Číslo 3/2005

Zo Slovenska

Verejné knihovníctvo na Slovensku dnes

Vážení čitatelia, na poslednom stretnutí redakčnej rady časopisu ITlib koncom minulého roka bol jednoznačne prijatý návrh, aby jedno číslo bolo zamerané na problematiku verejného...

Zo Slovenska

Regionálne knižnice Banskobystrického samosprávneho kraja vo víre legislatívnych zmien

Úvod Cieľom príspevku je stručne opísať, ako sa stále meniace legislatívne prostredie prejavuje v riadení, financovaní a odbornej činnosti verejných knižníc. Mapuje obdobie od prechodu...

Zo Slovenska

Verejné knižnice v Bratislavskom kraji

Na hodnotenie činnosti verejných knižníc za obdobie ich pôsobenia pod samosprávou vyšších územných celkov od delimitácie v roku 2002 po súčasnosť je ešte prikrátky čas – ani nie...

Zo Slovenska

Činnosť verejných knižníc v Bratislave

Určite každý z knižničných pracovníkov si pod pojmom činnosť knižníc predstaví širokú oblasť ich výkonov, aktivít a celej agendy, ktorou je podmienená ich existencia. Keďže je to...

Zo Slovenska

Súčasný stav regionálnych knižníc v Košickom samosprávnom kraji

Súčasný stav regionálnych knižníc v Košickom samosprávnom kraji Priznám sa, že som niekoľko dní premýšľala, ako príspevok o stave knižníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického...

Zo Slovenska

Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre

Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre vznikla v roku 1923 ako mestská knižnica a patrí k najstarším kultúrnym ustanovizniam v tomto starobylom meste. Jej pôsobnosť sa rokmi postupne...

Zo Slovenska

Ako sa darilo knižniciam v Prešovskom samosprávnom kraji

Činnosť verejných knižníc v Prešovskom kraji v posledných rokoch do značnej miery ovplyvňujú legislatívne a organizačné zmeny týkajúce sa jednak zmien zriaďovateľa a prechodu...

Zo Slovenska

Elektronizácia Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne a verejných knižníc v Trenčianskom samosprávnom kraji

Počiatky elektronizácie Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne siahajú do konca 90. rokov 20. stor. V tom období si knižnica stanovila cieľ automatizovať knižnično-informačné procesy...

Zo Slovenska

Verejné knižnice v Trnavskom kraji

V Trnavskom samosprávnom kraji pracuje 247 verejných knižníc: 4 regionálne knižnice, z toho 1 s krajskou pôsobnosťou, 1 mestská knižnica s právnou subjektivitou, 11 mestských knižníc...

Zo Slovenska

Regionálne knižnice Žilinského kraja v samosprávnom prostredí

V roku 2002 podstúpili aj regionálne knižnice Žilinského kraja ďalšiu zmenu zriaďovateľa. Tentoraz išlo o zmenu radikálnejšiu, a to presun z riadenia štátu do samosprávneho prostredia....

Zo Slovenska

Banskobystrický samosprávny kraj

Odpovedá: PhDr. Eva Chylová, odbor kultúry Dovolíme si upozorniť, že prechod kompetencií v oblasti kultúry z Krajského úradu v Banskej Bystrici na Banskobystrický samosprávny kraj (ďalej...

Zo Slovenska

Trenčiansky samosprávny kraj

Odpovedá: Ing. Marta Šajbidorová, oddelenie kultúry Presun kompetencií nevyriešil sám osebe žiaden problém. Nevyriešili sa nedostatočné zdroje na nákup literatúry, na mzdy zamestnancov...

Zo Slovenska

Žilinský samosprávny kraj

Odpovedá: PhDr. Janka Bírová, oddelenie kultúry Regionálne knižnice a Krajská štátna knižnica v Žiline boli k 1. aprílu 2002 delimitované z Krajského úradu v Žiline v intenciách...

Zo Slovenska

Čím a ako žijú verejné knižnice v Bratislave?

Všetkým tým, čím aj iné knižnice na Slovensku. Máme také isté (alebo podobné) problémy ako väčšina verejných knižníc. Pozastavím sa len pri niektorých. Legislatívny rámec...

Zo Slovenska

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou

Malá knižnica – veľké služby Verejnej regionálnej knižnici, ako je naša, často hovoria “malá”. Možno preto, že nemáme vlastnú budovu a sídlime v prenajatých priestoroch...

Zo Slovenska

Práca so znevýhodnenými používateľmi v Staromestskej knižnici v Bratislave

Staromestská knižnica v Bratislave je univerzálnou verejnou knižnicou, ktorá plní funkciu mestskej knižnice pre mestskú časť Bratislava-Staré Mesto. Jej zriaďovateľom je samospráva...

Zo Slovenska

Prvá súkromná knižnica na Slovensku slúži verejnosti

  Bibliotéka Kaláka v Nových Zámkoch ( kalaka.yweb.sk) Je slnečné sobotné ráno a my spolu s pani Katkou Štrbovou prichádzame do knižnice. Chodí sem trikrát do týždňa už piaty...

Zo Slovenska

Nové služby Mestskej knižnice v Piešťanoch

Vláda Slovenskej republiky prijala dňa 11. apríla 2001 návrh Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva do roku 2006, v ktorej sa medzi inými zdôrazňujú ciele, ako napr. informatizácia a...

Zo Slovenska

Možnosti spolupráce verejnej knižnice s organizáciami tretieho sektora

Aktivity občanov v oblasti sociálnej, vzdelávacej, kultúrnej, prípadne aj v niektorých ďalších, čoraz viac zohrávajú dôležitú úlohu v rozvoji miest a obcí. Tieto aktivity rámcované...

