Issue 4/2005

From Slovakia

Grantová podpora Ministerstva kultúry SR v oblasti knižníc (alebo pár myšlienok o grantoch)

Na začiatok zopár faktov. Vláda Slovenskej republiky sa vo svojom Programovom vyhlásení zo dňa 4. novembra 2002 v časti D. Kultúra zaviazala vytvoriť stabilný a transparentný systém...

From Slovakia

Verejný internet v slovenských knižniciach

Verejné knižnice1 vo všeobecnosti nie sú dostatočne pripravené na poskytovanie knižničných a informačných služieb pomocou informačných technológií. Rovnako nie sú pripravené...

From Slovakia

Rozvojové projekty akademických knižníc

Ministerstvo školstva SR (ďalej MŠ SR) už niekoľko rokov prideľuje verejným vysokým školám určitú časť finančných prostriedkov na základe rozvojových projektov. Rozvojové projekty...

From Slovakia

Projekty v akademickej knižnici ako nástroj na jej prezentáciu v rámci univerzity a mimo nej

Tvorba projektov a ich riešenie sa stalo súčasťou každodenného života takmer každej knižnice, či už verejnej, vedeckej alebo akademickej. Tie šťastnejšie, personálne lepšie vybavené,...

From Slovakia

Projekty akademických knižníc pre 21. storočie

V priebehu posledných 10 rokov elektronické zdroje nadobudli a stále nadobúdajú čoraz väčší význam vo vedeckej a odbornej komunikácii. Ich výhody vyniknú najmä vtedy, ak ide o...

From Slovakia

Projekty a ich význam pre rozvoj Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach

Knižnice sa nachádzajú v štádiu neustálych premien vyplývajúcich najmä z rýchlo rastúceho vývoja informačných technológií. Hoci v súčasnosti si v knižniciach tlačené dokumenty...

From Slovakia

Zaujímavá príležitosť pre knižnice

Je dostatok príkladov na to, že cezhraničná spolupráca obohacuje kultúrne inštitúcie, ktoré sa na takejto spolupráci zúčast- ňujú. Každá príležitosť tohto druhu je vítaná,...

From Slovakia

Kolokvium knižnično-informačných pracovníkov krajín V4

Do programu rokovania ministrov kultúry krajín V4 a Rakúska, Ruska, Slovinska a Ukrajiny, ktoré sa konalo v dňoch 28. a 29. apríla 2005 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici, bol...

From Slovakia

Právnická knižnica otvorila bránu informáciám

Deň 13. september 2005 sa v kalendáriu Univerzitnej knižnice UPJŠ (ďalej len UK UPJŠ), ako aj Právnickej fakulty UPJŠ zapísal červeným písmom. V uvedený deň sa totiž uskutočnil...

From Slovakia

Projekt Tisíc dobrých kníh

Po nástupe nových informačných technológií sa o práci s krásnou literatúrou v slovenskom knihovníctve takmer nehovorí. Pritom denná prax, ktorú možno podložiť i štatistickými...

From Slovakia

Viete, že “T-Mobile pomáha komunite”?

Spoločnosť T-Mobile Slovensko v spolupráci s Nadáciou PONTIS realizovala už 2. ročník grantového programu s celoslovenskou pô-sobnosťou s názvom “T-Mobile pomáha komunite”. Program je...

From Slovakia

Vzdelávanie – brána do budúcnosti

Projekt Vzdelávanie – brána do budúcnosti nadviazal na tréningy realizované v rámci projektu Manažér kultúry otvorený novým formám v roku 2003 (IT lib č. 4, 2003). Vďaka finančnej...

From Slovakia

Súborný katalóg knižníc SR – monografie má svoje pokračovanie

Ciele, východiská a priority, riadiace, organizačné a kooperačné zabezpečenie, model a stav budovania Súborného katalógu knižníc SR – monografie (SKK SR – M) k 28. októbru 2002 bol...

From abroad

Informační společnost bez hraníc? Obnova a rozvoj spolupráce v oboru informační studia a knihovnictví v rámci zemí V4

V tomto roce realizoval elektronický časopis o informační společnosti Ikaros ( www.ikaros.cz) spolu s partnery z Polska, Maďarska a Slovenska projekt s názvem Information Society without...

