Dátové centrum pre výskum a vývoj (DC VaV)

Projectsdata centerResearch & Development

Národný projekt CVTI SR v Bratislave
Operačný program: Výskum a vývoj
Projekt spolufinancuje: Európsky fond regionálneho rozvoja
Nenávratný finančný príspevok: 33 133 963,58 €
Realizácia projektu: 2009
2014
http://dc.cvtisr.sk


Cieľom národného projektu je vybudovať dátové centrum pre výskum a vývoj, ktoré bude uchovávať a spracúvať informácie potrebné pre organizácie výskumu a vývoja
v Slovenskej republike. Dátové centrum pre výskum a vývoj (DC VaV) prispeje k zvýšeniu schopnosti inštitúcií výskumu a vývoja efektívne spolupracovať s partnermi
v zahraničí, ako aj so subjektmi spoločenskej a hospodárskej praxe prostredníctvom transferu poznatkov a technológií. Projekt rieši vybudovanie infraštruktúry informačných a komunikačných technológií pre oblasť výskumu a vývoja, ktorá bude budovaná postupne v horizonte piatich rokov tak, aby bola schopná uchovávať a poskytovať dáta potrebné pre zamestnancov výskumu a vývoja za podmienok vysokej dostupnosti a bezpečnosti. Súčasťou infraštruktúry bude aj zabezpečenie dostatočne rýchleho prístupu prostredníctvom širokopás- mových sietí a implementácia riešení umožňujúcich efektívne využívanie informačných zdrojov. Zároveň bude vybudovaná aj infraštruktúra pre elektronickú komunikáciu pre oblasť vedy a výskumu.

Strategický cieľ projektu: Vybudovanie Dátového centra pre výskum a vývoj tak, aby uchovávalo a spracovávalo komplexné informácie potrebné pre výskum
a vývoj na Slovensku a poskytovalo služby aplikačnej podpory.

Aktivita 1.1: Technické úpravy a realizácia hlavného dátového centra so záložným pracoviskom a napojením do siete SANET, obstaranie a implementácia hardvérových a softvérových prvkov potrebných na spustenie služieb DC VaV.

Dátové centrum bolo vybudované na Žilinskej univerzite v Žiline a slávnostne otvorené v júni 2010. Následne bolo dátové centrum rozšírené o technológie pre vedecké výpočty a technológie na zabezpečenie dostupnosti kritických aplikácií v prípade výpadku celého dátového centra.

Aktivita 2.1: Obstaranie a implementácia dátového obsahu a aplikačného programového vybavenia dátového centra pre výskum a vývoj.

Jej cieľom je vybrať, obstarať a inštalovať aplikačné programové vybavenie pre potreby vedeckovýskumných pracovísk a migráciu dátového obsahu, ktorý je nutný pre prevádzku softvéru. V súčasnosti bolo zakúpených sedem softvérov z oblasti biológie. Ide o úzko špecializované softvéry pre vedcov, ako napríklad proteomický softvér ADPROT pre bioinformačné spracovanie hmotnostnospektrometrických dát, ktorý je určený na automatizované vyhľadávanie dodatočných údajov o proteínoch identifikovaných v experimentálnych vzorkách metódou hmotnostnej spektrometrie vo voľne dostupných internetových proteínových databázach UNIPROT, NCBI a ich integráciu s výsledkami experimentálnych meraní alebo o softvér na automatickú analýzu rozdielností medzi dátami nameranými za štandardných a pozmenených podmienok EXPROF.

V rámci druhej aktivity sa v roku 2012 plánuje nákup softvéru na vybudovanie digitálneho repozitára, nákup aplikačného softvérového vybavenia na zabezpečenie elektronických informačných zdrojov pre vedu a výskum, dodávka a inštalácia univerzálneho vyhľadávacieho nástroja v heterogénnom prostredí. Rovnako je naplánované zakúpenie aplikačného programového vybavenia z oblasti matematiky, fyziky, ako aj ďalších softvérov pre oblasť biológie a špeciálnej medicíny.

Súčasne bolo vybudované nové úložisko pre CREPČ a CRZP a pripravuje sa modernizácia programového vybavenia na zabezpečenie funkcionality monitoringu plagiátorstva.

Aktivita 3.1: Vybudovanie profesionálneho pracoviska na digitalizáciu a elektronickú archiváciu obsahu kníh, tlačovín a dokumentov v priestoroch CVTI SR.

Pracovisko bolo v CVTI SR slávnostne otvorené v máji 2010.

Digitalizačnému pracovisku v CVTI SR je venovaný samostatný článok v rubrike PREDSTAVUJEME s názvom Digitalizačné pracovisko CVTI SR.
1.Slávnostné otvorenie Dátového centra pre výskum a vývoj na Žilinskej univerzite v Žiline

2. Dátové centrum pre výskum a vývoj na Žilinskej univerzite

 


3. Pohľad do Dátového centra pre výskum a vývoj na Žilinskej univerzite v Žiline

4. Digitalizačné pracovisko CVTI SR – knižný robot

   

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Share:
Issue content