – rozhoduje
kolektívny orgán, ktorý nemusí poznať dôkladne danú problematiku, vyjadruje sa k širokému spektru rôznych
organizácií, často aj v časovej tiesni, bez možnosti prekonzultovať si daný problém s organizáciou, ktorej sa to
týka. Nový zriaďovateľ ponechal vo funkcii štatutárov, ktorí sa stali riaditeľmi na základe výberového konania,
ktoré realizoval ešte predchádzajúci zriaďovateľ. Ale v roku 2004 boli odvolané riaditeľky Krajskej knižnice Karola
Kmeťka v Nitre a Podunajskej knižnice v Komárne a na základe nového výberového konania potvrdené opäť do funkcie.
Výberovým konaním boli obsadené aj miesta vedúcich oddelení krajskej knižnice.

Do konca roka 2004 boli všetky kultúrne organizácie príspevkovými organizáciami, ale v zmysle uznesenia
zastupiteľstva NSK č. 475/2004 z 21. decembra 2004 sa zmenila forma hospodárenia kultúrnych organizácií na
rozpočtové, čím sa zmenil aj spôsob financovania. Finančné zabezpečenie knižnice bolo a je nedostačujúce. Podstatnú
časť z rozpočtu pohltia finančné náklady na nájom a energie (plyn, elektrina, kúrenie). Knižnica má roky zavedený
úsporný systém hospodárenia, založený na porovnávaní cien, a to ešte skôr, ako bol v účinnosti predpis o povinnosti
prieskumu trhu. Tento spôsob hospodárenia vyplýva jednoducho z danej nevyhnutnosti. Od roku 1997 – 2002 neboli
finančne vykryté odpisy a knižnica skončila so stratou. V roku 2003 sa vykryla strata z minulých rokov a knižnica
skončila po prvýkrát so ziskom 749,15 Sk. V roku 2004 však nebola knižnica schopná finančne vykryť celú výšku
odpisov a opäť skončila so stratou 77 616 Sk. Výška rozpočtu nezohľadňuje financie na vykrytie odpisov, a preto
knižnica z vlastných príjmov hradí v prvom rade náklady spojené s prevádzkou knižnice, až potom odpisy.

Na rok 2005 bol rozpočet pre knižnicu v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšený. Ide však o výšku
finančných nákladov spojených s nájmom a nákladmi na energie v budúcej novej budove, do ktorej sa knižnica má
presťahovať.

Pozitívnym javom je však skutočnosť, že pokiaľ za obdobie 1999 – 2004 mala knižnica minimálne množstvo
finančných prostriedkov na nákup literatúry, na rok 2005 jej bol pridelený účelovo 1 milión Sk na nákup kníh a
predplatné periodík.

Medzi prioritné úlohy Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre patrí neustále rozširovanie počítačovej siete
novými a výkonnejšími počítačmi. Knižnica má na pracovisku na Štefánikovej triede pripojených na lokálnu sieť 15
pracovných staníc, na pracovisku na Samovej ulici 11 počítačov. V záujme zvýšenia efektívnosti a kvality práce v
oblasti výstupov tlačených materiálov a dôsledného využitia elektronického knižničného programu Rapid Library
knižnica sa snaží zabezpečovať nové technické a softvérové vybavenie. Postupne sa vylepšil i stav internetizácie
knižnice, čo umožňuje stále pripojenie na internet všetkým odborným pracovníkom. Po presťahovaní do nových
priestorov bude rozšírený doterajší počet prístupov na internet pre používateľov knižnice.

Krajská knižnica má v súčasnosti iba jednu pobočku na sídlisku Klokočina, kde je tiež v nájme. Je
navštevovaná prevažne školskou mládežou a jej fungovanie je potrebné a v súčasnosti, keď klesá záujem o čítanie
literatúry, aj opodstatnené.

Ako regionálna knižnica s krajskou pôsobnosťou plní metodicko-koordinačnú činnosť zameranú na usmerňovanie
verejných knižníc v Nitrianskom samosprávnom kraji, a to v okrese Nitra, kde je 60 obecných knižníc, v okrese Šaľa,
kde je 13 obecných knižníc a v okrese Zlaté Moravce, kde je 34 obecných knižníc.

Stav verejných obecných knižníc v uvedených regiónoch je dobrý. Starostovia obcí sa podľa svojich možností a
záujmov starajú o priestory knižníc, ich zveľaďovanie a zabezpečovanie knižničným fondom. Žiadna z obecných knižníc
nezanikla, ba čo viac, dokonca jedna knižnica po viacročnej stagnácii obnovila svoju činnosť. Tieto pozitívne
výsledky sú aj zásluhou intenzívnej metodickej činnosti Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre, ktorá sa s
mimoriadnym úsilím formou kurzov, seminárov a konzultácií venuje profesionálnym i neprofesionálnym knihovníkom a
obzvlášť tým, ktorí sú vo svojej činnosti začiatočníci.

Knižnica sídli v dvoch budovách. Centrálna časť – oddelenie knižničných a informačných fondov, oddelenie
knižnično-informačných služieb, študovňa, čitáreň, úsek detskej literatúry a hudobný úsek s posluchárňou – od roku
1991 umiestnená na Štefánikovej triede v prenajatých priestoroch v budove mestského úradu.

Riaditeľstvo knižnice, oddelenie metodiky a koordinácie, oddelenie bibliograficko-informačné a oddelenie
ekonomicko-technickej činnosti je umiestnené v budove na Samovej ulici, ktorá je v správe organizácie a je majetkom
Nitrianskeho samosprávneho kraja. V ostatných rokoch sa prehlbovalo úsilie Mestského úradu v Nitre o vysťahovanie
knižnice z doterajších priestorov, ktoré sa napokon skončilo doručením výpovede z nájmu v priestoroch na
Štefánikovej triede, a to k 30. septembru 2004. Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja po dlhom zvažovaní
a hľadaní vhodných náhradných priestorov pre knižnicu schválilo uznesením č. 481/2004 umiestnenie knižnice v
priestoroch mediálno-spoločenského centra nazývaného Mediahaus v Nitre. Je to objekt bývalých tlačiarní, ktorý si
vyžaduje rozsiahlu rekonštrukciu priestorov, na čo sú potrebné značné finančné prostriedky.

Nové priestory budú knižnici prenajaté za 10-násobne vyšších finančných podmienok či lepšie povedané –
nájomné bude drahšie o

tisíc percent ako doteraz. Toto enormné zvýšenie finančných nákladov za nájom a energie môže negatívne
ovplyvniť stav finančného zabezpečenia knižnice, jej perspektívny vývoj a tým aj celú jej existenciu.

Share:
Issue content