Zo Slovenska

Knižnice očami zriaďovateľov (anketa)

V snahe získať “pohľad z druhej strany“ a dať možnosť vyjadriť sa i zriaďovateľom knižníc, ktorí často v neľahkých finančných podmienkach a v rámci daných možností o nich...

Zo Slovenska

Bratislavský samosprávny kraj

Odpovedá: Mgr. Renáta Staněková Bratislavský samosprávny kraj je zriaďovateľom (v porovnaní s ostatnými VÚC v SR, ktoré sú zriaďovateľmi viacerých knižníc) iba jedinej takejto...

Zo Slovenska

Knižnično-informačný systém pre malé a stredné knižnice

Projekt Knižnično-informačný systém tretej generácie (KIS3G) vznikol na základe uznesenia vlády SR, ktoré je venované implementácii informačných a komunikačných technológií v...

Zo Slovenska

Nenormálne veci

(Prosil by som ctených čitateľov, aby príspevok brali v lepšom prípade ako fejtón, ale úplne spokojne ho môžu zavrhnúť ako nenáležité fantazírovanie.) K napísaniu tohto príspevku ma...

Zo Slovenska

Marketing a public relations ako faktor úspechu

(Na margo jedného podujatia) Seminár pod názvom Marketing a public relations elektronických informačných služieb prilákal do Banskej Bystrice počas Týždňa slovenských knižníc...

Zo Slovenska

Quo vadis, Libris? Rozhovor s RNDr. Tiborom Menyhértom

  1. Môžete nám v krátkosti priblížiť firmu Acom Soft a jej produkt knižnično-informačný systém Libris? Systém Libris je na slovenskom trhu automatizovaných knižničných...

Krok za krokom

Prečo je potrebné dodržiavať štandardy World Wide Web konzorcia

Úvod Súčasnosť je čoraz väčšmi poznačená internetom a nárastom informácií v digitálnej forme. Internet svojím globálnym charakterom ovplyvnil život a prácu ľudí na celej planéte,...

Infomix / Infomix

Infomix

Ukončenie činnosti EAGLE a perspektívny projekt MGE Súčasné obdobie charakterizuje prudký nárast informácií zaznamenávaných na čoraz modernejších nosičoch a rozširovaných pomocou...

Na inú tému

Digitalizácia (slovenských) knižníc a archívov?

Na margo jedného workshopu Aj keď archivári a knihovníci by mali mať k sebe vzhľadom na predmet svojho výskumu blízko, k výmenám informácií dochádza zväčša len sporadicky. Pritom...

Predstavujeme / Introducing

Tak ako to je s tou knižnicou?

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo knižnice neustále priťahujú pozornosť skupinky odborníkov a určitého množstva verejnosti? Prečo sa knihovníci stále, napriek všetkým...

Zo Slovenska

Košický samosprávny kraj

Odpovedá: PhDr. Marta Čiderová, odbor kultúry Myslím si, že bol prínosom.   Podľa možnosti. Zastupiteľstvo KSK schválilo dňa 20. júna 2005 pre 5 verejných regionálnych knižníc z...

Zo Slovenska

Nitriansky samosprávny kraj

Odpovedá: PhDr. Silvia Detvayová Regionálne knižnice i ďalšie kultúrne inštitúcie boli delimitované pod vyššie územné celky k 1. aprílu 2002. Aj po delimitácii pokračovali v plnení...

Zo Slovenska

Prešovský samosprávny kraj

Odpovedá: Mgr. Anna Trenčéniová, odbor kultúry Sieť regionálnych knižníc poskytuje služby čitateľom a používateľom v rámci celého Prešovského regiónu. Delimitáciou prešli pod...

Zo Slovenska

Trnavský samosprávny kraj

Odpovedá: PhDr. Ľubica Malá, odbor kultúry – 2. Dosah decentralizácie kompetencií štátu v oblasti kultúry na regionálne samosprávy v roku 2002 sa v prvom volebnom období existencie...

Zo Slovenska

Aktivity Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove v práci s čitateľmi

Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove prechodom pod VÚC dostala do vienka krajskú metodickú činnosť, ktorou bola dovtedy poverená Štátna vedecká knižnica. Nový rozsah činnosti a nové...

Predstavujeme / Introducing

Služba ScholarSFX v Centre VTI SR

Spoločnosť Ex Libris ( www.exlibrisgroup.com) v spolupráci s Google Scholar ponúka knižniciam, ktoré nemajú možnosť využívať “OpenURL resolver”, novú bezplatnú službu ScholarSFX (...

Príhovor

Príhovor

  Knižnice v osídlach informačných technológií? Žijeme vo svete, kde dobro zápasí so zlom, výhry sa striedajú s prehrami, láska s nenávisťou a poznanie s nepoznaním. Aby to...

Hlavné články / Main Articles

Potrebujeme verejné knižnice?

Autorka analyzuje súčasný stav slovenského verejného knihovníctva a porovnáva jeho vývoj za roky 1970 – 2004 s českým verejným knihovníctvom. Upozorňuje na základné nedostatky vo...

Hlavné články / Main Articles

Verejné knižnice v Českej republike – súčasnosť a výhľady

Autor analyzuje situáciu v českom knihovníctve po spoločenských zmenách roku 1989, keď došlo k zásadným zmenám aj v riadení, organizovaní a financovaní knižníc. Konštatuje, že po...