Odborný seminár MVS dnes a zajtra

From seminars and conferences

Medziknižničné výpožičné služby sú služby, ktoré majú v kontexte knižnično-informačných služieb zvláštne postavenie. Na tom, že jedna knižnica požiada druhú knižnicu o výpožičku, zdanlivo nie je nič zložité a tento proces má svoje zaužívané postupy overené rokmi praxe. Problém je v tom, že na ňom participujú knižnice rôzneho typu – od obecných knižníc s niekoľkými pracovníkmi vykonávajúcimi v knižnici prakticky všetko až po veľké vedecké knižnice s pracovníkmi vykonávajúcimi iba MVS. Z toho vyplýva rôzna odborná úroveň týchto služieb prejavujúca sa v častom nedodržiavaní predpísaných metodických postupov, výsledkom čoho je nespokojnosť tak knižníc, ktoré žiadajú o výpožičku, ako aj knižníc, ktoré sú o výpožičku požiadané. MVS zároveň patria k službám, ktoré najviac ovplyvnili nové informačné, reprografické a komunikačné technológie, najmä internet, čo priepasť medzi jednotlivými typmi knižníc ešte prehĺbilo. Na jednej strane máme knižnice, ktoré bežne pracujú s elektronickými žiadankami a poskytovaním dokumentov v elektronickej forme, na druhej strane knižnice, ktoré internet ešte nemajú a o modernej podobe MVS nemajú potrebné vedomosti.

Ako teda vyzerá MVS na Slovensku dnes a čo možno očakávať v najbližšej budúcnosti? Odpoveď na túto otázku chcel knižniciam čiastočne poskytnúť odborný seminár MVS dnes a zajtra, ktorý sa konal v Slovenskej národnej knižnici v Martine 14. júna 2006. Jeho cieľom bolo upozorniť jednak na problémy, ktoré sa v MVS vyskytujú najčastejšie, a rozobrať niektoré praktické otázky týchto služieb, jednak oboznámiť s niektorými novými aspektmi MVS, ktoré začínajú alebo už dlhšie realizujú niektoré knižnice. O tom, že knižnice pociťujú potrebu takéhoto podujatia, svedčí aj bohatá účasť – 116 pracovníkov MVS nielen z vedeckých a regionálnych knižníc, ako to bývalo zvykom v minulosti, ale aj z mestských a obecných knižníc, z akademických knižníc, z knižníc múzeí, archívov, nemocníc a ústavov, čo svedčí o potrebe získania nových informácií v tejto dôležitej oblasti knižnično-informačných služieb. Pozvanie prijal i pracovník MK SR Dr. Ján Molnár a pracovníčky MVS z národných knižníc Litvy a Českej republiky, čím seminár nadobudol i medzinárodný rozmer.

Na seminári odzneli tieto príspevky:

 1. Medziknižničné služby dnes (Darina Janovská, SNK Martin)
 2. Medziknižničné služby v Litve (Daiva Kundeliene – Reida Senovaitiene, Litovská národná knižnica Martynasa Mažvydasa, Vilnius)
 3. MVS v našej knižnici (Milota Torňošová, Krajská knižnica Ľ. Štúra, Zvolen)
 4. MVS v Gemerskej knižnici (Valér Romok, Gemerská knižnica P. Dobšinského, Rožňava)
 5. Medziknižničné služby – zázraky na počkanie (Judita Samuelisová – Eva Matušovičová, Univerzitná knižnica UPJŠ, Košice)
 6. Systém dodávania dokumentov v NK ČR (Ludmila Kohoutová, Národná knižnica ČR, Praha)
 7. EDO – systém dodávania dokumentov v Univerzitnej knižnici v Bratislave (Katarína Marušiaková, Univerzitná knižnica, Bratislava)
 8. Medzinárodné medziknižničné služby v Slovenskej republike (Zuzana Vavrincová – Jela Baloghová, Univerzitná knižnica, Bratislava)
 9. Medziknižničné služby zajtra: MVS v knižnično-informačnom systéme Virtua, Predstavujeme novú žiadanku MVS (Darina Janovská, SNK, Martin)

