Issue 1/2012

We invite you

CVTI SR - kancelária vydavateľstva Európskej únie Úradu pre vydávanie publíkácií Európskej únie

Centrum VTI SR (http://www.cvtisr.sk) podpísalo vv roku 1994 s vydavateľstvom Európskej únie (EÚ) Publications Office of the European Union (Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie,...

We invite you

Oficiálna stránka Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti na Facebooku - Veda pre všetkých

Cieľom Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) je približovanie aktuálnych tém z oblasti vedy a techniky širokej verejnosti. Okrem priamych komunikačných...

We invite you

Pozvánka na podujatie Veda v CENTRE

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR pravidelne organizuje popularizačné podujatia venované vede a technike. Jedným...

From abroad

Prístupy k hodnoteniu vedeckovýskumnej činnosti na medzinárodnej a národnej úrovni

Úvod Preverovanie a hodnotenie výkonov a vedomostí študentov je prirodzenou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Primárne slúži ako kontrolný mechanizmus na zistenie, do akej miery...

From seminars and conferences

Program Americké knižnice 2011

Výmenný program International Visitor Leadership Program, ktorý pripravuje Ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov (US Department of State), organizuje aj program pre knihovníkov...

From seminars and conferences

13. ročník medzinárodnej konferencie o sivej literatúre - Grey Literature 13

Sivá literatúra vo svete Po zániku medzinárodnej organizácie EAGLE (European Association for Grey Literature Exploitation) a systému SIGLE (System for Information on Grey Literature) prebrala...

Introducing

Využitie modulu EPC KIS DAWINCI na publikačné, propagačné a iné PR aktivity CVTI SR

Centrum vedecko-technických informácií (CVTI SR) prešlo v posledných rokoch značnými zmenami, ktoré sa odrazili aj v publikovaní výsledkov činností jednotlivých pracovných kolektívov,...

Infomix

Svetový deň kníh a autorských práv a Svetový deň duševného vlastníctva

V kalendáriu významných aprílových dní sa nájdu i dva zaujímavé dátumy pre oblasť informačnej spoločnosti. V roku 1995 UNESCO vyhlásilo 23. apríl za Svetový deň kníh a autorských...

Infomix

Výstava Duševné vlastníctvo a dizajn - križovatka talentov VŠVU v praxi

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v rámci realizácie projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK usporiadalo v spolupráci...

Introducing

Digitalizačné pracovisko CVTI SR

Dňa 11. mája 2010 podpredseda vlády SR a minister školstva SR Ján Mikolaj slávnostne otvoril v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) pracovisko na digitalizáciu obsahu kníh,...

Introducing

Semináre, kurzy, vzdelávacie podujatia a rôzne iné aktivity pre širokú odbornú verejnosť aj pre zamestnancov CVTI SR

Úsek knižnično-informačnej činnosti CVTI SR pravidelne organizuje celý rad seminárov a ďalších vzdelávacích aktivít pre knižničných a informačných pracovníkov, pre širokú...

Introducing

Rešeršné služby Strediska patentových informácií PATLIB v CVTI SR

Patentové informácie, dokumenty a fondy sú niekoľko dekád neoddeliteľnou súčasťou portfólia dokumentov Centra vedecko-technických informácií SR, z ktorých sa poskytujú patentové...

Introducing

Obohatenie bibliografických záznamov o digitalizované a plnotextové prvky a ich intergrácia do online katalógu v knižnici CVTI SR

CVTI SR ako špecializovaná vedecká knižnica na technické odbory a vybrané oblasti prírodných, ekonomických a humanitných vied využíva na poskytovanie informačných a knižničných...

Introducing

Prvky OPACu nové generace v online katalógu knihovny CVTI SR

Mnohé výzkumy zaměřující se na uživatelské chování ukazují, že většina lidí začíná hledání informací k určitému tématu v internetových vyhledávačích, nejčastěji v...

Projects

Finančné riadenie projektov

Projekty z rôznych grantových zdrojov a programov na národnej i európskej úrovni sú vhodnou príležitosťou pre verejné inštitúcie získať mimorozpočtové finančné prostriedky a...

Projects

"SCHOLA LUDUS on-line"

V Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) sa v súčasnosti realizuje projekt SCHOLA LUDUS on-line (http://www.scholaludus.sk/new/index.php?go=SL_online) v rámci programu Agentúry na...

Infomix

Marec už nielen mesiac kníh

Marec sa už tradične spája s knihou, resp. je známy ako mesiac knihy. Zväz knihovníkov a informačných pracovníkov Českej republiky však rozšíril túto asociáciu nielen o knihu, ale aj o...

Infomix

Archív internetového archívu

Denník NY Times publikoval príspevok o novej aktivite zakladateľa a prevádzkovateľa internetového archívu Brewstera Kahleho. Bývalý podnikateľ zo Silicon Valley, ktorý zarobil na predaji...

Infomix

Ocenený projekt antiplagiátorského systému

Systém na odhaľovanie plagiátov pre potreby slovenských akademických a výskumných inštitúcií bol ocenený na desiatom ročníku konferencie ITAPA 2011. Súťaž Cena ITAPA je určená...

