Časopis ako prostriedok informačnej výchovy a komunikácie s používateľmi alebo Od prvých krokov po jednoročnú skúsenosť s vydávaním časopisu

From Slovakia

Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
začala vydávať časopis Bibliotheca Universitatis v septembri 2005. Bolo to
rok po organizačných zmenách, ktorými sa radikálne zmenil systém
knižnično-informačných služieb na univerzite: centralizácia fakultných knižníc a
vytvorenie Univerzitnej knižnice s decentralizovaným systémom špecializovaných
študovní na fakultách. Napriek vydaniu rôznych letáčikov v tlačenej forme,
inovácii webovej stránky, prednášok a exkurzií do knižnice v rámci informačnej
výchovy používateľov, ktorú sme realizovali na začiatku školského roka, sme sa
stretávali s tým, že používatelia si neosvojili tieto organizačné zmeny a
nechápali knižničné pracoviská na univerzite ako jednu organizáciu. Chýbala nám
priebežná komunikácia s používateľmi, prostriedok, pomocou ktorého by sme počas
celého roka boli s používateľmi v kontakte. Potrebovali sme ich informovať o
jednotlivých pracoviskách knižnice (umiestnených v 7 budovách po celom meste), o
postupných krokoch pri zavádzaní nového knižnično-informačného systému, o
rozširovaní služieb knižnice. Hoci sme získali priestor na stálu rubriku
“Univerzitná knižnica informuje” v celouniverzitnom periodiku, boli sme obmedzovaní
jeho periodicitou a termínmi vydávania. Všetky uvedené dôvody nás priviedli na
myšlienku vydávať vlastné periodikum.

Aké boli naše prvé kroky

Niekoľko myšlienkou nadšených kolegýň vytvorilo redakčnú radu.
Pre všetkých zamestnancov knižnice sme vyhlásili súťaž o najvýstižnejší názov
časopisu. Povzbudilo nás, že k niektorým návrhom názvov pripojili kolegyne aj
grafický návrh obálky. Súťaž sme vyhodnotili pri slávnostnom krste časopisu a
účastníci získali sladké odmeny.

Všetky naše predstavy sme zosumarizovali do Koncepcie vydávania
časopisu Univerzitnej knižnice UMB. Obsahovala názov a podnázov časopisu, jeho
charakteristiku a obsahové zameranie, periodicitu, termíny vydávania, náklad, formu,
rozsah, zloženie redakčnej rady, meno výkonného redaktora a spôsob distribúcie.
Súčasťou koncepcie bol rozpočet nákladov na tlač časopisu. Prípravu časopisu,
jeho grafickú úpravu, prípravu elektronickej verzie a jej umiestnenie na webovej
stránke, ako aj distribúciu tlačenej formy si zabezpečujeme vo vlastnej réžii.

Už od začiatku vydávania časopisu bolo naším cieľom, aby sa
časopis stal spoľahlivým sprievodcom po knižnično-informačných službách na našej
univerzite a médiom, ktoré osloví používateľov knižnice, t. j. študentov a
vedecko-pedagogických pracovníkov univerzity, a podnieti vzájomnú komunikáciu.
Jednoduchú formálnu úpravu sme si predsavzali vyvážiť bohatým obsahom. V
jednotlivých číslach sme používateľov začali oboznamovať s činnosťou pracovísk
Univerzitnej knižnice UMB, informovať o jej podujatiach, prírastkoch knižničného
fondu, prístupe k elektronickým informačným zdrojom, novinkách edičnej činnosti
univerzity a podobne. Príloha Informačné listy EDC prináša informácie o činnosti,
fonde a službách Európskeho dokumentačného centra, ako aj aktuálne správy a
užitočné informácie z EÚ. Časopis informuje o všetkých aktivitách Univerzitnej
knižnice, ktorých cieľom je sprístupnenie čo najväčšieho počtu relevantných
informačných zdrojov študentom a vedecko-pedagogickým pracovníkom UMB, ako aj
ostatným záujemcom o jej služby a zároveň ponúka možnosti, ako tieto informačné
zdroje využívať.

Po roku

Môžeme konštatovať, že cieľ osloviť prostredníctvom vlastného
periodika používateľov knižnice a nadviazať vzájomnú komunikáciu sa nám podarilo
naplniť. Na základe ich požiadaviek sme v druhom ročníku vydávania časopisu
zrealizovali niektoré zmeny tak v organizácii prípravy časopisu, ako aj v jeho
formálnej úprave a obsahovej náplni. Redakčnú radu sme rozšírili o technického
redaktora, printovej verzii sme zmenšili formát, pozmenili grafickú úpravu a pridali
farebnú obálku. K osvedčeným stálym rubrikám sme pridali nové, a to aj vďaka tomu,
že našimi prispievateľmi sa okrem pracovníkov knižnice stali aj pedagógovia. Na
stránkach nášho časopisu sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a dojmy zo
zahraničných knižníc, ktoré navštívia v rámci študijných pobytov.

Reakcie používateľov nás presviedčajú o tom, že časopis je
dôležitou zložkou procesu informačnej výchovy, a to nielen príspevkami, ktoré sa
priamo venujú informačnej výchove, ale celým svojím obsahom. Napomáha pochopenie
jednotlivých pracovných postupov v knižnici, osvojovanie terminológie, orientáciu v
sprístupňovaných informačných zdrojoch a službách.

Dôkazom, že časopis nezaujal iba akademickú obec univerzity, ale aj
iné knižnice, je skutočnosť, že výmenou za náš časopis získavame hodnotný
odborný časopis z Českej republiky.

Dúfame, že aj v roku 2007 podporí MK SR vo svojom grantovom programe
edičnú činnosť knižníc a my budeme úspešnejší ako v tomto roku. Finančná
podpora publikačnej činnosti knižnice by nám pomohla nielen skvalitniť formu a obsah
nášho časopisu, ale aj realizovať ďalšie zámery.

Share:
Issue content