Úvodný príspevok predstavil MVS ako nástroj kooperácie založený na istých pravidlách, ktoré musia dodržiavať obe strany – žiadajúca i požiadaná knižnica. Poukázal na to, že súčasné problémy MVS na Slovensku sú spojené predovšetkým so žiadankou MVS a jej lokalizáciou a zrejme sa neodlišujú od problémov v iných krajinách. Charakterizuje ich:

 • absencia národnej smernice pre MVS;
 • nedostatok kvalifikovaného personálu, ktorý nie je dostatočne oboznámený so svojimi povinnosťami, či dokonca s podmienkami poskytovania MVS, čo má vplyv na rýchlosť vybavenia žiadaniek MVS;
 • nedostatočné technické vybavenie pracovísk, ktoré neumožňuje využiť existujúce široké spektrum informačných zdrojov (báz dát, online katalógov, elektronických dokumentov a pod.), dôležitých na overovanie potrebných bibliografických údajov a lokalizáciu dokumentov.

V ďalších príspevkoch sa konkretizoval priebeh MVS v regionálnej knižnici (3, 4) a akademickej knižnici (5).

V súčasnosti sa mení i samotná podstata MVS. Kým donedávna v nich dominovali výpožičky dokumentov čitateľom inej knižnice, teraz sa čoraz viac dostáva do popredia orientácia na poskytovanie kópií dokumentov v papierovej i elektronickej forme. Poskytovanie digitálnych kópií, teda služba electronic document delivery patrí v niektorých krajinách už k bežnému spôsobu vybavovania požiadaviek MVS. Pretože je často prepojená s MVS, stáva sa  jednou z hlavných ciest smerom ku kvalite a rýchlosti MVS a pomaly si nachádza svoje miesto i v našich knižniciach (5, 6, 7).

SNK pripravuje v súlade so svojím poslaním a dobou, v ktorej žijeme, niekoľko významných projektov na sprístupnenie národného knižného dedičstva. Jedným z nich je projekt Slovenská digitálna knižnica. Využitie tohto projektu pre potreby MVS a realizáciu MVS v knižnično-informačnom systéme Virtua sú hlavné atribúty rozvoja MVS v najbližšej budúcnosti (9).

Závery z celoslovenského odborného seminára MVS dnes a zajtra

Účastníci seminára schválili návrh novej žiadanky MVS a prijali pre SNK v Martine tieto závery a odporúčania:

 • Vytvoriť v SNK centrálne pracovisko pre vzdelávanie knihovníkov.
 • Uviesť do prevádzky proces ILL v knižnično-informačnom systéme Virtua.
 • Prehodnotiť štatistické vykazovanie MVS z hľadiska rozlíšenia poskytnutých výpožičiek a kópií.
 • Uviesť do praxe Zásady MVS a MMVS.
 • Dať tlačiť a uviesť do praxe novú žiadanku MVS.

Na záver poznámka

Východiskom pre  charakteristiku MVS na Slovensku môžu byť odpovede knižníc v dotazníku MVS v našej knižnici*, ktorým SNK oslovila svojich partnerov MVS.  Dotazník distribuovala 216 zo 455 knižníc zaregistrovaných v systéme Virtua ako partnerov MVS, pričom išlo o knižnice, ktorým v priebehu posledných 3 rokov aspoň raz poskytla MVS. Dotazník  vrátilo 169 knižníc (79 percent), z toho 73 v elektronickej forme. Dotazníky, ktoré prišli bežnou poštou,    boli prepísané do elektronickej formy a všetky budú sprístupnené na stránke www.snk.sk, služby, informácie pre knihovníkov.

 


Redakčná poznámka: V e-forme tohto čísla ITlib.Informačné technológie a knižnice zverejníme plné znenie dokumentu MVS v našej knižnici  (Dotazník pre odborný seminár MVS dnes a zajtra).

Share:
Issue content