Issue 4/2006

From Slovakia

Edičná činnosť knižníc – tajuplná, ale lákavá neznáma?

Táto úvaha je výsledkom mojich osobných postrehov, pocitov, dojmov a všeličoho možného i nemožného, čo som získal praktickou skúsenosťou a pozorovaním. Najprv niekoľko slov o edičnej...

From Slovakia

Vydavateľské možnosti (a možno aj povinnosti) regionálnych knižníc

Edičná činnosť nikdy nebola pre regionálne knižnice stanovená ako rigorózna povinnosť s konkrétnym kvalitatívnym a kvantitatívnym vymedzením. Knižnice ju však postupne prijali za svoju...

From Slovakia

Akademická knižnica – iniciátor posunu od klasického k e-publikovaniu

Dnešný svet je charakterizovaný procesom prenikania informačných a komunikačných technológií do všetkých zložiek spoločnosti, a tak i naše poznanie je v čoraz väčšej miere fixované...

From Slovakia

Vydavateľské aktivity knižníc v oblasti knihovníctva a bibliografie

Na Slovensku bolo vydaných za rok 2005 spolu 6 175 titulov, z toho 4 854 kníh a 1 321 brožúr, čo predstavuje súhrnom pokles oproti roku 2004 (spolu 8 061 titulov) približne o 24 %. Z tohto...

From Slovakia

Výročná správa ako marketingový nástroj knižnice

Výročné správy už i na Slovensku nadobúdajú z roka na rok rastúci význam. Výročná správa by mala byť prehľadným zhodnotením sledovaného obdobia, prostriedkom na zverejnenie faktov,...

From abroad

Šestileté zkušenosti s vydáváním Knihovnického zpravodaje Vysočiny

Od roku 1989 se pohybuji v knihovnickém světě. Měla jsem to štěstí, že jsem pracovala v různých typech knihoven. Musím přiznat, že oblast veřejných knihoven mě nadchla. Práci ve...

From seminars and conferences

Študentská konferencia INFOŠKIŠ 2006

Škola hrou je jednou z najpríťažlivejších a dosiaľ i najnetradičnejších foriem výchovy a vzdelávania mládeže v našich podmienkach. Študenti piatich škôl s knihovníckym a...

Step by Step

K niektorým problémom vyhľadávania na webových sídlach

Cieľom článku je charakterizovať systém vyhľadávania na webových sídlach. Vyhľadávanie patrí k dôležitému pilieru informačnej architektúry a podľa prieskumov aj k...

Step by Step

Blogér začiatočník alebo Ako začať blogovať

Čo potrebujete? Počítač, notebook a pod. s pripojením na internet, aj keď je možné dopredu si text pripraviť na počítači bez pripojenia, a potom – napr. v knižnici, internetovej...

Infomix

Infomix

Projekt ESF “Tvorba obsahov pre e-Learning” (TOP-eL) Katedra informačných sietí na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity začala riešiť v rámci sektorového operačného...

On another topic

Ideální knihovna

Tento článek je textovou verzí přednášky o ideální knihovně, kterou jsme s Dr. Kurkou z Městské knihovny v Praze připravili pro seminář “Knihovna a Architektura” v Olomouci v...

Introducing

Prvá videokonferencia v slovenskej knižnici

Pohľad na účastníkov konferencie 21. storočie je storočím informácií a charakterizuje ho znalostná spoločnosť postavená na rozvoji informatizácie a vzdelania. Súčasťou znalostnej...

From Slovakia

Časopis ako prostriedok informačnej výchovy a komunikácie s používateľmi alebo Od prvých krokov po jednoročnú skúsenosť s vydávaním časopisu

Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici začala vydávať časopis Bibliotheca Universitatis v septembri 2005. Bolo to rok po organizačných zmenách, ktorými sa radikálne...

From Slovakia

Putovanie za dušou tretieho zázraku

“Prvým zázrakom civilizácie je písmo, druhým kníhtlač a tretím zázrakom je kniha. Jeho dušou je ex libris – knižná značka.” Viktor Chrenko V jedno popoludnie pred desiatimi rokmi...

From Slovakia

Vydavateľská a publikačná činnosť Slovenskej lekárskej knižnice v Bratislave

Slovník cudzích slov (SPN, 1983) definuje termín publikačný (z lat.) uverejňovaný tlačou, rozhlasom ap.; vydavateľský. Publikačnú činnosť môžeme definovať ako určitý proces...

From Slovakia

Tatranské listy v edičnej činnosti Podtatranskej knižnice v Poprade

Na prvý pohľad sa môže zdať, že regionálna knižnica nemá v súčasnosti k dispozícii príliš široké pole pre vlastnú publikačnú činnosť, najmä ak má záujem prísť s niečím...

From Slovakia

Edičné aktivity Centra VTI SR

Na úvod pokladáme za dôležité povedať, že CVTI SR ako národné informačné centrum a špecializovaná vedecká verejná knižnica Slovenskej republiky v rámci metodickej činnosti rozvíja...

From Slovakia

Medzinárodné štandardné číslo knihy (ISBN)

Z histórie Otázka potreby a realizácie medzinárodného číslovacieho systému pre knihy sa po prvý raz prediskutovala na tretej medzinárodnej konferencii o výskume knižného trhu a...

From Slovakia

Publikovanie tlačených periodických publikácií a elektronických prameňov na pokračovanie z pohľadu Národnej agentúry ISSN

V článku sa hovorí o úlohe Národnej agentúry ISSN zo širšieho uhla pohľadu, obracia sa na knižnice ako vydavateľov, venuje sa rozšírenému záberu identifikácie v systéme ISSN,...

From seminars and conferences

Medzinárodná konferencia Využívanie informácií v informačnej spoločnosti, VIIS, 10. – 11. október 2006, Bratislava

Po vyše roku sa idea doc. Jely Steinerovej usporiadať konferenciu zhmotnila do skutočnosti. S titulom článku rovnomenná konferencia sa konala v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Teraz...

Introducing

Príležitosť aj pre slovenské knižnice. Šablóna webu pre malú knižnicu

Knihovna města Hradec Králové (KMHK) získala konkrétny nástroj, ktorým môže pomôcť malým knižniciam na ceste do virtuálnej existencie. Šablóna webu pre malú knižnicu (pre obce s...

Speech

Príhovor

   Publikovať alebo nie? Pred desaťročiami som si v pracovni svojho pedagóga prečítala výrazný nadpis Publish or perish – Publikuj alebo zahyň. Hoci som vtedy mala už prvé...

Main Articles

Elektronické formy publikovania a činnosť knižnice

Úvod Pojmy publikovanie, publikovať (z lat. publicum = verejnosť) označujú aktivitu, ktorej cieľom je niečo verejne sprístupniť, zverejniť. Publikovanie sa najčastejšie chápe ako...

Main Articles

K publikovaniu v knižnici. Jeden pohled z Městské knihovny v Praze

Publikování v knihovně. Spolu s předaným e-mailem z redakce časopisu ITlib si vcelku téměř bezstarostně (chápejte ve smyslu jisté nadsázky) poznamenávám určené téma pro příspěvek...