Príhovor

Speech

Vážení čitatelia,

dnešná doba je charakteristická svojím zrýchleným tempom vo všetkých oblastiach spoločenského života, ktorému výrazne napomáhajú informačné technológie.
Z Centra vedecko-technických informácií SR (ďalej CVTI SR) ako špecializovanej vedeckej knižnice sa aj vplyvom efektívneho využívania IT postupne vytvorila inštitúcia, ktorej cieľom je komplexná informačná podpora vedy na Slovensku. Ku knižnično-informačným službám s vyše 70-ročnou tradíciou pribudli aktivity v oblasti popularizácie vedy smerom k odbornej i širokej verejnosti, budovania informačných systémov o vede a na podporu hodnotenia vedy, ako aj úlohy spojené s budovaním národného systému transferu technológií.   

Tieto skutočnosti odzrkadľuje aj časopis, ktorý CVTI SR vydáva nepretržite už od roku 1960 a po obsahovej a formálnej stránke sa menilo tak, ako sa menilo jeho postavenie a poslanie. Postupne sa z časopisu odborne úzko zameraného na problémy samotnej inštitúcie vyprofiloval na celoslovenský odborný časopis a jeho názov ITlib. Informačné technológie a knižnice napovedá, že napomáha orientácii v dnešnom labyrinte efektívneho využívania moderných informačných technológií pri získavaní, spracovávaní, uchovávaní a sprístupňovaní informácií a dokumentov. Prvé tohtoročné číslo dokumentuje premenu CVTI SR na inštitúciu, ktorá služby vedeckej knižnice rozšírila o ďalšie celoslovenské aktivity zamerané na informačnú podporu rozvoja vedy na Slovensku.

Nové postavenie a aktivity CVTI SR ponúkajú možnosť rozšíriť tematický záber časopisu a tento cieľ by sme radi počnúc rokom 2012 začali napĺňať. Odborné
a vedecké informácie a dokumenty sú základom úspešného rozvoja vedy. Knižnice a informačné inštitúcie sú pilierom vedeckej komunikácie vo všetkých jej formách. Časopis ITlib. Informačné technológie a knižnice má naďalej ambíciu vytvárať priestor na výmenu skúseností, odovzdávanie znalostí, vzájomnú pomoc, spoluprácu a inšpiráciu pri využívaní moderných informačných technológií. Jednotlivé čísla už nebudú zamerané monotematicky, nakoľko máme snahu aj ako štvrťročník prinášať najaktuálnejšie informácie z oblasti teórie a praxe práce s informáciami a dokumentmi.

V roku 2012 získa nový šat aj elektronická podoba časopisu. Pôjde najmä o príťažlivejší dizajn obohatený o vyhľadávanie a prvky webu 2.0 typické pre elektronický
časopis.

Úprimné poďakovanie patrí predovšetkým Vám, našim čitateľom, každému, kto si našiel čas (a niekedy aj odvahu) a poslal nám svoj príspevok, firmám, členom redakčnej rady a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na tom, že časopis ITlib. Informačné technológie a knižnice sa v priebehu jedenástich rokov stal neoddeliteľnou súčasťou slovenského knihovníctva. Rovnako si ceníme pravidelnú spoluprácu s našimi českými kolegami. Vždy veľmi ochotne a s veľkou zodpovednosťou posielali dohodnuté príspevky, ktoré umožňovali získať inšpiráciu a rozhľad.

Na Vás čitateľov a ďalšiu tvorivú spoluprácu s autormi sa teší

                                                                                                                  Vaša redakcia

 

Share:
Issue content