NISPEZ – Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku

Projectselectronic information sourcesNISPEZprojectsNárodný projekt CVTI SR v Bratislave
Operačný program: Výskum a vývoj
Projekt spolufinancuje: Európsky fond regionálneho rozvoja
Nenávratný finančný príspevok: 19 881 676,23 €
Realizácia projektu: 12/2008
05/2014
http://nispez.cvtisr.sk


Národný projekt sa prioritne zameriava na informačnú podporu pracovníkov výskumu a vývoja na Slovensku. Rieši v dlhodobom horizonte päť a pol roka (12/2008 až 05/2014) koordinovaný nákup a sprístupňovanie elektronických informačných zdrojov pre výskum a vývoj na Slovensku, vytvorenie databázy slovenských elektronických zdrojov pre výskum a vývoj a rozšírenie Centrálneho informačného portálu pre výskum, vývoj a inovácie o nové funkčnosti s rešpektovaním štandardov EÚ, ktoré budú zamerané najmä na prepojenie s inými informačnými systémami o výskume a vývoji v rámci EÚ. Sprístupnil platformu a nástroj na efektívne využívanie elektronických informačných zdrojov pre vedeckovýskumných pracovníkov.

 Strategický cieľ projektu: Vybudovať efektívny systém informačnej podpory výskumu a vývoja v SR na báze elektronických informačných zdrojov prostredníctvom nástrojov na riadenie a správu elektronických zdrojov.

Aktivita 1.1: Koordinácia výberu a optimalizácia portfólia elektronických informačných zdrojov pre výskum a vývoj.

Zabezpečenie prístupu k elektronickým informačným zdrojom pre vedeckovýskumných pracovníkov patrí medzi ťažiskové aktivity národného projektu. V rámci neho majú pracovníci výskumu a vývoja prístup k 16 databázovým kolekciám odbornej a vedeckej zahraničnej literatúry, ktoré sprístupňuje prostredníctvom siete akademických a vedeckých knižníc v SR:

 1. ACM / Association for Computing Machinery
  výpočtová technika
   
 2. IEEE/IET Electronic Library (IEL)
  informačné a komunikačné technológie, elektrotechnika a elektronika
   
 3. Web of Knowledge (WoK) – Web of Science with Conference Proceedings
  multidisciplinárne zameranie
   
 4. WoK – Current Contents Connect
  multidisciplinárne zameranie
   
 5. WoK – Essential Science Indicators
  multidisciplinárne zameranie
   
 6. WoK – Journal Citation Reports
  multidisciplinárne zameranie
    
 7. WoK – MEDLIN
  prírodné vedy a lekárstvo
   
 8. SCOPUS
  multidisciplinárne zameranie
   
 9. REAXYS (pôvodne Beilstein-CrossFire Direct)
  chémia
   
 10. ScienceDirect
  multidisciplinárne zameranie
   
 11. SpringerLink
  multidisciplinárne zameranie
   
 12. Wiley InterScience
  multidisciplinárne zameranie
   
 13. Gale Virtual Reference Library: Art
  umenie
   
 14. Art Museum Image Gallery
  umenie
   
 15. Knovel Library
  prírodné vedy, chemický priemysel, farmácia, potravinárstvo, zdravie a hygiena
   
 16. ProQuest Central
  humanitné a spoločenské vedné odbory, obchod, medicína, aplikované prírodné vedy, výpočtová a telekomunikačná technika

 
Aktivita 2.1: Vybudovanie efektívneho systému využívania elektronických informačných zdrojov pre výskum a vývoj na báze nadstavbových nástrojov a technológií.

V roku 2011 bol implementovaný a do prevádzky uvedený vyhľadávací portál pre vedu a výskum scientia.sk (http://scientia.cvtisr.sk). Hlavným cieľom portálu je umožniť používateľom z jedného rozhrania súbežne vyhľadávať informácie v databázových kolekciách sprístupňovaných prostredníctvom projektu NISPEZ.

Aktivita 3.1: Vytvorenie centrálnej databázy slovenských elektronických informačných zdrojov pre výskum a vývoj a portálové riešenie prístupu k ďalším, parciálne spracovávaným slovenským elektronickým zdrojom.

Cieľom tejto aktivity je vytvorenie centralizovanej databázy slovenských elektronických informačných zdrojov pre VaV a ich sprístupnenie prostredníctvom portálového riešenia.

Aktivita 4.1: Rozširovanie Centrálneho informačného portálu pre výskum, vývoj a inovácie (CIP VVI) o nové funkčnosti s rešpektovaním štandardov EÚ a zameraním na efektívnu prácu s projektmi vrátane prepojenia s inými informačnými systémami.

Časť finančných prostriedkov v rámci uvedeného projektu je vyčlenená na dobudovanie informačného systému o vede v súlade s európskym štandardom v rámci CIP VVI (www.vedatechnika.sk). Táto štandardizácia má dva hlavné ciele: umožniť porovnávanie vedy na medzinárodnej úrovni a uľahčiť vzájomnú spoluprácu medzi vedcami a výskumno-vývojovými pracoviskami v rámci európskeho priestoru. Otázke financovania projektov je venovaný i samostatný článok v rubrike PROJEKTY s názvom 1558>Finančné riadenie projektov.

    

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Share:
Issue content