From abroad

Dynamický akčný plán na koordináciu digitalizácie

Dňa 16. novembra 2004 sa Rada Európskej únie dohodla na Pracovnom pláne na r. 2005 – 2006, ktorý je zacielený na konkrétne výsledky, úlohy a časové rámce a identifikuje činitele,...

Step by Step

Informačná architektúra a jej vplyv na metodológiu tvorby WWW stránok

Cieľom článku je charakterizovať novoznikajúcu vednú disciplínu informačnú architektúru a jej vplyv na metodológiu tvorby www stránok. Charakterizujú sa prístupy k chápaniu pojmu...

Infomix

Infomix

Nová riaditeľka odboru pre knižničný systém SR Generálny riaditeľ Slovenskej národnej knižnice v Martine doc. PhDr. Dušan Katuščák, PhD., vymenoval PhDr. Ivetu Kilárovú, PhD., do...

On another topic

Informačné správanie desaťročných detí: aj na Slovensku máme informačne chudobných

Literárne informačné centrum v Bratislave už pravidelne realizuje začiatkom leta výskum čítania a informačného správania. V tomto roku sa výskum zameral na žiakov štvrtých tried...

On another topic

O novom pohľade na bibliografický záznam alebo o FRBR (s dôrazom na vecný popis)

Functional Requirements for Bibliografic Records [1] – Funkčné požiadavky na bibliografický záznam – materiál pripravený v roku 1998 sekciou IFLA pre katalogizáciu. Tento materiál si...

Introducing

Trendy IKT v knižniciach

Úvod V bežnom živote sa často stretávame s výrokom “za všetkým hľadaj ženu”. Možno sa vám to zdá trocha čudné, ale prinajmenšom rodovo to zodpovedá, lebo “linka” je aj v...

Introducing

Portál WWW.INFOGATE.SK

Príspevok sa venuje úvahám na tému sprístupňovania informácií o fondoch na internete, kde cieľovou skupinou nie je len odborná verejnosť, ale aj bežní návštevníci knižníc. Cieľom...

From Slovakia

Projekty a rozvojové aktivity v knižniciach (alebo o džinovi vo fľaši, ktorého by sme všetci radi vypustili)

Čo to je vlastne projekt? Ako súvisí s rozvojovou aktivitou? Čo je a čo vlastne nie je rozvojová aktivita alebo projekt? Kedy je projekt rozvojovou aktivitou a kedy už nie? Mnohé otázky mi...

Introducing

RSS – novinka na portáli InfoLib

Tematická skupina INFORMAČNÉ ZDROJE a SLUŽBY na portáli InfoLib ponúka novú službu – RSS. RSS je služba, ktorá vám prostredníctvom RSS čítačky (programu voľne dostupného na...

Introducing

Matching Grant – grantový program pre školstvo a vedu spoločnosti Sun Microsystems

Divízia Education and Research spoločnosti Sun Microsystems vytvára akademické programy pre vzdelávacie inštitúcie a vedeckú komunitu. Hlavným cieľom je pomôcť študentom, učiteľom a...

Speech

Príhovor

Dobrý nápad Redakcia časopisu ITlib mala bezpochyby dobrý nápad, keď sa rozhodla venovať jedno tematické číslo rozvojovým projektom v knižniciach. Téma je nanajvýš aktuálna. Práve...

Main Articles

Niektoré možnosti financovania knižníc

Možnosti financovania činnosti knižníc SR zo štrukturálnych fondov v skrátenom programovacom období 2004 – 2006: operačný program Základná infraštruktúra, sektorový operačný...

Main Articles

Rozvojové projekty Slovenskej národnej knižnice a výhľad do budúcnosti

Vedomosti predstavujú jeden zo základných predpokladov rozvoja informačnej spoločnosti. Rastúci objem informácií sám o sebe nie je prospešný, pokiaľ sa informácie nepremenia na poznatok...

Main Articles

Grantové projekty veřejných knihoven

Základným východiskom finančnej politiky každej knižnice je rozpočet. Príspevok mapuje súčasné možnosti verejných knižníc v Českej republike v oblasti spolufinancovania a dotýka sa...

Main Articles

Grantové a vzdělávací programy EU podporující oblast celoživotního vzdělávání

Celoživotní učení jako komplexní systém zatím v ČR neexistuje. Chybí rámec, který by podporoval rozvoj dalšího vzdělávání dospělých s nezbytnými vazbami na počáteční...