Príhovor

Speech

katuscak.jpg (3251 bytes)

Dobrý nápad

Redakcia časopisu ITlib mala bezpochyby dobrý nápad, keď sa rozhodla venovať jedno tematické číslo rozvojovým projektom v knižniciach. Téma je nanajvýš aktuálna. Práve teraz sa totiž dejú veci, ktoré sa priamo či nepriamo týkajú a budú dotýkať aj nášho knihovníckeho spoločenstva, našich knižníc, služieb, ako aj možností a príležitostí pokračovať v transformácii slovenského knihovníctva. Na európskej i národnej úrovni sa pripravuje rad programov, stratégií a projektov na roky 2007 – 2013, ktorých cieľom je rozvoj Európy v kľúčových oblastiach. Práve teraz sa formujú národné a medzinárodné tímy, organizujú sa partnerstvá a spoločenstvá, ktoré mienia postupovať spoločne a ktoré sa chcú uchádzať o prostriedky určené na rozvoj a inovácie.

Nové príležitosti znamenajú pre našu kultúru nové možnosti a formy spolupráce na národnej i európskej úrovni, možnosti pre dobudovanie kultúrnej infraštruktúry, ako aj pre financovanie stabilizačných a inovačných projektov.

Osobitný význam majú svetové a európske programy pre knižnice. Otvárajú sa šance na zvýšenie profesionálneho a spoločenského statusu knihovníkov, knižníc a ich služieb. Knižnice predstavujú najmohutnejšie subsystémy kultúry v Európe. Pôsobia síce predovšetkým v konkrétnych krajinách a v národných kultúrach a poskytujú služby na národnej úrovni, ale na rozdiel od iných súčastí kultúry majú výrazné medzinárodné presahy a rozvinutú medzinárodnú spoluprácu, aby mohli čo najlepšie poskytovať knižničné a informačné služby občanom svojich krajín. Knižnice tradične dobre plnia kultúrne, informačné a vzdelávacie funkcie. Ale vzhľadom na fakt, že informácie a poznatky, ktorých kumunikácia patrí medzi kľúčové oblasti záujmu knižníc, sa nedajú vtesnať do hraníc štátov a majú univerzálny charakter, knižnice sa stávajú srdcom informačnej a znalostnej spoločnosti. Potvrdil to World Summit on the Information Society (WSIS), ktorý sa uskutočňuje v dvoch fázach. Najprv to bol kongres v Ženeve (10. – 12. decembra 2003), na ktorom 175 krajín prijalo Deklaráciu a Akčný plán, a druhá fáza sa realizuje v dňoch 16. – 18. novembra 2005 v Tunise. V Akčnom pláne WSIS sa kladie dôraz na to, aby verejné knižnice, kultúrne centrá a múzeá aktívne pracovali s informačnými a komunikačnými technológiami a aby sa v národných plánoch dbalo na dobrú konektivitu na internet. Medzi priority na národnej úrovni by mala patriť tvorba digitálnych knižníc a kooprácie medzi knižnicami, sprostredkovanie obsahu, ale aj vzdelávanie a príprava knižničných profesionálov na nové úlohy. Vzhľadom na zmenu charakteru vedeckej a kultúrnej komunikácie stoja pred knižnicami úplne nové úlohy v oblasti dlhodobého archivovania digitálnych informácií a digitálnych multimédií v digitálnych repozitoch.

Rozvojových programov a projektov pre knižničný a informačný sektor je veľké množstvo. O nich hlavne je v tomto čísle reč. Záleží na nás a na našej kompetencii a iniciatíve, ako sa zmocníme ponúkajúcich sa príležitostí a zdrojov. Knihovnícke spoločenstvo na Slovensku už viackrát preukázalo, že keď chce, dokáže sa spojiť a sformulovať svoje zámery a potreby. Možno práve teraz je čas dať opäť hlavy dokopy a vypracovať stratégiu rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2007 – 2013. Máme na to dostatok podnetov v Programoch Európskej únie, Unesco, CENL a Európska knižnica, Európskeho hospodárskeho priestoru, ako aj v grantových systémov a pod. Na národnej úrovni existuje dobrá Stratégia konkurencieschopnosti a Akčné plány k Stratégii SR do roku 2010, Minerva, Národný program reforiem, Cestovná mapa MDPT SR a iné. Takže je tu aj pre nás opäť čas jednoducho si povedať, kde sme, kam chceme ísť a ako to chceme dosiahnuť.

 

Dušan Katuščák (katuscak@snk.sk)
SNK v Martine

Share:
Issue content