Číslo 1/2012

Pozývame Vás

CVTI SR - kancelária vydavateľstva Európskej únie Úradu pre vydávanie publíkácií Európskej únie

Centrum VTI SR (http://www.cvtisr.sk) podpísalo vv roku 1994 s vydavateľstvom Európskej únie (EÚ) Publications Office of the European Union (Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie,...

Pozývame Vás

Oficiálna stránka Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti na Facebooku - Veda pre všetkých

Cieľom Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) je približovanie aktuálnych tém z oblasti vedy a techniky širokej verejnosti. Okrem priamych komunikačných...

Pozývame Vás

Pozvánka na podujatie Veda v CENTRE

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR pravidelne organizuje popularizačné podujatia venované vede a technike. Jedným...

Zo zahraničia

Prístupy k hodnoteniu vedeckovýskumnej činnosti na medzinárodnej a národnej úrovni

Úvod Preverovanie a hodnotenie výkonov a vedomostí študentov je prirodzenou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Primárne slúži ako kontrolný mechanizmus na zistenie, do akej miery...

Zo seminárov a konferencií

Program Americké knižnice 2011

Výmenný program International Visitor Leadership Program, ktorý pripravuje Ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov (US Department of State), organizuje aj program pre knihovníkov...

Zo seminárov a konferencií

13. ročník medzinárodnej konferencie o sivej literatúre - Grey Literature 13

Sivá literatúra vo svete Po zániku medzinárodnej organizácie EAGLE (European Association for Grey Literature Exploitation) a systému SIGLE (System for Information on Grey Literature) prebrala...

Predstavujeme / Introducing

Využitie modulu EPC KIS DAWINCI na publikačné, propagačné a iné PR aktivity CVTI SR

Centrum vedecko-technických informácií (CVTI SR) prešlo v posledných rokoch značnými zmenami, ktoré sa odrazili aj v publikovaní výsledkov činností jednotlivých pracovných kolektívov,...

Infomix / Infomix

Svetový deň kníh a autorských práv a Svetový deň duševného vlastníctva

V kalendáriu významných aprílových dní sa nájdu i dva zaujímavé dátumy pre oblasť informačnej spoločnosti. V roku 1995 UNESCO vyhlásilo 23. apríl za Svetový deň kníh a autorských...

Infomix / Infomix

Výstava Duševné vlastníctvo a dizajn - križovatka talentov VŠVU v praxi

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v rámci realizácie projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK usporiadalo v spolupráci...

Predstavujeme / Introducing

Digitalizačné pracovisko CVTI SR

Dňa 11. mája 2010 podpredseda vlády SR a minister školstva SR Ján Mikolaj slávnostne otvoril v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) pracovisko na digitalizáciu obsahu kníh,...

Predstavujeme / Introducing

Semináre, kurzy, vzdelávacie podujatia a rôzne iné aktivity pre širokú odbornú verejnosť aj pre zamestnancov CVTI SR

Úsek knižnično-informačnej činnosti CVTI SR pravidelne organizuje celý rad seminárov a ďalších vzdelávacích aktivít pre knižničných a informačných pracovníkov, pre širokú...

Predstavujeme / Introducing

Rešeršné služby Strediska patentových informácií PATLIB v CVTI SR

Patentové informácie, dokumenty a fondy sú niekoľko dekád neoddeliteľnou súčasťou portfólia dokumentov Centra vedecko-technických informácií SR, z ktorých sa poskytujú patentové...

Predstavujeme / Introducing

Obohatenie bibliografických záznamov o digitalizované a plnotextové prvky a ich intergrácia do online katalógu v knižnici CVTI SR

CVTI SR ako špecializovaná vedecká knižnica na technické odbory a vybrané oblasti prírodných, ekonomických a humanitných vied využíva na poskytovanie informačných a knižničných...

Predstavujeme / Introducing

Prvky OPACu nové generace v online katalógu knihovny CVTI SR

Mnohé výzkumy zaměřující se na uživatelské chování ukazují, že většina lidí začíná hledání informací k určitému tématu v internetových vyhledávačích, nejčastěji v...

Projekty

Finančné riadenie projektov

Projekty z rôznych grantových zdrojov a programov na národnej i európskej úrovni sú vhodnou príležitosťou pre verejné inštitúcie získať mimorozpočtové finančné prostriedky a...

Projekty

"SCHOLA LUDUS on-line"

V Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) sa v súčasnosti realizuje projekt SCHOLA LUDUS on-line (http://www.scholaludus.sk/new/index.php?go=SL_online) v rámci programu Agentúry na...

Infomix / Infomix

Marec už nielen mesiac kníh

Marec sa už tradične spája s knihou, resp. je známy ako mesiac knihy. Zväz knihovníkov a informačných pracovníkov Českej republiky však rozšíril túto asociáciu nielen o knihu, ale aj o...

Infomix / Infomix

Archív internetového archívu

Denník NY Times publikoval príspevok o novej aktivite zakladateľa a prevádzkovateľa internetového archívu Brewstera Kahleho. Bývalý podnikateľ zo Silicon Valley, ktorý zarobil na predaji...

Infomix / Infomix

Ocenený projekt antiplagiátorského systému

Systém na odhaľovanie plagiátov pre potreby slovenských akademických a výskumných inštitúcií bol ocenený na desiatom ročníku konferencie ITAPA 2011. Súťaž Cena ITAPA je určená...