From seminars and conferences

Nové úlohy PATLIB centier - doplnkové služby

Informácia zo školenia účastníkov pilotného projektu, konaného vo Viedni 7. − 11. 11. 2011 V novembri 2011 v rámci pilotného projektu Preorientovanie činnosti stredísk patentových...

Projects

SEE Science, SEE future Veda v juhovýchodnej Európe, budúcnosť juhovýchodnej Európy

      Nadnárodný projekt pre región juhovýchodnej Európy SEE Science je akronym nadnárodného projektu „Podpora inovácií budovaním kapacít a siete centier vedy v...

Projects

Podpora výskumu a technologických aplikácií – projekt FORT

Od mája 2011 je Centrum vedecko-technických informácií SR (ďalej CVTI SR) zapojené do implementácie medzinárodného projektu s názvom FORT – Fostering Continuous Research and Technology...

CVTI SR (SCSTI)

Informačné technológie a ich vplyv na knižnice pod drobnohľadom už 11 rokov

Centrum vedecko-technických informácií SR vydáva vlastný časopis už od roku 1960. V priebehu rokov sa postupne vyprofiloval na celoslovenský odborný časopis pre knižničných a...

CVTI SR (SCSTI)

Spolupráca s Medzinárodným centrom vedecko-technických informácií

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je aktívne zapojené do činnosti rôznych medzinárodných sietí a iniciatív venujúcich sa informačnej podpore vedy aj posilneniu rozvoja...

CVTI SR (SCSTI)

Sivá literatúra – svet verzus my

Sivá literatúra vo svete Po zániku medzinárodnej organizácie EAGLE (European Association for Grey Literature Exploitation) a systému SIGLE (System for Information on Grey Literature) prebrala...

CVTI SR (SCSTI)

Popularizácia otvára dvere k vede

Popularizácii vedy a techniky, čiže šíreniu vedomostí a poznatkov zrozumiteľným spôsobom, sa už niekoľko rokov venuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti1...

CVTI SR (SCSTI)

Národný systém podpory transferu technológií v SR (NSPTT)

V rámci implementácie národného projektu Národná infraštruktúra pre transfer technológií v SR – NITT SK budujeme Národný systém podpory transferu technológií (NSPTT). O tom, čo to...

CVTI SR (SCSTI)

Centrálny register evidencie publikačnej činnosti a príprava novelizácie Smernice MŠ SR č. 13/2008-R

Hlavným cieľom Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti (ďalej CREPČ) je komplexná evidencia publikačnej činnosti vysokých škôl v SR v automatizovanej podobe. Jeho...

CVTI SR (SCSTI)

Systém SK CRIS – slovenská veda na dlani

Ciele prevádzky vedeckých portálov a informačných systémov, informačnej podpory vedy a výskumu všeobecne, resp. vedeckej komunikácie určujú európske i naše oficiálne dokumenty...

CVTI SR (SCSTI)

Informačná podpora vedy na Slovensku. Transformácia Centra vedecko-technických informácií SR

CVTI SR v minulosti a dnes Rozvoj Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) tvorí historickú paralelu s rozvojom vedy a techniky na Slovensku – v jeho študovniach vyrástli celé...

From seminars and conferences

EuroCRIS - alfa a omega vedeckých informácií

Na dobré jedlo treba recept a na výkonnú a fungujúcu ekonomiku treba znalosti. Ingrid Lieten1   Ako na znalosti o vede, aby boli užitočné? Metodiku zberu, spracovania, uchovávania a...

Introducing

Nové akvizície pre používateľov CVTI SR v oblasti EIZ a printových publikácií

Už niekoľko rokov sa CVTI SR snaží pre svojich používateľov zabezpečovať kvalitné odborné domáce aj zahraničné e-zdroje, ktoré sú sprístupňované či už priamo v študovniach alebo...

Introducing

Vzdialený prístup k elektronickým informačným zdrojom CVTI SR

Vzdialený prístup k elektronickým informačným zdrojom (ďalej e-zdroje) je služba, ktorá umožňuje registrovaným používateľom CVTI SR ich využívanie nezávisle od prítomnosti v...

Projects

Slovensko-rakúsky projekt SMART>Net

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) sa koncom minulého roka zapojilo do prípravy cezhraničného slovensko-rakúskeho projektu SMART>Net s podnázvom Interregionálna sieť...

Projects

Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK

Národný projekt CVTI SR v BratislaveOperačný program: Výskum a vývojProjekt spolufinancuje: Európsky fond regionálneho rozvojaNenávratný finančný príspevok: 8 234 571,17 €Realizácia...

Projects

Dátové centrum pre výskum a vývoj (DC VaV)

Národný projekt CVTI SR v BratislaveOperačný program: Výskum a vývojProjekt spolufinancuje: Európsky fond regionálneho rozvojaNenávratný finančný príspevok: 33 133 963,58 €Realizácia...

Projects

NISPEZ – Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku

Národný projekt CVTI SR v BratislaveOperačný program: Výskum a vývojProjekt spolufinancuje: Európsky fond regionálneho rozvojaNenávratný finančný príspevok: 19 881 676,23 €Realizácia...

Speech

Príhovor

Vážení čitatelia, dnešná doba je charakteristická svojím zrýchleným tempom vo všetkých oblastiach spoločenského života, ktorému výrazne napomáhajú informačné technológie. Z...