Zo seminárov a konferencií

Nové úlohy PATLIB centier - doplnkové služby

Informácia zo školenia účastníkov pilotného projektu, konaného vo Viedni 7. − 11. 11. 2011 V novembri 2011 v rámci pilotného projektu Preorientovanie činnosti stredísk patentových...

Projekty

SEE Science, SEE future Veda v juhovýchodnej Európe, budúcnosť juhovýchodnej Európy

      Nadnárodný projekt pre región juhovýchodnej Európy SEE Science je akronym nadnárodného projektu „Podpora inovácií budovaním kapacít a siete centier vedy v...

Projekty

Podpora výskumu a technologických aplikácií – projekt FORT

Od mája 2011 je Centrum vedecko-technických informácií SR (ďalej CVTI SR) zapojené do implementácie medzinárodného projektu s názvom FORT – Fostering Continuous Research and Technology...

CVTI SR

Informačné technológie a ich vplyv na knižnice pod drobnohľadom už 11 rokov

Centrum vedecko-technických informácií SR vydáva vlastný časopis už od roku 1960. V priebehu rokov sa postupne vyprofiloval na celoslovenský odborný časopis pre knižničných a...

CVTI SR

Spolupráca s Medzinárodným centrom vedecko-technických informácií

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je aktívne zapojené do činnosti rôznych medzinárodných sietí a iniciatív venujúcich sa informačnej podpore vedy aj posilneniu rozvoja...

CVTI SR

Sivá literatúra – svet verzus my

Sivá literatúra vo svete Po zániku medzinárodnej organizácie EAGLE (European Association for Grey Literature Exploitation) a systému SIGLE (System for Information on Grey Literature) prebrala...

CVTI SR

Popularizácia otvára dvere k vede

Popularizácii vedy a techniky, čiže šíreniu vedomostí a poznatkov zrozumiteľným spôsobom, sa už niekoľko rokov venuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti1...

CVTI SR

Národný systém podpory transferu technológií v SR (NSPTT)

V rámci implementácie národného projektu Národná infraštruktúra pre transfer technológií v SR – NITT SK budujeme Národný systém podpory transferu technológií (NSPTT). O tom, čo to...

CVTI SR

Centrálny register evidencie publikačnej činnosti a príprava novelizácie Smernice MŠ SR č. 13/2008-R

Hlavným cieľom Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti (ďalej CREPČ) je komplexná evidencia publikačnej činnosti vysokých škôl v SR v automatizovanej podobe. Jeho...

CVTI SR

Systém SK CRIS – slovenská veda na dlani

Ciele prevádzky vedeckých portálov a informačných systémov, informačnej podpory vedy a výskumu všeobecne, resp. vedeckej komunikácie určujú európske i naše oficiálne dokumenty...

CVTI SR

Informačná podpora vedy na Slovensku. Transformácia Centra vedecko-technických informácií SR

CVTI SR v minulosti a dnes Rozvoj Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) tvorí historickú paralelu s rozvojom vedy a techniky na Slovensku – v jeho študovniach vyrástli celé...

Zo seminárov a konferencií

EuroCRIS - alfa a omega vedeckých informácií

Na dobré jedlo treba recept a na výkonnú a fungujúcu ekonomiku treba znalosti. Ingrid Lieten1   Ako na znalosti o vede, aby boli užitočné? Metodiku zberu, spracovania, uchovávania a...

Predstavujeme / Introducing

Nové akvizície pre používateľov CVTI SR v oblasti EIZ a printových publikácií

Už niekoľko rokov sa CVTI SR snaží pre svojich používateľov zabezpečovať kvalitné odborné domáce aj zahraničné e-zdroje, ktoré sú sprístupňované či už priamo v študovniach alebo...

Predstavujeme / Introducing

Vzdialený prístup k elektronickým informačným zdrojom CVTI SR

Vzdialený prístup k elektronickým informačným zdrojom (ďalej e-zdroje) je služba, ktorá umožňuje registrovaným používateľom CVTI SR ich využívanie nezávisle od prítomnosti v...

Projekty

Slovensko-rakúsky projekt SMART>Net

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) sa koncom minulého roka zapojilo do prípravy cezhraničného slovensko-rakúskeho projektu SMART>Net s podnázvom Interregionálna sieť...

Projekty

Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK

Národný projekt CVTI SR v BratislaveOperačný program: Výskum a vývojProjekt spolufinancuje: Európsky fond regionálneho rozvojaNenávratný finančný príspevok: 8 234 571,17 €Realizácia...

Projekty

Dátové centrum pre výskum a vývoj (DC VaV)

Národný projekt CVTI SR v BratislaveOperačný program: Výskum a vývojProjekt spolufinancuje: Európsky fond regionálneho rozvojaNenávratný finančný príspevok: 33 133 963,58 €Realizácia...

Projekty

NISPEZ – Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku

Národný projekt CVTI SR v BratislaveOperačný program: Výskum a vývojProjekt spolufinancuje: Európsky fond regionálneho rozvojaNenávratný finančný príspevok: 19 881 676,23 €Realizácia...

Príhovor

Príhovor

Vážení čitatelia, dnešná doba je charakteristická svojím zrýchleným tempom vo všetkých oblastiach spoločenského života, ktorému výrazne napomáhajú informačné technológie. Z...